Criteris per a la Confecció i Mescla de Grups

Quan els alumnes acabin: INF5, 2on i4rt es duran a terme reagrupaments,Partint del principi d’escola Inclusiva i de la premisa de la heterogeneïtat com a benefici pel grup i per els individus que l’integren.

En cap cas es realitzaran agrupaments per nivells curriculars. Els criteris a seguir són els següents:

 • Afavorir la integració i socialització de l’alumnat amb necessitats especials.
 • Separar germans, per afavorir el desenvolupament de la autonomía, la independencia i el creixement personal de de cada un/a.
 • Compensar equitativament els nivells de les clases.
 • Formar grups heterogenis segons la data de naixement dels alumnes. Dividits en semestres per repartir-los equitativament. Es farà a INF3 i INF5. Els cursos posteriors es considera que ja no és un factor rellevant perquè ja s’ha assolit una maduració.
 • Formar grups heterogenis segons la llengua vehicular que empren a casa.
 • Compensar equitativament els nins i les nines.
 • Compensar equitativament el nombre de repetidors.
 • Segons el nivel maduratiu.
 • Repartir equitativament alumnat amb problemes de conducta,´habits, relació…
 • Afavorir que les relacions positives puguin continuar.
 • En tots els casos es valorarà el component emocional més favorable per cada alumne.

Algunes reflexions a tenir en conte a l’hora de fer els reagrupaments.

 1. Afavorir dinàmiques i relacions , que afavoreixin el creixement del grup.
 2. Ajudar a “llevar” etiquetes” als alumnes.
 3. Ajudar a llevar “etiquetes” de les classes.
 4. Avavorir les relacions I l’intercanvi, evitant rivalitats entre grups A i B.
 5. Afavorir i potenciar la capacitat d’adaptació dels alumnes.
 6. Fer real al principi de coeducació, fomentant la convivència i les relacions igualitaries entre nins i nines.
 7. Desenvolupar la capacitat de fer noves amistats. Quan són petits són més flexibles i tolerants. Això les prepara per desenvolupar capacitats d’aceptació de totes les persones que trobaren al llarg de la seva vida amb realitats diferents a les seves.
 8. Els apropam a la realitat del món exterior que està subjecte a canvis continuus .
 9. Durant tota l’etapa infantli i primària transcorren 9 anys amb els mateix grup, amb les mateixes qualitats i defectes.(Mestres i alumnes)
 10. Afavorir la capacitat de transferencia de models nous.
 11. Afavorir el coneixement amb els altres companys mitjançant activitats conjuntes I intergroup.
 12. Hi ha grups que sempre els ha tocat anar amb companys

     amb dificultats greus i/o disruptius.

 1. Compensació dels nivells maduratius