Pla d’acollida d’alumnat nouvingut

1.- Introducció

Davant la importància del volum d’alumnes nouvinguts a causa de l’immigració, tant a principi de curs, com al llarg del mateix, ens plantegem els següents objectius:

 • Afavorir la seva acollida i inserció socio-educativa
 • Assegurar-los una bona escolarització, encaminada a aconseguir el seu èxit escolar.
 • Ajudar-los a descobrir i conèixer el món cultural en el que ara viuen.
 • Potenciar l’intercanvií i relació entre tot l’alumnat, com a font d’enriquiment mutu.
 • Prioritzar la relació escola- família ,informant del sistema eductiu vigent, cultura i tradicions…

Tenim clar que aquesta responsabilitat implica a tota la comunitat educativa i per tal d’assolir aquests objectius es concreten les següents accions:

2.- Matriculació al Centre

 1. Recollida de dades de matricula i escolarització (dades d’altres centres, metges…), per part de la secretaria del centre.
 2. Informació als pares sobre:
  • Projecte lingüístic
  • Pla d’acollida (activitat de benvinguda, figura de l’alumne padrí, mestre d’acolliment…)
  • Calendari i horari escolar
  • Serveis: menjador, escola matinera, biblioteca, AMIPA
  • Activitats extraescolars: AMIPA, AJUNTAMENT
  • Informació si cal sobre: adreces d’interès(pac, serveis Socials…),Beques, Ajudes…
  • Adscripció al curs (explicant que aquesta en principi és provisional i podrà variar en funció del resultat de les proves inicials)
  • Entrevista que es realitzarà amb el/la mestre tutor/a i mestre AD.
  Gran part d’aquesta informació se donarà facilitant als pares el document de presentació del centre on s’expliquen gran part d’aquests aspectes (el document està redactat amb català i castellà), quan els recursos del centre ho permetin s’intentarà  donar-los la informació més essencial amb la llengua més propera a ells.Intentarem (sempre que sigui possible que en aquest primer contacte hi pugui haver una persona que parli la seva llengua) en alguns casos ens podran ajudar alumnes del centre del mateix origen, cosa que a la vegada ens ajudarà a aconseguir entre els membres de la nostra comunitat educativa el nostre objectiu d’integració social i cultural i a la vegada fomentar l’esperit de col·laboració i solidaritat.
 3. Mostrar-lis el centre i presentació del tutor i mestre AD (si no es pot fer en el mateix moment se’ls citarà per un dia i hora concret). Aquesta activitat serà realitzada per un/a membre del centre que estigui disponible en aquest moment.Independentment del dia de matriculació , el dia triat per començar els alumnes nouvinguts serà el Dijous, tot això per facilitar l’organització de tasques administratives i la incorporació al grup.
 4. A secretaria hi haurà un arxivador on es trobaran tots els impresos de:
  • proves inicials de cada nivell
  • document de presentació centre
  • fulls de Benvinguts
  • fitxa de dades bàsiques
 5. S’informarà al tutor/a abans de que arribi l’alumne i els pares  de la nova matricula  i se li facilitarà la informació recollida i ja es fitxarà , la data per l’entrevista inicial (que es podrà fer coincidir amb el mateix dia de la visita al centre).
 6. Acollida de la família (tutor/a i mestre AD)
  S’ha de tenir en compte:
  • Que desconeixen totalment (quasi sempre) el funcionament  del nostre sistema educatiu.
  • Que desconeixen la relació família escola.
  • Que molts d’ells desconeixen les llengües oficials de la nostra comunitat.
  Per això és convenient organitzar l’acollida des de l’escola a través de l’entrevista inicial i d’un posterior seguiment al llarg del curs per mantenir sempre un mínim de contacte i comunicació, encara que moltes vegades sigui de manera informal i col·loquial.
  Aquesta responsabilitat ha d’implicar a tota l’escola, però és clar que el tutor i la mestra AD tindran  un pes important en tots els contactes que es puguin donar.
  Entrevista Inicial: La realitzaran el/ la mestre tutor/a i la mestre AD, en ella es tractaria de:
  • Omplir la fitxa de dades bàsiques de l’alumne.
  • Omplir el full d’entrevista inicial (que té cada cicle)
  • Rebre  informació puntual sobre diferents aspectes, facilitats per la família i que ens serviran per conèixer més l’alumne i facilitar la seva integració al centre i al grup.
  • Informar al pares d’aspectes referits a:  organització del cicle i l’aula, característiques del nivell, objectius mínims, material necessari , quota , horari, sortides.
  S’ha de tenir en comte que algunes famílies tenen quan arriben dificultats econòmiques i l’escola procurarà disposar d’alguns materials de segona mà per donar-los en préstec fins que puguin disposar dels propis.
  S’informarà a la direcció del centre, d’aspectes tals com dificultat de la família a l’hora de pagar les excursions, material, situacions de rebuig, risc, família conflictiva…
 7. Ajudes per afavorir d’inserció  i evolució de l’aprenentatge de l’alumne:
  • Se passaran proves inicials, adequades a cada nivell i que ja estan elaborades (tutor/a i mestre AD).
  • Se passarà una prova bàsica (numeració, operacions bàsiques, una lectura i un dictat, segons el nivell) en la llengua materna (castellà, anglès o alemany), quan es tracti d’una altre llengua se fera si disposem del recurs per fer-ho.
  • Una vegada avaluada la prova , es faran les corresponents adaptacions i horaris de suport (a Educació Infantil se contarà amb la mestre + 1) i se decidirà l’adscripció definitiva (a primària)
  • A E. Infantil l’adscripció (dada la impossibilitat de repetir ) l’adscripció al curs ja es farà de manera definitiva. Veure el pla d’adaptació d’infantil.
  • Fer un seguiment mitjançant l’observació, entrevistes… de la seva adaptació social i adquisicions curriculars.
  • Passat un temps prudencial se farà una nova entrevista amb els pares per informar-los del resultat de les proves i adscripció definitiva (si hi ha hagut canvis) i del procés d’adaptació del seu fill/a

Criteris per a l’adscripció al curs corresponent:

 1. Edat: és recomanable el curs que li correspon. Màxim un curs per sota el que li pertoca per edat, una vegada realitzades les proves inicials, si el seu nivell d’aprenentatge, no supera els mínims del nivell, i estudiat les condicions particulars de cada un/a.
 2. Escolarització al seu país d’origen.
 3. Moment d’arribada al centre (principi de curs, mig curs…)
 4. Grau d’adquisició d’una llengua romànica, pel que fa al coneixement de l’alfabet llatí. En tots casos l’alumne entrarà a formar part del programa d’educació compensatòria.
 5. Ràtio d’alumnes (no serà un criteri prioritari, perquè podrà fer-se una adscripció flexible ) i nº d’alumnes del mateix origen dins l’aula (s’intentarà evitar, si és possible una coincidència de molts alumnes de la mateixa parla per evitar l’aparició de grups i retardar el procés d’adquisició de la nova llengua)
 6. Composició de les aules: alumnes de N.E.E, immigrants…

3.- Aspectes a tenir en compte per una bona acollida a l’aula del nin/a nouvingut

a) L’autoestima i enriquiment cultural

 • Pensar i potenciar situacions en les quals la interrelació amb els seus companys/es sigui constant.
 • Incloure des del primer dia el seu nom en els diferents llistats, aixi com fer-li lloc (penjadors, carpetes, càrrecs…)
 • Engrescar i motivar als alumnes perquè s’interessin pels intercanvis culturals (costums, tradicions, festes populars…)
 • Fer una berenada de benvinguda a l’alumne que arriba, on se podria fer un intercanvi de menjar d’aquí (quelitas, sobrassada, formatge.. ) i el nou aportar alguna menjar tìpic del seu lloc d’origen, per això s’hauria d’implicar als pares, quan venen a l’entrevista inicial.
 • Fer durant els primer dies una exposició de fotos aportades per l’alumne nou i donar-li ocasió d’explicar-les.
 • Fer necessari l’ús de la llengua.
 • Fer un diccionari amb paraules bàsiques d’ús quotidià (en totes les llengües present a l’aula)

b) Responsabilitat

 • Crear s l’aula un ambient propici per una bona acollida i adaptació, fomentant l’actitud de tolerància, respecte i responsabilitat de tota l’aula.
 • Es crearà a la classe la figura del “padrí/na”, que serà un càrrec voluntari , amb nomenament “oficial” a direcció i entrega de “Diploma”, quan acabí l’apadrinament, aquesta figura serà encarregada de:
  • Ajudar-li en els treballs ( traducció ) a entendre les ordres donades pel mestre, introduir-lo en les costums, normes i hàbits de l’aula i de l’escola, ajudar-li a integrar-se al grup, acompanyar-lo al temps d’esbarjo i presentar-li altres companys, en definitiva fer-li més senzilla i agradable la seva adaptació.
  • Seria positiu que si el “padrí/na” viu a la mateixa localitat, pogués mantenir contacte amb el nouvingut i ajudar-lo a introduir-se en el nou entorn.

c) Autonomia

 • Presentar-li ( el tutor/a ) la resta de professors que passen per l’aula.
 • Donar-li a conèixer els diferents espais i elements de l’aula i del centre.
 • El/la tutor/a procurarà donar-li les feines,llibres de text amb l’adaptació necessària, per facilitar-li la feina i no crear-li frustració davant feines que no compren.

4.- La professora d’atenció a la diversitat

 1. L’objectiu d’aquest suport és aconseguir una bona integració del nin/a a l’escola i que assoleixi el més prest possible les habilitats bàsiques que li permetin treballar al mateix ritme que el seu grup-classe i relacionar-se amb els seus companys.
 2. L’ AD, coordinadament amb el/la tutor/a passarà les proves inicials al nou alumne i estarà present a l’entrevista inicial i a les primeres reunions amb els pares, per tal d’aconseguir engrescar els pares a prendre part activa en l’educació del seu fill/a i ajudar el/la tutor/a en la seva tasca.
 3. Els continguts inicials que es treballaran són la comprensió i expressió bàsica. Exem:
  • Frases fetes d’ús quotidià
  • Vocabulari mínim de: cos, escola, família, colors, nombres…
  • Conceptes bàsics: obrir, tancar, gros, petit…
  • Paraules de tècniques d’estudi: encerclar, subratllar, retallar…
 4. Per ajudar-li, s’emprarà una metodologia activa i Participativa, fent-li necessari en tot moment l’ús de la seva nova llengua (jocs, titelles, contes, mural…). Els primer dies l’acollirà dins l’aula AD, durant un major nº d’hores, i a mesura que la seva avaluació continua vagi millorant s’anirà integrant plenament dins l’aula.

Per obtenir recursos, activitats, proves inicials.. visitar LIC: http://www.xtec.cat/lic