Reglament d’organització i Funcionament

1.- Introducció

El Reglament de Règim Intern és el conjunt d’objectius, principis i normes que regulen les relacions humanes dels membres de la comunitat educativa i el funcionament del centre, garantint el desenvolupament correcte de les activitats acadèmiques, el respecte mutu a tots els membres de la comunitat i l’ús adequat de les dependències i instal·lacions.

Entenem el Reglament de Règim Interior com un instrument per a potenciar l’educació integral dins la llibertat, la responsabilitat, l’autonomia i la participació, un instrument per a la formació d’un model de persona lliure que exerceix la solidaritat i el respecte a les altres persones, les instal·lacions i els béns col·lectius.

Així mateix, cal manifestar que aquest Reglament es desenvoluparà a partir del que estableix el nostre Projecte  Educatiu i amb armonia amb el que estableixen altres normes ordenadores del nostre ambit (PLC, PAT, PCC).

L’aplicació d’aquest Reglament requereix:

 • una clara definició de les responsabilitats de cadascun dels membres de la comunitat educativa
 • una constant atenció per part de tothom pel que fa al seu compliment
 • una avaluació periòdica del funcionament del centre que possibiliti la correcció de defectes.

2.- Estructura Organitzativa

2.1.- Organs Col.legiats


2.1.1.- Consell Escolar

funcions(aquestes poden variar, segons la normativa que estigui vigent):

a) Establir les directrius i realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment, com també determinar els procediments necessaris per a la revisió, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre per aquest reglament en relació a la planificació i l’organització docent.

b) Aprovar el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com a documents integrats dins del projecte educatiu de centre, avaluar-ne el compliment i fixar els mecanismes de revisió.

c) Conéixer, fer aportacions i avaluar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori l’equip directiu, i respectar, en tot cas, els aspectes docents que són competència del claustre, com també aprovar la memòria anual de final de curs on se’n reculli l’avaluació.

d) Aprovar i avaluar les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, menjador i transport, o qualsevol altre servei que s’ofereixi a l’alumnat.

e) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.

f) Conèixer les propostes del programa de direcció dels candidats al càrrec.

g) Proposar la revocació de nomenament del director, amb les condicions que marca la normativa vigent.

h) Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre, i assignar-los competències, sense perjudici dels ja existents.

i) Concretar el calendari i l’horari escolar del centre, conforme a l’Ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura que els regula.

j) Decidir sobre l’admissió d’alumnes, amb subjecció al que s’ha establert en la normativa vigent.

k) Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que corresponguin a aquelles conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en el centre, d’acord amb el reglament d’organització i funcionament, i les normes que regulen els drets i deures de l’alumnat.

l) Analitzar, valorar i revisar les normes de convivència del centre, a fi de detectar-ne les deficiències i millorar els resultats educatius de la seva aplicació.

m) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar, i elaborar-ne un informe per incloure’l a la memòria anual.

n) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, i en aquelles accions assistencials a les quals el centre pugui prestar la seva col·laboració.

o) Fixar les directrius per a la col·laboració amb altres centres, entitats i organismes, amb finalitats culturals, educatives i socials.

p) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i del material escolar, i la seva renovació, com també vetllar-ne per la conservació.

q) Analitzar i valorar l’eficàcia en la gestió dels recursos.

r) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, com també els resultats de l’avaluació que en realitzi l’Administració educativa o qualsevol informe relatiu al funcionament d’aquest.

s) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per disposició de la normativa vigent.


Composició del consell escolar

1. El consell escolar del nostre centre estarà compost pels membres següents:

a) El/la director/a del centre, que en serà el president/a.

b) El/la cap d’estudis.

c) Cinc mestres elegits pel claustre.

d) Cinc representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes.

e) Un regidor o representant de l’ajuntament de Calvià.

g) El secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu, però sense vot.

Un dels representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes que componen el consell escolar serà designat per l’associació de pares i mares d’alumnes.

6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent.

Elecció i renovació dels membres del consell escolar

(art 10, capitol II.R.O.C)

Comissions del consell escolar

1.Es constituirà una comissió permanent integrada pel director, que la presideix, el/la cap d’estudis, un professor, un pare, mare o tutor legal d’alumnes, designats pel consell escolar del centre d’entre i pels seus membres. De la comissió permanent en forma part el secretari, amb veu i sense vot. La comissió permanent té les competències en matèria d’aplicació de les normes de convivència i d’altres que li delegui el consell escolar.

2.Al consell escolar, quan se n’efectuï la constitució inicial o la renovació, es podrà constituir la comissió econòmica, que estarà integrada pel director, el secretari, el regidor o representant de l’ajuntament al consell escolar, un mestre i un pare, mare o tutor legal d’alumnes, elegits aquests dos últims pels components del consell escolar dels seus respectius sectors.

3.La comissió econòmica informarà el consell escolar sobre les matèries d’índole econòmica que aquest li encomani.

4. Així mateix, el consell escolar podrà constituir altres comissions per a assumptes específics, en la forma i amb les competències que determini el reglament d’organització i funcionament. Aquestes comissions estaran constituïdes almenys per un professor i un pare, mare o tutor legal

d’alumne.

2.1.2.- Claustre

El claustre serà presidit pel director, i estarà integrat per la totalitat del professorat que presti serveis docents al centre.

Té les següents funcions

a) Elevar a l’equip directiu propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura.

b) Establir els criteris per a l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, aprovar-los, avaluar-los i decidir-ne les possibles modificacions posteriors.

c) Fer aportacions a la programació general anual del centre  abans de la seva presentació al consell escolar, com també informar la memòria de final de curs.

d) Fer aportacions als criteris pedagògics per a l’elaboració de l’horari de l’alumnat.

e) Fer propostes sobre el pla d’acció tutorial i la utilització de material didàctic, i coordinar les funcions referents a orientació, tutoria, avaluació i recuperació de l’alumnat.

f) Fer aportacions als  criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració dels horaris del professorat.

g) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica.

h) Fer propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l’elaboració del pla de formació del professorat del centre, d’acord amb les seves necessitats.

i) Conèixer el pla d’activitats complementàries i extraescolars.

j) Elegir el responsable dels professors en el centre de professorat.

k) Conèixer la proposta de nomenament dels coordinadors de cicle, de l’equip de suport, de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars, i de la comissió de normalització lingüística.

l) Elegir els seus representants al consell escolar.

m) Ser informat de les candidatures a la direcció i dels programes presentats pels candidats.

n) Tenir informació periòdica de la situació econòmica del centre.

o) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar general del centre a través dels resultats de les avaluacions i tots els altres mitjans que es considerin adequats.

p) Conèixer les relacions del centre amb les institucions de l’entorn.

q) Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació del centre que realitzi l’Administració educativa o qualsevol informe referent al seu funcionament.

r) Col·laborar amb la Inspecció educativa i amb l’Institut d’avaluació i qualitat del sistema educatiu en els plans d’avaluació del centre.

s) Realitzar el procés d’autoavaluació del centre en els aspectes que són de la seva competència, analitzar el procés d’ensenyament del centre i valorar-lo.

t) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Funcionament del claustre:

1. El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui la direcció o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres, que hauran d’indicar els temes que s’han d’incloure a l’ordre del dia. En tot cas, seran preceptives, a més, una sessió del claustre al

principi del curs i una altra al final.

2. L’assistència a les sessions del claustre serà obligatòria per a tots els components.

2.2.- Organs Unipersonals

2.2.1.- Equip Directiu

1. L’equip directiu del centre està format pels òrgans de govern unipersonals, que exerciran les respectives funcions i competències, i hi actuaran de forma coordinada.

2. L’equip directiu, dirigit i coordinat pel director del centre, haurà de responsabilitzar-se de les tasques següents:

a) Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament.

b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.

c) Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del centre, i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament.

d) Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les relacions entre els diferents col·lectius que integren la comunitat educativa i que millorin la convivència al centre.

e) Garantir l’adopció de mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del consell escolar i del claustre en l’àmbit de les respectives competències.

f) Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del pressupost.

g) Vetllar per la correcta aplicació de les normes dels documents d’organització del centre.

h) Impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-se de l’execució periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les incidències.

i) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura.

3. L’equip directiu podrà convidar a les seves reunions, amb caràcter consultiu, qualsevol membre de la comunitat educativa que consideri convenient.

4. L’equip directiu del centre estarà compost pel director, el secretari, i el cap d’estudis.

Elecció i nomenament del director.

Titol II, capitol III, art 27 del ROC

2.2.2.- Director

té les següents funcions:

a) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del projecte educatiu, d’acord amb les disposicions vigents, i sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar del centre i al claustre de professors.

b) Exercir la representació del centre i representar oficialment l’Administració educativa en el centre, sense perjudici de les atribucions de les altres autoritats educatives.

c) Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents, i vetllar-ne per la correcta aplicació al centre.

d) Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre, controlar-ne l’assistència al treball i vetllar pel compliment de les normes d’organització i funcionament que afectin el personal docent i no docent adscrit al centre.

e) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats del centre, com també de la comissió de coordinació pedagògica, i executar els acords dels òrgans col·legiats en l’àmbit de la seva competència.

f) Administrar els ingressos, autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre i ordenar-ne els pagaments, com també procedir a les adquisicions de mobiliari i equipament, en el marc de les competències que la normativa vigent atribueix als centres i retre’n comptes davant de

les autoritats corresponents.

g) Visar les certificacions i els documents oficials del centre.

h) Designar els òrgans unipersonals de govern, els tutors i els coordinadors, com també cessar-los, d’acord amb el procediment establert en aquest reglament.

i) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar i procurar els mitjans precisos per a la correcta execució de les seves respectives competències.

j) Elaborar, juntament amb la resta de l’equip directiu, la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, la de la programació general

anual, d’acord amb les directrius i propostes del consell escolar i amb les propostes formulades pel claustre i per les associacions de pares i mares d’alumnes, com també vetllar-ne per la correcta aplicació i, a final de curs, elevar a la Conselleria d’Educació i Cultura la memòria anual sobre les activitats i la situació general del centre.

k) Fer efectiva la coordinació amb els centres educatius de la zona i amb altres serveis socioeducatius, com també amb altres institucions de l’entorn.

l) Proporcionar la informació que li sigui requerida per les autoritats educatives competents i col·laborar amb la inspecció educativa en la valoració de la funció pública docent.

m) Facilitar informació sobre la vida del centre als diferents sectors de la comunitat escolar.

n) Supervisar els assumptes relacionats amb la gestió del menjador escolar,  i de tots els altres serveis que ofereixi el centre, en els termes previstos en la normativa vigent i en les instruccions del seu desenvolupament, amb facultat de dictar directrius per corregir situacions de funcionament anormal del servei.

o) Afavorir la convivència en el centre i vetllar per l’aplicació del procediment per imposar les correccions que corresponguin, d’acord amb les disposicions vigents, el que disposa el reglament d’organització i funcionament, i en compliment dels criteris fixats pel consell escolar.

p) Assignar l’horari al professorat, elaborat prèviament per la prefectura d’estudis, d’acord amb els criteris pedagògics establerts pel claustre i la normativa vigent.

q) Atorgar al personal del centre permisos i llicències, en els termes establerts a l’efecte per la Conselleria d’Educació i Cultura.

r) Afavorir l’avaluació de tots els projectes i activitats del centre, i col·laborar amb l’Administració educativa en les avaluacions externes que periòdicament es duguin a terme.

s) Garantir el dret de reunió del professorat, de l’alumnat, dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes, i del personal d’administració i serveis.

t) Altres funcions que, per disposicions de la Conselleria d’Educació i Cultura, siguin atribuïdes als directors de centre.

Designació i nomenament del cap d’estudis i del secretari

Titol II, capitol III, art 35

2.2.3.- Cap d’estudis

té les següents funcions:

a) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal docent en tot allò relatiu al règim acadèmic.

b) Substituir el director en cas d’absència o malaltia.

c) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també del projecte curricular i de la programació general

anual del centre, i vetllar-ne pel compliment.

d) Coordinar les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i complementàries de professorat i alumnat relatives al projecte educatiu, projectes curriculars d’etapa i programació general anual, i vetllar-ne per l’execució.

e) Elaborar, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu del centre, els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats pel claustre i amb l’horari general inclòs en la programació general anual, com també sotmetre’ls a l’aprovació provisional del

director, i vetllar-ne pel compliment estricte.

f) Elaborar la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, oït el claustre.

g) Coordinar i dirigir l’acció dels equips de cicle, de l’equip de suport, de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica dins el centre i dels tutors conforme als plans d’orientació educativa i d’acció tutorial.

h) Recollir, en la programació general anual, el pla de formació del professorat del centre, elaborat per la comissió de coordinació pedagògica a partir de la proposta formulada pel claustre, i organitzar, amb la col·laboració del representant dels professors en el centre de professorat, les activitats del centre de manera que es possibiliti l’execució del pla de formació del professorat.

i) Coordinar l’activitat docent del centre, amb especial atenció als processos d’avaluació i adaptació curricular.

j) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir, per delegació del director, les sessions d’avaluació de final de cicle o etapa.

k) Establir la coordinació entre les diferents etapes educatives.

l) Organitzar l’atenció i la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i en altres activitats no lectives.

m) Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre, i facilitar-ne i orientar-ne l’organització.

n) Establir els mecanismes per corregir absències imprevistes del professorat, atenció a l’alumnat o qualsevol eventualitat en el normal funcionament del centre.

o) Establir els mecanismes de coordinació amb els diferents centres educatius de la zona.

p) Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel director dins l’àmbit de la seva competència.

2.2.4.- Secretari

té les següents funcions:

a) Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del director.

b) Actuar com a secretari dels òrgans de govern col·legiats del centre, estendre acta de les sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau del director.

c) Substituir el director en cas d’absència o malaltia, en aquells centres que no disposin de cap d’estudis o en el cas que aquest també sigui absent.

d) Custodiar els llibres i arxius del centre.

e) Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i les persones interessades.

f) Realitzar l’inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat.

g) Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics, del material didàctic i del mobiliari o qualsevol material inventariable.

h) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal d’administració i serveis adscrit al centre.

i) Elaborar l’avantprojecte de pressupost del centre d’acord amb les directrius del consell escolar i oïda la comissió permanent, o en el seu cas la comissió econòmica.

j) Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les instruccions del director, portar la comptabilitat i retre’n comptes davant el consell escolar i les autoritats competents.

k) Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació de l’alumnat, i garantir-ne l’adequació a les disposicions vigents.

l) Vetllar pel manteniment material del centre en tots els seus aspectes, d’acord amb les indicacions del director.

m) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també de la programació general anual, juntament amb la resta de l’equip directiu.

n) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent.

o) Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre normativa, disposicions legals i assumptes d’interès general o professional que arribin al centre.

p) Qualsevol altra funció que li encomani el director dins del seu àmbit de competència.

2.3.- Organs de coordinació docent

2.3.1.- Comissió pedagogica

Composició

a) El director, que en serà el president.

b) El/la cap d’estudis.

c) Els/les coordinadors/es de cicle.

d) Els membres de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica assignats al centre

e) El coordinador de l’equip de suport.

f) El coordinador de la comissió de normalització lingüística.

g) El coordinador de serveis, i d’activitats complementàries i extraescolars.

2. Quan, pels temes o qüestions inclosos en l’ordre del dia es consideri convenient, hi podran assistir altres membres de la comunitat educativa.

3. El director designarà i nomenarà un secretari entre els membres de la comissió de coordinació pedagògica, qui serà l’encarregat d’aixecar acta de les reunions.

Té les següents funcions:

a) Establir, a partir dels criteris presentats pel claustre, les directrius generals per a l’elaboració i la revisió dels projectes curriculars d’etapa, que seran desenvolupats pels equips de cicle mitjançant l’elaboració de les programacions didàctiques.

b) Dirigir i coordinar l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, com també les possibles modificacions, i responsabilitzar-se’n de la redacció.

c) Assegurar la coherència entre el projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura; els projectes curriculars d’etapa i la programació general anual.

d) Proposar al claustre, per a l’avaluació i l’aprovació, els projectes curriculars d’etapa, els aspectes docents del projecte educatiu i de la programació general anual, i les modificacions dels ja establerts, com també l’evolució de l’aprenentatge i el procés d’ensenyament.

e) Vetllar pel compliment dels projectes curriculars d’etapa en la pràctica docent del centre, i per l’avaluació d’aquests.

f) Aprovar la planificació general de les sessions d’avaluació i qualificació, d’acord amb les directrius del cap d’estudis o del director, si escau.

g) Elaborar la proposta d’organització de l’orientació educativa i del pla d’acció tutorial per a la seva inclusió en els projectes curriculars d’etapa, realitzar-ne el seguiment i l’avaluació.

h) Elaborar i elevar al claustre la proposta del pla de formació del professorat del centre.

i) Elaborar la proposta de criteris i procediments prevists per realitzar les adaptacions curriculars adequades als alumnes amb necessitats educatives especials, per a la posterior inclusió en els projectes curriculars d’etapa.

j) Elevar al consell escolar un informe sobre el funcionament de la comissió de coordinació pedagògica, que s’inclourà en la memòria de final de curs.

k) Fomentar l’avaluació de totes les activitats i els projectes del centre, col·laborar amb les avaluacions que es duguin a terme a iniciativa dels òrgans de govern o de l’Administració educativa i impulsar plans de millora, en cas que s’estimi necessari com a resultat de les esmentades avaluacions.

l) Altres que li puguin ser atribuïdes per la Conselleria d’Educació i Cultura.

2.3.2.- Comissió de Festes

L’integren un i/o dos representans de l’equip directiu, un representant de cada cicle i un representant de l’equip de suport.

Té les següents funcions:

 1. Fixar i coordinar per delegació de l’equip directiu les festes i setmanes culturals que es celebren a l’escola durant el curs.
 2. Programar i organitzar les activitats que es realitzen.
 3. Coordinar aquestes tasques amb els Cicles i amb l’AMPA.

Coordinador de festes

té les següents funcions:

 1. Programar i convocar les reunions de la comissió de festes.
 2. Realitzar la proposta de programa per al curs escolar corresponent.
 3. Coordinar amb l’AMPA el programa de festes.
 4. Altres funcions que li encomani l’equip directiu.

Nomenament i cessament

1. La coordinació de la comissió serà exercida per un professor dels que formen part de la comissió de festes, designat pel director,.

2. El coordinador serà anomenat per un període de un curs acadèmic i cessarà en les seves funcions al final del mandat, o en cas de cessament decidit pel director amb audiència de l’interessat.

2.3.3.- Comissió Lingüística

té les següents funcions:

1. Presentar propostes a l’equip directiu per a l’elaboració i la modificació del projecte lingüístic de centre.

2. Elaborar un pla anual d’activitats per a la consecució dels objectius inclosos en el projecte lingüístic de centre, i per a la formació i l’actualització lingüística del professorat, que formarà part de la programació general anual.

3. Els encàrrecs assignats per la direcció o pel consell escolar relacionats amb la normalització lingüística.

4. Altres funcions que la Conselleria d’Educació i Cultura determini reglamentàriament.

Coordinador lingüístic

té les següents funcions:

Sense perjudici de les atribuïdes als òrgans de govern i de coordinació pedagògica del centre seran competència del coordinador de normalització lingüística del centre, les següents:

1. Gestionar i dinamitzar el projecte lingüístic de centre: redacció, modificació, actualització, objectius anuals i difusió, d’acord amb les línies que fixi la direcció i amb l’assessorament de la comissió de normalització lingüística.

2. Assistir a les sessions de la comissió de coordinació pedagògica.

3. Assessorar la resta de membres del claustre en les qüestions de tot ordre relacionades amb la normalització lingüística.

4.Establir i mantenir contacte amb la Conselleria d’Educació i Cultura, amb els seus serveis i amb altres organismes de les administracions públiques, acadèmics, culturals o similars per tal d’establir relacions i col·laboracions que puguin ajudar a la millor consecució dels objectius delprojecte lingüístic de centre i, en general, de la normalització lingüística del centre.

Nomenament i cessament

1. La coordinació de la comissió serà exercida per un professor dels que formen part de la comissió de normalització lingüística, designat pel director, preferentment amb destinació definitiva en el centre.

2. El coordinador serà nomenat per un període de dos cursos acadèmics i cessarà en les seves funcions al final del mandat, o en cas de cessament decidit pel director amb audiència de l’interessat.

2.3.4.- Equips de cicle

Composició i funcions:

1. Els equips de cicle es constituiran amb tots els professors que imparteixin docència en el cicle corresponent, per tal d’organitzar i desenvolupar, sota la supervisió del/ la cap d’estudis, els ensenyaments propis del cicle educatiu.

2. Les funcions de l’equip de cicle són:

a) Formular propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració  de la programació general anual.

b) Formular propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l’elaboració i l’actualització dels projectes curriculars d’etapa, i indicar les línies generals que han de guiar l’elaboració de les programacions d’aula per part del professorat.

c) Organitzar i desenvolupar de manera conjunta les activitats docents, complementàries i extraescolars, en el marc del projecte curricular.

d) Col·laborar amb el tutor en decisions sobre l’avaluació i la promoció de l’alumnat en finalitzar el cicle.

e) Propiciar la utilització de metodologies didàctiques actualitzades.

3. Els professors programaran la seva activitat docent d’acord amb les programacions didàctiques del cicle al qual pertanyin, incloses en el corresponent projecte curricular d’etapa.

Coordinador de cicle:

Designació:

1. Cada un dels equips de cicle actuarà sota la direcció d’un coordinador, designat pel director del centre per un període de dos cursos acadèmics, a proposta de l’equip de cicle.

2. Els coordinadors de cicle hauran de ser professors que imparteixin docència en el cicle corresponent i, preferentment, amb destinació definitiva i horari complet al centre.

3. Els coordinadors de cicle cessaran en les seves funcions a l’acabament del seu mandat, o en cas de cessament decidit pel director a proposta motivada de l’equip de cicle, amb audiència del’interessat.

té les següents funcions:

a) Participar com a responsable del cicle en l’elaboració i l’actualització del projecte curricular d’etapa, com també en la formulació de propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.

b) Dirigir i coordinar les tasques que efectuï l’equip de cicle per confeccionar les propostes que, elevades a la comissió de coordinació pedagògica, tenguin com a finalitat l’elaboració o actualització per part d’aquesta del projecte curricular.

c) Convocar i presidir les reunions de l’equip de cicle.

d) Coordinar l’ensenyament en el cicle corresponent, d’acord amb el projecte curricular i amb la programació general anual del centre.

e) Responsabilitzar-se de la redacció de les programacions didàctiques del cicle.

f) Aportar criteris i informació per a la selecció i l’ús del material didàctic i afavorir l’intercanvi de mètodes i experiències entre els mestres de l’equip de cicle.

g) Responsabilitzar-se d’estendre acta de les reunions i d’elaborar la memòria de final de curs.

h) Aquelles altres funcions que li encomani el cap d’estudis en l’àmbit de la seva competència

2.3.5.- Equip de Suport

Composició:

1. Formaran part de l’equip de suport: els membres de l’EOEP, el/la PT, el/la AL, el/la AD i l’AT (si el centre desposa d’aquest Servei) i tot el professorat que dediqui una part important del temps lectiu a tasques de suport.

2. La cap d’estudis i/o directora participarà en les reunions de l’equip de suport per tal d’assumir-ne les funcions de coordinació amb l’equip directiu.

Funcions:

1r. En relació al professorat:

a) Col·laborar en la planificació, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptació curricular individual de l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu.

b) Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques.

c) Orientar i facilitar la recerca i/o l’elaboració de materials curriculars adients per atendre la  diversitat.

d) Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies.

e) Col·laborar en la detecció i l’anàlisi i de les necessitats educatives de l’alumnat.

f) Participar en l’avaluació i la promoció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

2n. En relació a l’alumnat:

Dins el marc de l’adaptació curricular individual, l’equip de suport intervendrà amb l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu, tenint present que el treball amb aquests alumnes es desenvoluparà majoritàriament (sempre que sigui posible) dins l’aula ordinària, de forma coordinada amb el professorat. Sols en aquells casos en què s’hagi justificat a l’adaptació curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en períodes determinats de la jornada.

3r. En relació al centre:

a) Elaborar un pla anual amb la proposta d’actuacions.

b) Coordinar-se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada per l’equip de suport, com també coordinar-hi les actuacions del professorat que treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials.

c) Orientar en relació a les pautes d’actuació família–centre.

d) Participar amb l’equip de cicle en l’organització i el desenvolupament d’activitats que facilitin l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de l’alumnat.

e) Coordinar la intervenció de serveis de suport externs en el centre.

Coordinador de l’equip de suport:

Designació

1. L’equip de suport actuarà sota la direcció d’un coordinador, designat pel director del centre per un període de dos cursos acadèmics, a proposta del cap d’estudis.

2. El/la coordinador/a de l’equip haurà de ser un professor que desenvolupi tasques de suport.

3. El/la coordinador/a de l’equip de suport cessarà en les seves funcions a l’acabament del seu mandat, o en cas de cessament decidit pel director a proposta motivada de l’equip, amb audiència de l’interessat.

Funcions del coordinador de l’equip de suport

El coordinador de l’equip de suport assumirà les funcions següents:

a) Participar, com a responsable de l’equip, en l’elaboració de propostes per a la programació general anual.

b) Dirigir i coordinar les tasques que efectuï l’equip de suport per confeccionar les propostes que, elevades a la comissió de coordinació pedagògica, tenguin com a finalitat  l’actualització per part d’aquesta del projecte curricular.

c) Convocar i presidir les reunions de l’equip de suport.

d) Responsabilitzar-se de l’acta de les reunions i de la memòria de final de curs.

e) Aquelles altres funcions que li encomani el cap d’estudis en l’àmbit de la seva competència, especialment les relatives a suport i reforç educatiu.

Coordinador de menjador.

té les següents funcions:

a)   Elaborar una programació didàctica per a l’activitat de menjador,  adequada a la resta de normativa del centre..

b)   Coordinar els aspectes pedagògics i didàctis del  servei de menjador, de forma coordinada amb l’empresa que du aquest servei.

c)   Avaluar l’aplicació de l’esmentada programació

d)    Altres funcions que, en relació a aquest servei li encomani l’equip directiu.

Nomenament i cessament

1. El coordinador de menjador serà un professor, preferentment amb destinació definitiva en el centre,  designat pel director a proposta del cap

d’estudis.

2. El coordinador de menjador actuarà sota la dependència directa del cap d’estudis i en estreta col·laboració amb l’equip directiu.

3. El coordinador exercirà les seves funcions durant dos cursos acadèmics, i cessarà en les seves funcions al final del curs, o en cas de cessament decidit pel director amb audiència de l’interessat

Coordinador de Tic

té les següents funcions:

 1. Programar l’ús de la sala d’ordinadors
 2. Procurar que els equips informàtics funcionin correctament en tot moment

Nomenament i cessament:

1. El coordinador de les TIC serà un professor, preferentment amb destinació definitiva en el centre, designat pel director a proposta del cap d’estudis.

2. El coordinador de les TIC actuarà sota la dependència directa del cap d’estudis i en estreta col·laboració amb l’equip directiu.

3. El coordinador exercirà les seves funcions durant dos cursos acadèmics, i cessarà en les seves funcions al final del període pel qual va ser nomenat, o en cas de cessament decidit pel director amb audiència de l’interessat

Tutories

designació dels tutors

1. La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent.

2. Cada grup d’alumnes comptarà amb un/a mestre/a tutor.

L’esmentat tutor serà designat pel director del centre. La designació es farà a proposta del cap d’estudis, oït l’equip de cicle, qui s’encarregarà de la coordinació dels tutors, i mantendrà amb ells les reunions periòdiques necessàries.

3. Es procurarà que el/a tutor/a sigui el mateix al llarg del cicle i serà designat entre el professorat que imparteix docència a tot el grup i, preferentment, entre els mestres que tenguin major nombre

d’hores de docència al grup.

Tutors i especialistes.

Funcions:

Estan especificades en el nostre Pla d’acció Tutorial.

Auxiliars tècnics educatius.

Funcions:

1. Pel que fa a l’alumnat amb NEE.

a) Asistència i formació dels alumnes en les activitats de la vida diària que no puguin fer per ells mateixos, com són: la higiene personal, el vestir, l’alimentació, els desplaçaments, … Per tant, tot el que tengui a veure amb els hàbits d’autonomia personal.

b) Col·laborar en el transport escolar, assistint l’alumnat durant la ruta escolar, sense que això no suposi sobrepassar la jornada laboral del professional.

c) Col·laborar en el menjador escolar, ajudar els alumnes en l’adquisició dels hàbits d’alimentació i facilitar la ingesta dels aliments en els casos que ho requereixin.

d) Col·laborar amb el professorat perquè l’alumnat identifiqui i expressi les seves necessitats bàsiques de salut i adquireixi els hàbits i actituds d’higiene, cura i alimentació que contribueixin a incrementar i millorar la qualitat de vida.

e) Ajudar els alumnes a adquirir el control del propi cos, descobrint les seves capacitats, perquè progressivament superin les seves limitacions quan sigui  possible.

f) Col·laborar amb el personal docent en la vigilància dels moments d’esbarjo.

g) Col·laborar amb el personal docent en sortides o activitats complementàries i extraescolars per a l’atenció d’aquest alumnat, sempre que aquestes activitats es  realitzin dins l’horari laboral de l’ATE.

h) Col·laborar en els programes de control d’esfínters, tant el la seva elaboració com en la seva execució.

i) Col·laborar amb l’equip docent en tasques formatives d’entrenament d’habilitats socials.

j) Col·laborar amb el professorat en l’atenció i cura dels alumnes, dins l’aula, en els canvis d’aula o serveis, sempre sota la responsabilitat del personal docent.

k) Col·laborar, dins el marc de l’atenció a la diversitat, en aquelles activitats que tenguin tendència a promoure la màxima autonomia personal i social dels  alumnes.

2. Pel que fa a la resta de l’alumnat del centre.

Sempre que els alumnes amb NEE estiguin atesos, l’ATE podrà desenvolupar les seves funcions amb la resta d’alumnat, sempre dins l’horari lectiu dels alumnes.

3. Pel que fa al personal docent en general i els tutors en particular.

a) Facilitar informació rellevant al tutor/a en relació als aspectes que treballa des de la seva competència professional.

b) Col·laborar amb el/la tutor/a, si li propasa, per tal de facilitar la relació amb les famílies i la seva implicació en el procès d’adquisició d’hàbits d’autonomia personal.

c) Participar de forma coordinada amb el personal docent i professionals implicats, en el desenvolupament de l’adaptació curricular individualitzada dels alumnes que requereixin la seva intervenció.

4. Pel que fa al centre educatiu.

a) Participar en l’elaboració del pla d’actuació anual de l’equip de suport.

b) Pel fet de formar part de l’equip de suport, l’ATE ha de participar en

l’elaboració i revisió dels documents generals del centre.

c) Mantenir una coordinació estable amb l’equip de suport i el personal docent implicat en cada cas.

d) Participar en les activitats de formació pròpies de la seva competència.

e) Participar en les reunions on sigui convocat/ada.

2.4.- Serveis

2.4.1.-Menjador

1.EI servei de menjador és una prestació complementària d’ajuda a l’escolarització. L’Escola ofereix servei de menjador per a l’alumnat d’Educació Infantil i Primària.

L’objectiu bàsic del servei de menjador és cobrir les necessitats nutritives de l’alumnat i l’adquisició d’hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut en el marc de la convivència ordinària del centre.

2. La gestió del Servei Escolar de Menjador la realitza l’empresa Julio Tundidor Molina, SL, mitjançant concurs públic convocat per la Conselleria d’Educació

3. EI Servei de Menjador es regeix per Ies normes que estableix el Reglament de Funcionament del servei de menjadors escolars dels centres. Sense perjudici d’allò que estableix el paràgraf anterior, s’inclourà anualment un Pla de Funcionament del Servei Escolar de Menjador, dins el  PGA.

4. Poden utilitzar el Servei Escolar de Menjador els/les alumnes del centre que ho sollicitin. EI Pla de Funcionament regularà els criteris d’admissió i exclusió i el procediment per accedir-hi. També poden fer ús d’aquest servei, satisfent les quotes d’acord amb els criteris establerts en el Pla de Funcionament, el professorat, les persones que realitzin tasques de monitoratge al centre i l’alumnat en pràctiques.

5. El Pla de Funcionament del Servei de Menjador determinarà els espais del centre utilitzables per l’alumnat del servei i el material que poden fer servir. Es fixarà un espai específic reservat per la migdiada.

6. La empresa de serveis(Julio Tundidor Molina, SL) s’encarregarà de la neteja de la cuina, del menjador i de la resta d’espais que siguin de la seva utilització Serà també responsable de Ies instal.lacions i el material que hi utilitzi. La Comissió  permanent del CE del centre vetllarà per tal que es compleixin les mesures de seguretat i de la salubritat de les instal·lacions corresponents al menjador i a la cuina.

7. El Pla de Funcionament del Servei de Menjador adaptarà les normes sobre disciplina d’alumnes a les necessitats especifiques del Servei Escolar de Menjador i segons les normes generals establertes a aquest reglament.

8. La Direcció del centre informarà els pares i les mares dels alumnes de nova matrícula en el nostre centre del Pla de Funcionament del Servei escolar de menjador.

Normes de funcionament de menjador:

Educació Infantil

 1. Abans de les 13’15h els/les alumnes aniran a rentar-se les mans. A les 13’20h  una/un mestre ( en funció del nombre d’alumnes se decidirà si fa falta un altre acompanyant ) acordat pels membres del cicles, acompanyarà als alumnes fins la porta del menjador, on se’n feran càrrec les monitores de menjador. La mestra en aquest moment acaba la seva funció en relació als alumnes de menjador.
 2. Deixaran les motxilles, als penjadors exteriors de l’edifici d’infantil.
 3. A les 13’20h tots els/les alumnes de menjador entraran a dinar.

Educació primària primer cicle

 1. Els / les alumnes sortiran de classe després de que surtin els alumnes que van a casa, acompanyats per un mestre.
 2. Deixaran les motxilles als penjadors situats a la meitat del passadis de la primera planta.
 3. Aniran a rentar-se les mans als  banys de la primera planta.
 4. Les monitores se’n feran càrrec en aquest moment.
 5. A les 13’35h entraran al menjador.

Educació primària 2º i 3er cicle

 1. Els/les alumnes sortiran a les 13’30h.
 2. Deixaran les motxilles, ben col.locades al pati.
 3. Les monitores les recolliran al pati.
 4. Aniran a rentar-se les mans als banys del pati d’educació primària.
 5. Entraran a menjar, al primer torn, els/les alumnes que puguin, fins que estigui ple el menjador.
 6. Els/les alumnes que entrin al 2on. torn, mentres arriba el seu torn per dinar, aniran al pati posterior de primària fins que les cridin.
 7. Quan estigui preparat el menjador per dinar els/les alumnes del 2º torn:

– Aniran a fer-se les mans netes als banys del primer pis.

– Entraran al menjador

Quan acabin de dinar els/les alumnes recolliran les motxilles i aniran:

 • Els alumnes d’E.Infantil 3 anys a dormir
 • Els alumnes de 4 i 5 anys i 1er de primària al pati d’infantil.
  • La resta d’alumnat de primària, al pati de pimària.
  • El Servei de menjador acaba a les 15h.

2.4.2.- Escoleta Matinera

1- EI servei escolar de guarda d’infants s’entén com una activitat extraescolar que pretén facilitar a les famílies del centre un sistema per compaginar les obligacions laborals dels progenitors amb l’horari escolar.

2- EI servei escolar de guarda d’infants es prestarà a través de la Direcció del centre,  mitjançant una monitora, voluntària educativa. . A principi de cada curs escolar s’informarà de les condicions per a poder gaudir d’aquest servei.

3- Poden utilitzar el servei escolar de guarda d’infants les famílies dels/de les alumnes del centre que ho sol·licitin i satisfacin el preu corresponent.

4- La Direcció del centre determinarà els espais del centre utilitzables per l’alumnat del servei i el material que poden fer servir.

3.- Recursos Humans

3.1.- Els Alumnes

3.1.1.- Adminissió d’Alumnes

L´alumnat, prèvia sol.licitud al Centre, en període ordinari, i en compliment de la normativa vigent de la CONSELLERIA D´EDUCACIÓ  per la qual es regula l´admissió d´alumnat als Centres Públics, serà admés i escolaritzat gratuïtament. Fora d’aquest període ordinari, les sol.licituts es faran a través de l’oficina d’escolarització.

3.1.2.- Drets

a) Rebre una formació que els permeti aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat.

b) Valoració objectiva del seu rendiment escolar.

c) Respecte de la llibertat de consciència i de les seves conviccions religioses, ètiques, morals i ideològiques.

d) Respecte de la seva integritat física i moral i de la seva dignitat personal.

e) Presentar candidatura a delegat de curs.

f) Gaudir d’una orientació escolar .

g) Rebre les ajudes necessàries per a compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural.

3.1.3.- Deures

L’estudi constitueix un deure bàsic de l’alumnat. Aquest deure queda reflectit en les obligacions següents:

a) Assistir a classe i participar en les activitats la finalitat de les quals és desenvolupar els plans d’estudis.

b) Respectar els horaris aprovats per tal de dur a terme les activitats del centre escolar.

c) Seguir les orientacions del professorat pel que fa al seu aprenentatge.

d) Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys i companyes.

3.1.4.- Partticipació de l’alumnat

Junta de delegats

En formen part els delegats dels cursos de primària, de 2on curs a 6è curs, presidits per la cap d’estudis.

Té les següents funcions:

 1. Informar a l’equip directiu sobre les demandes que presenten els alumnes del centre.
 2. Analitzar conjuntament amb l’equip directiu temes que afecten directament als alumnes.
 3. Recollir i transmetre informació sobre aquests temes a cada una de les classes

3.2.- Els pares

3.2.1.- Drets

Els pares tindran els següents drets:

a) Poder presentar propostes o peticions al consell escolar d’interpretació del reglament de règim intern.

b) Participar en la gestió del centre a través dels seus representants al consell escolar.

c) Ser informats pels seus representants legítims de totes les activitats que es desenvolupen al centre, i de les normes de convivència.

d) Utilitzar les instal·lacions i mobiliari del centre prèvia petició al consell escolar.

e) Participar en les activitats extraescolars.

f) Rebre informació periòdica del procés educatiu dels seus fills.

g) Col·laborar amb els professors en l’educació dels seus fills.

h) Fer suggeriments sobre la línia educativa del centre.

i) Reclamar si es creu perjudicat en l’aplicació del present reglament.

j) Reclamar sobre les qualificacions dels seus fills.

l) Examinar, prèvia petició, els exercicis d’avaluació dels seus fills.

m) Que els seus fills rebin una educació integral, segons el Projecte Educatiu de centre, la Programació General Anual i la legislació vigent.

n) Formar part de l’Associació de Pares d’Alumnes i participar en les activitats que aquesta organitzi.

3.2.2.- Deures

Tots els pares tendran els següents deures:

a) Assistir a les reunions i entrevistes personals a les quals estiguin convocats.

b) Preocupar-se pel procés educatiu dels seus fills.

c) Col·laborar amb els professors, particularment amb els professors tutors dels seus fills.

d) Responsabilitzar-se de que els seus fills vagin al centre amb puntualitat i condicions higièniques adequades.

e) No criticar despectivament les accions dels professors o els criteris del centre, manifestant la seva opinió sempre amb ànim constructiu i amb esperit de diàleg.

f) Justificar per escrit les faltes d’assistència dels seus fills.

g) Mantenir una bona relació amb els professors dels seus fills.

h) Dotar als seus fills del material necessari per al seu aprenentatge.

i) Participar en el procés educatiu a través de l’AMPA i dels seus representants al consell escolar.

3.2.3.- Assosiació de Mares i Pares d’Alumnes (AMIPA)

Funcions. Sense perjudici de les funcions que tenen assignades en els seus estatuts s’encarregaran de:

a) Organitzar directament les activitats extraescolars. Aquestes estaran obertes a tots/es els/les alumnes del centre sense cap discriminació de sexe, raça, religió o poder adquisitiu.

b) Coordinar les activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament, Consell, etc.

c) Col.laborar amb el centre en l’organització de les festes escolars, setmanes culturals, etc.

d)Subvencionar activitats i projectes concrets que es realitzen en el centre.

El Pla d’activitats s’inclourà en el DOC en el Pla General Anual del Centre

L’AMPA informarà a cada inici de curs als pares i mares del centre sobre les activitats que realitzarà.

L’AMPA es reunirà periòdicament  amb la Direcció del centre.

3.3.- Del personal no docent

3.3.1.- Definició

Es considerarà d’Administració i Serveis (PAS) el/la conserge del centre i el personal de neteja nomenats per l’Ajuntament.

Les monitores de menjador per atendre aquest servei.

3.3.2.- Dependència

Tot el PAS del centre dependrà funcionalment del/de la Director-a i de l’empresa municipal que du el servei. Aquesta darrera fixa, d’acord amb les demandes dels centres les funcions de consergeria i neteja.

Les monitores de menjador depenen de l’empresa adjudicada.

4.- Recursos Materials

4.1.- Inventari

1- EI material del Centre serà classificat en inventariable i no inventariable, pel fet de constar o no, dins l’inventari General. En aquest inventari s’especificarà el tipus, la classe, el nombre d’unitats, l’estat de conservació, la data d’alta al Centre i l’aula o servei on és.

2- Es considerarà material inventariable, entre d’altres, el següent: mobiliari, pantalles, màquines calculadores, equips informàtics, musicals i audiovisuals, fotocopiadores, multicopistes, el fons de biblioteca, els CD-ROMs, el fons de videoteca, el material d’EF, i el material de música, etc

3- Es considerarà material no inventariable, entre d’altres, el següent: jocs didàctics, paper, material d’escriptura, dibuix i pintura, etc

4- La formulació i actualització de l’lnventari General és tasca específica del/de la Secretari-ària. Tanmateix, les persones responsables de cada cicle col.laboraran en Ia realització d’aquesta feina.

Adquisició

Depenent de Ies característiques del material, l’adquisició la farà o bé el Cicle, o bé la Direcció o bé Ia persona responsable de les compres de cada classe. L’adquisició del material es farà en funció del pressupost, de les demandes i/o necessitats i per un bon funcionament de l’escola. l’Equip Directiu supervisaran les compres.

Ús i conservació

Tots els membres de Ia Comunitat Educativa vetllaran pel bon ús i conservació de tot el material. Els casos d’ús indegut o negligència, s’estudiaran particularment per l’Equip Directiu i en el seu cas per la Comissió Permanent del Consell Escolar i es decidirà segons es cregui oportú.

Utilització

EI material comú a tots els cicles estarà subjecte a uns horaris establerts prèviament pels cicles, i el material comú a tot el centre es regularà per un horari establert per direcció.

4.2.- Instalacions del centre

Ús

El professorat, per a l’execució i el desenvolupament de Ies funcions que té assignades, podrà fer ús de totes les instal·lacions del centre sempre que sigui necessari i dins l’horari laboral. En el cas d’espais o zones d’ús restringit que tenen una funció específica ( informàtica, audiovisuals, laboratori, biblioteca, pistes esportives, sala de psicomotricitat, ) la seva utilització esta subjecta a uns horaris preestablerts. La Direcció del centre haurà de garantir el coneixement d’aquests horaris per part de tot el personal docent del centre i per part del personal de consergeria. En el cas d’horari extraescolar, la utilització de les instal·lacions del centre se sotmetrà a les normes i directrius aprovades per l’Ajuntament i amb el coneixement i consentiment de la Direcció i del Consell Escolar.

Notificació de l’ús

1. El professorat, el personal no docent i l’associació de pares i mares de l’alumnat del Centre, notificaran a la Direcció, amb la suficient antelació, el calendari de les respectives reunions.

2. L’Ajuntament, com propietari de les instal·lacions del Centre, en el cas de que necessiti fer ús de Ies instal·lacions i no interfereixi les activitats escolars ho comunicarà a la Direcció del Centre.

3. Altres entitats i/o associacions que vulguin fer ús de les instal·lacions de l’escola, hauran demanar l’autorització a la Direcció del centre per escrit.

Responsabilitats

La persona o entitat sol·licitant es farà càrrec dels desperfectes que es puguin derivar de la utilització de les instal·lacions del Centre.

4.3.- Seguretat i control

Seguretat

1. El coordinador general i responsable màxim a nivell de seguretat del Centre serà el Director/a.

2. Es disposarà del nombre suficient d’extintors portàtils, de tal manera que el recorregut real a cada planta des de qualsevol punt fins a un extintor, no superi els 15 metres.

3. L’edifici ha de disposar de la corresponent instal·lació d’enllumenat d’emergència.

4. Els elements potencialment perillosos han d’estar degudament protegits i senyalitzats.

5. El centre disposarà per escrit, d’un Pla d’Evacuació (veure anexe adjunt), que serà conegut per tot el professorat,  hi haurà una representació gràfica a cada classe i als passadissos de l’escola.

6. Al centre es realitzaran simulacres i plans d’evacuació acollint-se a les orientacions vigents

7. A començaments de cada curs es decidiran els/les coordinadors/es de cada planta, el/la coordinador/a general i les pautes a seguir per a realitzar el simulacre.

8. Del resultat de l’evacuació s’emetrà un informe a la Conselleria d’Educació i a l’Ajuntament de Calvià per què, en cas d’haver-hi incidents, les autoritats competents posin els mecanismes pertinents per a solucionar-ho.

9. També hi haurà un pla de seguretat i control de productes de neteja, potabilitat de l’aigua i  de plagues realitzat per les empreses encarregades per l’Ajuntament i sota supervisió de Direcció.

Control

1. Els punts de risc potencial, com la caldera de la calefacció o els armaris de comptadors, hauran de romandre tancats amb clau.

2. El material de laboratori (productes químics, material d’electricitat), així com també les eines amb un risc potencial, romandran tancats amb clau. Aquest material solament serà utilitzat per l’alumnat en presència del professorat.

5.- Recursos Funcionals

5.1.- D’organització de l’ensenyament

5.1.1.- Horari i calendari escolar

1.- El centre s’atendrà a l’horari i calendari escolar que per a cada curs acadèmic i amb caràcter general aprova la Conselleria d’Educacio i Cultura per a l’ensenyament no universitari. La concreció de l’horari serà recollit al Pla Anual que proposa l’Equip Directiu.

2.- Per els alumnes d’educació infantil (3 anys i per els de nova icorporació, no escolaritzats previament ) durant la primera setmana de curs se realitzarà un pla d’adaptació. Veure  PALIC.

3.- Jornada Escolar. La jornada escolar serà de 5 hores. Sense perjudici de l’horari establert, l’alumnat de P3 durant els  primers dies del curs, flexibilitzarà la seva jornada escolar amb una entrada escalonada, per tal de dur a terme el procés d’adaptació dels infants en la dinàmica que genera la interacció entre les famílies, els infants i les mestres.

4.- Horari de l’equip directiu. Hi haurà  un horari d’atenció diari a les famílies, depenent de les disponibilitats de l’horari general de l’Equip 5.- L’horari per àrees de l’alumnat i l’horari d’utilització d’espais serà confeccionat per cada equip de cicle, sota la supervició de l’equip directiu, que s’encarregarà de confeccionar l’horari dels especialistes i l’aprovació definitiva dels horaris. Tots aquests horaris estaran recollits al DOC, una vegada introduits pels mestres al programa GESTIB.

Els criteris per a la confecció dels horaris es basaran en:

– Disponibilitat de recursos humans

– Disponibilitat d’espais

– Respectar sempre que sigui posible el refernt de llengua.

– Assegurar l’atenció de l’alumnat durant tota la jornada escolar.

– Una vegada cobertes totes les àrees del currículum, la resta d’hores disponibles es destinaran a reforç a l’alumnat i al desenvolupament de projectes i coordinacions.

5.1.2.- Entrada i sortida de l’alumnat del centre

1.- Les mares i pares d’Educació Infantil,podran entrar a acompanyar els seus fills i filles, fins a la porta de l’edifici d’infantil. La porta del centre romandrà oberta de 8:15h a 8:40h. Una vegada tancada la porta els nins/es que arribin tard hauran d’esperar a direcció i es podran incorporar a la sessió següent. Les faltes reiterades de retard es posaran en coneixement dels Serveis Socials. Per a les sortides, els pares i mares d’Educació Infantil entraran a cercar els seus fills/es a la classe. La porta d’entrada s’obrirà a les 13:20h.

L’alumnat de primer cicle entrarà per la porta principal de l’edifici de Primària. Els alumnes de segon i tercer cicle entraran per l’entrada lateral de primària. Els/les alumnes faran fileres al lloc assignat i entreran quan sona la música de manera ordenada i acompanyats pels mestres corresponents. Tot l’alumnat de primària sortirà a les 13:30h cada un per la porta que li pertoqui,  en fila i acompanyat pels mestre responsable del grup en aquell moment. Al començament i acabament del temps de pati també es seguirà auqesta norma.

2.- Les sortides i entrades per visites mèdiques s’han de comunicar prèviament al tutor/a i han d’anar acompanyades del corresponent justificant mèdic, el tutor/a és el responsable del compliment d’aquesta norma. Per qüestions d’organització i seguretat es recomana que aquestes entrades i sortides es realitzin durant el temps de pati.

 • Recordem que els mestres sense classe a 1ª hora del mati, controlaran els accessos  de les portes de l’edifici de baix i de les escales del pis de dalt.
 • Puntualitat (mestres i alumnes )
 • Els grups que a 1a H tenen E.física, han de pujar primer a la classe per deixar les seves coses, el/la mestra (EF) les recollirà a l’aula i baixarà amb ells/es al pati, així evitarem que durant el moment que queden tot sols al pati esperant, es produeixin conflictes.
 • Quan acaben les sessions  d’Educació Física, el/la mestre especialista, acompanyarà el grup fins a la seva aula (a totes les sessions ) i recollirà el grup següent.
 • Evitarem que en els canvis de classe els grups quedin tot sols, per això és necessari que tots/es siguem puntuals.
 • A tutoria es treballarà a importància de respectar l’ordre de les files, els companys…
 • Recordar als infants que per comunicacions, (justificacions,comunicats…), els pares han d’utilitzar l’agenda, igualment si volen sol·licitar entrevista amb el/la tutor/a.
 • Pagaments d’excursions : Per treballar la seva autonomia ,ho poden dur ells/es mateixos en mà o bé tancat dins uns sobre amb l’autorització.
 • Els pares podran accedir a les aules a l’hora de tutoria, amb hora prèviament concertada demanada o bé pel tutor o pels pares.

5.1.3.- Assistència del professorat

1.- El professorat estarà obligat a complir l’horari i el calendari d’activitats establerts en el DOC.

2.- El professorat estarà obligat a assistir a totes aquelles reunions degudament convocades per la direcció i/o altres òrgans reconeguts en aquest reglament.

3.- La direcció haurà de preveure i assegurar l’adequada atenció a l’alumnat durant les absències del professorat derivades de malalties, permisos o llicències, les quals seran degudament justificades.

5.1.4.- Assistència de l’alumnat

1.- El/La mestre/a tutor/a serà el/la responsable de controlar l’assistència de l’alumnat mitjançant el corresponent  Registre d’Assistència.

2.- Quan un alumne/a no pugui assistir a l’escola, la família ho comunicarà al/a la mestre/a tutor/a, si és possible abans de produir-se l’absència o bé després en cas que aquesta hagi estat imprevista. Aquesta justificació s’ha de fer per escrit, bé a l’agenda o en un full, fent constar la data el nom de l’alumne/a i el motiu de l’absència.

3.- En cas d’absències de 7 o més dies sense justificar, el/la tutor/a es posarà en contacte amb la familia i/o ho notificarà a l’equip directiu de l’escola per tal que aquest es posi en contacte, si cal, amb el servei de l’EOEP que és el responsable de portar a terme el programa d’Absentisme Escolar.

5.1.5.- Temps d’esbarjo

1.- La durada del temps d’esplai és de mitja hora diària

2.- L’escola establirà torns de vigilància de l’alumnat. Es faran dos grups per la vigilància: El grup d’Educació Infantil i el grup d’Educació Primària.

3.- La confecció d’aquest horari de vigilància serà responssabilitat de l’equip directiu el  qual establirà el nombre de persones en funció de la quantitat d’alumnes que estiguin al pati en el temps d’esbarjo. 4.- A la sortida i a l’entrada de l’esbarjo els alumnes ho faran amb files amb els mestres que correspongui a cada moment. Així mateix es farà a les entrades i sortides de la jornada: 8’30 i 13’30h. Els torns de vigilància restaran recollits en les corresponents graelles, que s’entregaran a cada un dels mestres.  Els mestres de torn han d’arribar puntuals al pati.

Davant l’absència d’un mestre amb torn de pati serà substituit per un altre, per tal d’agarantir la vigilancia necesaria per a la seguretat.

5.- Així mateix es farà una graella de distribució de pistes de pati durant l’esplai i la brigada verde serà l’encarregada de neteja de pati durant el temps d’esplai. Els torns d’aquesta brigada els establirà la comissió ecoambiental.

6.- Si per motius d’organització i/o programació els alumnes han d’estar al pati fora del temps establert com a temps d’esbarjo, seran responsabilitat del mestre que pertoqui en cada moment.

7.- els torns de pati variaran els dies que es celebrin activitats de carácter extraordinari: festes, portes ofertes, fi de curs…

NORMES DE CONVIVÈNCIA ALS PATIS

1.- ELS PROFESSORS QUE TENGUIN TORN DE PATI A PRIMÀRIA SE REPARTIRAN DE TAL MANERA QUE AL PATI DE DARRERA SEMPRE HI HAURÀ D’HAVER DOS MESTRES. (UN VIGILARÀ LA PORTA D’ACCÉS A L’EDIFICI)

2.- ELS ALTRES DOS SE REPARTIRAN FENT VIGILÀNCIA A LES ALTRES ZONES, VOLTANT ENTORN DE L’EDIFICI (POSANT ESMENT A QUE LA PORTA PRINCIPAL ESTIGUI CONTROLADA)

3.- TREBALLAR A TUTORIA DE MANERA FERMA EL TEMA DEL RESPECTE DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA AL PATI, RESPECTAR EL TORN DE PISTES… (A les pistes de basket no se pot jugar a futbol, tal vegada una posible sanció seria que els que ho fassin perdran el seu torn de pista ) si se fa cal anotar-ho al quadern d’incidències de pati i avisar al tutor.

4.- RECORDAR ALS ALUMNES QUE BAIX CAP CONCEPTE SE POT TORNAR A LES AULES UNA VEGADA S’HA SORTIT ( agafar tot el que necessiten abans de sortir i si no ho fan, assumir que ja no podran tornar entrar fins les 11’30h ). LES AULES HAN DE QUEDAR TANCADES. L’ALUMNE QUE MALGRAT AIXÒ ES TROBI A L’INTERIOR , SERÀ SANCIONAT SENSE PODER TORNAR SORTIR AL PATI.  ELS ALUMNES CASTIGATS, QUE ACABEN FEINA ,ASSAJAN…QUEDARAN BAIX LA VIGILÀNCIA DEL PROFESSSOR RESPONSABLE.

5.- S’HAN D’UTILITZAR ELS BANYS DEL PATI, ELS DE L’INTERIOR DE L’EDIFICI SERAN UTILITZAT ÚNICAMENT PER ELS ALUMNES DEL PRIMER CICLE. Que hauran de demanar permís per entar al mestre que està al pati (Tenir en compte que els banys poden ser fonts de conflctes)

6.- DONAR SOLUCIÓ DIRECTE I INMEDIATA ALS PROBLEMES I QUEIXES QUE ELS/LES ALUMNES MANIFESTEN ALS MESTRES DE PATI ENCARA QUE DESPRÉS SE COMENTI AL TUTOR, LA RESPOSTA S’HA DE DONAR AL MOMENT QUE SE PRESENTA EL PROBLEMA,ÉS IMPORTANT QUE ELS INFANTS SE SENTIN ESCOLTATS PER EVITAR QUE ELLS FASSIN LA SEVA “PRÒPIA JUSTÍCIA”. TOTES LES INCIDÈNCIES IMPORTANTS S’HAN D’ANOTAR AL QUADERN D’INCIDÈNCIES.

7.- ES CONVENIENT TIRAR ELS PAPERS,PALEDURES… A LES PAPARERES DE L’AULA, D’AQUESTA MANERA COL.LABORAREM AMB LA BRIGADA VERDA.

5.1.6.- Treballs completentaris a casa

1.- Cada cicle educatiu decidirà els treballs complementaris per fer a casa del seu alumnat, en funció dels criteris establerts a la Comissió Pedagògica.

2.- Cada cicle coordinarà i controlarà el volum de treballs complementaris per a casa, sempre respectant els acords que figuren a les graelles d’instrumentals, aprovades en CCP

3.- Les faltes reiterades de deures es consideren falta lleu al nostre Pla de Convivencia, per la qual cosa suposarà prendre les mesures establertes al Pla.

5.1.7.- Activitats acadèmiques. Programació i avaluació

1.- S’entendrà com activitat acadèmica tota aquella que es realitzi durant l’horari escolar, dins el recinte escolar.

2.- La programació de les activitats acadèmiques les realitzarà l’equip pedagògic d’acord amb el PEC i PCC, documents de gestió de centre. Podrà ser revisada per la Comissió Pedagògica, la qual vetllarà per la seva coherència i continuïtat al llarg del segon cicle d’Educació Infantil i la Primària. Aquesta coherència queda establerta mitjançant les graelles de continguts mínims seqüenciat per nivells.

3.- Les famílies de l’alumnat rebran a la reunió de principi de curs un resum dels objectius i continguts pel desenvolupament de les activitats acadèmiques.

4.- Avaluació. Al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge, l’avaluació serà contínua i global, constituirà un instrument d’acció pedagògica que afavorirà la millora de tot el procés educatiu. La concreció de l’avaluació restarà recollida en el PCC (criteris d’avaluació) i en el Pla d’acció tutorial. L’equip pedagògic del centre informarà cada trimestre mitjançant un informe escrit a les famílies de l’alumnat, del grau d’assoliment dels objectius definits en el PCC. Les dates del lliurament dels informes quedaran reflectides en el PGA.

5.- En el cas de que l’equip docent consideri que un alumne no promociona, els pares seran degudament informats al principi del tercer trimestre.

5.1.8.- Activitats de l’ambit escolar de caràcter especial o complementaries

1.- S’entendrà com activitat de l’àmbit escolar de caràcter especial o complementària, les sortides, les celebracions i les colònies.

2.- L’elaboració de les directrius per a la programació i desenvolupament d’aquestes activitats correspon a la Comissió de Coordinació Pedagògica, a partir de les aportacions dels cicles i  la seva aprovació, correspon al Consell Escolar del centre.

3.- La finalitat d’aquestes activitats és el perfeccionament i ampliació de la tasca educativa, cultural i social realitzada en el centre, completant així el procés de formació de l’alumnat mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del PEC i del PCC.

4.- Aquestes activitats formaran part del PGA.

5.- L’alumnat que participi en activitats fora del centre, necessitarà una autorització escrita i signada pel pare, per la mare o per la persona tutora. El tutor serà el responsable de vetlar perque es cumpleixi aquesta norma.

6.-En el cas que algun/a alumne/a no participi en alguna de les activitats de l’àmbit escolar de caràcter especial o complementària, l’equip pedagògic del centre haurà de preveure la seva atenció.

7.- Les famílies de l’alumnat rebran a principi del curs escolar informació de les activitats de caràcter especial o complementàries.

5.1.9.- Activitats extraescolars

1.- S’entendrà com activitat extraescolar tota aquella que es realitzi una vegada finalitzat l’horari lectiu i dins o fora del recinte escolar i que estigui organitzada o coordinada per l’AMPA.

2.- També tenen aquesta consideració les activitats de suport que organitza l’Ajuntament de manera coordinada amb el centre pels alumnes que han de mester aquest suport.

3.- Les activitats extraescolars formaran part del PGA i tindran com a referent els objectius del PEC.

4.- En cap cas les activitats extraescolars promouran valors contraris als establerts en el PEC de l’escola.

5- Les activitats extraescolars figuraran al la PGA que serà posteriorment aprovada pel Consell Escolar.

5.1.10.- El pressupost

1.- El Consell Escolar serà el responsable de l’aprovació del pressupost. L’equip directiu elaborarà un avantprojecte de pressupost que es presentarà al Consell Escolar, que el revisarà i l’aprovarà.

2.- La Comissió Permanent, o en el seu cas la Comissió Econòmica és l’encarregada de fer el seguiment del pressupost.

3.- L’equip Directiu retrà comptes a la Conselleria d’Educació dels ingressos i les despeses efectuades durant cada any natural.

5.2. Del règim administratiu

5.2.1.- Documents de gestió

1.- S’entendrà per document de gestió aquell document que reflecteix Ia configuració de l’escola. Es tindrà en compte, a l’hora d’elaborar-los, I’entorn per tal de definir les metes i finalitats del centre.

2.-  Els documents de gestió són:

a) Projecte Educatiu de Centre (PEC): document que explicitarà valors, pautes de conducta, actituds, etc que tots/es els/les membres de la Comunitat Escolar assumirem conscientment i amb la necessitat de treballar conjuntament per realitzar-lo.

b) Projecte Curricular de Centre (PCC): definit com la concreció del Currículum i entès com la planificació, procés i avaluació de Ies experiències del procés d’ensenyement-aprenentatage.

c) Reglament d’Organització i Funcionament (ROF): és el document que recull els drets i deures de tots/es els membres de la Comunitat Educativa. Concreta l’organització del centre i la normativa interna a la qual s’ha d’acollir tota la Comunitat Educativa.

d) Pla Gemeral Anual (PGA) i el Document d’Organització de Centres (DOC): documents on es recull tota Ia planificació organitzativa de totes les activitats del centre per a un període determinat, generalment un curs escolar, especificant els objectius, la temporització i els responsables de Ia seva realització.

e) Memòria Anual: reflectirà l’avaluació de Ies actuacions realitzades i proposades al PGA per la millora de l’estructura i el funcionament del centre i proposarà accions correctores.

f) Pressupost: serà l’instrument de gestió que preveu i formalitza la relació entre Ies necessitats i els recursos econòmics per satisfer-les. Aquest serà anual i únic i reflectirà tots els ingressos i totes les despeses degudament agrupades.

g) Són documents que desenvolupen aspectes concrets d’aquests documents de gestió: El Projecte Lingüístic de Centre, El Pla d’Acció Tutorial, el Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural, el Pla de Convivència i les Programacions d’aula.

3.- Els documents de gestió estaran a Secretaria ordenats per temes i/o cursos acadèmics segons cada cas.

4.- Restaran a disposició de tots els membres de Ia comunitat educativa.

5.2.2.- Correspondència

1.-  Entrades. Tota la correspondència adreçada a l’escola que sigui rellevant restarà arxivada per cursos acadèmics i resgistrada al llibre d’Entrades de correspondència.

2.-  Sortides. Tota la correspondència emesa per l’Equip Directiu o a nivell general d’escola restarà arxivada per cursos acadèmics en paper i/o suport informàtic i registrada al llibre de sortides de correspondència.

5.2.3.- Alumnes i famílies

1.-  Per cada alumne s’obrirà una carpeta on hi haurà:

a) La documentació preceptiva que marca la Conselleria d’educació per ser matriculat/da.

b) Informe ordinari de cada curs, d’altres informes educactius.

c) Recull de dades familiars,

d) Expedient acadèmic de l’alumnat

f) Historial acadèmic d’educació primària, o full d’escolarització (Infantil)

2.-  Les carpetes de l’alumnat estaran a Secretaria agrupades per nivells i grups classe

3.-  El Secretari/a del  centre mantindrà actualitzades les dades personals i familiars de l’alumnat.

4.-  Tot l´alumnat estarà registrat en el Llibre Registre de Matrícula.

5.-  Les Actes d’Avaluació i els Títols i altra documentació oficial estaran sota la custodia del Secretari/a.

6.-  Els expedients dels alumnes són confidencials i per tant podran ser consultats únicament per els/les mestres, l’Equip Directiu, els/les professionals de i’EOEP.

7.- De cada alumne i curs els/les mestres tutor/es portaran un registre d’assistència diària i un control de les autoritzacions de les activitats de l’àmbit escolar de caràcter general.

8.-  En el moment que un alumne es matriculat al centre el tutor obrirà el seu corresponent quadern de tutoria i aquest s’anirà ampliant fins que acabi l’escolarització. El tutor que finalitzi la seva tasca amb un grup serà el responsable de traspassar la informació al nou tutor. Davant l’absència d’algun dels tutors la informació es passarà al coordinador i/o altres mestres del cicle que hagin de romandre la centre al curs següent.

5.2.3.- Mestres

Per cada mestre/a es cumplimentarà  totes les dades personals. acadèmiques i professionals mitjançant el programa de gestió de centres GESTIB. És responsabilitat de cada professional informar a la Direcció de les modificacions pertinents per mantenir actualitzades les dades.

5.3.- Del règim econòmic

5.3.1.- Ingressos

Serà objecte de Ia gestió econòmica del centre tots els ingressos que aquest pugui obtenir durant tot l’any, ja siguin transferits des dels pressupostos de la Conselleria d’Educació, de les aportacions de les famílies, de  I’AMPA, de l’Ajuntament i/o d’altres entitats.

5.3.2.- Documents de gestió econòmica

Els documents de gestió econòmica seran. el Pressupost, l’acta del Consell Escolar en Ia qual consta l’aprovació del pressupost amb el seu detall; els que reflecteixin la comptabilitat derivada de Ia gestió econòmica; les factures, els albarans i altres documents acreditatius de l’aplicació del pressupost del centre; les actes del Consell Escolar on figurin els acords d’aquest òrgan respecte a Ia gestió econòmica del centre.

5.3.3.- Seguiments

EI Consell Escolar del Centre, mitjançant la Comissió Permanent, o en el seu cas la Comissió Econòmica farà el seguiment sistemàtic de l’execució del pressupost.

5.3.4.- Justificació

Al final de cada exercici pressupostari, l’Equip Directiu presentarà a la Conselleria d’Educació, titular del centre, la justificació dels ingressos i l’aplicació donada als recursos totals del centre.

6.- Règim Disciplinari

El règim disciplinari del centre queda estipulat en el Pla de Convivència aprovat pel Consell Escolar al curs 06-07, i es regeix pel segúents principis:

1.- Tota la comunitat educativa tindrà cura en la prevenció dels fets que puguin donar lloc a actuacions disciplinàries, mitjançant la relació i la cooperació constant.

2.- Es facilitaran els canals de participació de les persones i col·lectius que fomentin la responsabilitat, el diàleg i el respecte i la reflexió.

3.- Les conductes irregulars que no siguin constitutives de faltes hauran de ser corretgides mitjançant les reflexions individuals i en grup, pels responsables corresponents.

4.- Les actuacions derivades de comportaments irregulars hauran de ser proporcionals als comportaments.

5.-  Els conflictes quotidians es resoldran per la via del diàleg.

6.-  En cap cas podran imposar-se sancions contra la integritat física i la dignitat de les persones i de la comunitat.

7.-  Per instruir un expedient o imposar sancions es tindran en compte les circumstàncies personals, familiars i socials.

8.- La Comissió de Convivència del Consell Escolar vetllarà pel compliment del ROF a tota la comunitat educativa.

9.- El/La Director/a del centre serà la persona competent per proposar a la Comissió de Convivència del CE l’inici dels tràmits d’incoació d’un expedient disciplinari.

10.- Es podrà reclamar contra l’actuació de la Comissió de Convivència del CE a altres òrgans superiors que tinguin competències en aquest camp.

11.- Es fomentarà la prevenció de risc i els respecte cap els altres, per la qual cosa no es permet fumar a cap dependència del centre.

12.- Tota la comunitat educativa té el dret i l’obligació de conèixer, respectar i fer complir el present ROF.

6.1.- Personal docent i no docent

En cas que la Comissió de Convivència del CE no pugui resoldre el conflicte plantejat, informarà a les autoritats competents per tal que s’apliqui la normativa dels treballadors laborals de l’Ajuntament en el cas del conserge, personal de neteja, o la corresponent  del personal docent, ja siguin Mestres o Auxiliars Tècnics Educactius.

6.2.- Alumnes

En cas que la Comissió de Convivència del CE no pugui resoldre el conflicte plantejat, aplicarà el reial decret 732/1995 de 5 de maig sobre drets i deures dels/de les alumnes, i altres disposicions posteriors.

6.3.- Pares/mares i/o tutors legals

En cas de que la Comissió de convivència no pugui resoldre el conflicte plantejat, s’aplicaran les vies de la normativa establertes per a cada cas concret

7.- Disposiciones Finals

Primera. Compliment del Reglament

El present Reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació definitiva pel Consell Escolar del centre. S’en trametrà una còpia a la Conselleria d’Educació, a l’efecte de contrastació de la seva adequació a la legislació vigent.

Segona. Modificacions

1. El present Reglament podrà ser modificat, ampliat o revisat quan ho sol·licitin una tercera part dels/de les membres del Consell Escolar.

2. El present Reglament necessitarà per a la seva modificació, quan es compleixin els requisits necessaris, l’acord favorable de dues terceres parts dels/de les membres del Consell Escolar.

3. Els casos no previstos en el present Reglament seran resolts pel Consell Escolar i passaran automàticament a articular-se com a disposicions adiccionals.

Tercera. Publicitat

El contingut del present Reglament es farà arribar a tots els sectors implicats en el procés educatiu. Una còpia d’aquest Reglament romandrà dipositada a la Secretaria del centre a disposició de qualsevol persona reconeguda com a part implicada.

Es donarà difusió pública del present reglament mitjançant la nostra pàgina web.