Titulars
 • Loading
Imprimeix

Pla d'Acció Tutorial

1.INTRODUCCIO:

El Pla d’acció tutorial té com a finalitat establir què hem de fer i aconseguir de cara a personalitzar l’educació dels nostres alumnes. Aquesta personalització té dos caires:

 • Conèixer i atendre als alumnes com individus diferents
 • Tractar continguts educatius que van més enllà de la mera instrucció i que si no es programen poden quedar sense tractar.

1.1. Destinataris:

Aquest Pla es dirigeix a alumnes, pares i professorat del nostre centre.

El tutor o la tutora s’encarrega de coordinar totes les accions del professorat , de l’equip de suport a la integració, dels mestres de compensatòria, de l’equip de treball social i qualsevol altre que intervengui amb el  seu grup d’alumnes, però aquestes persones que  hi incideixen també estaran implicades en l’acció tutorial.

Per a poder  dur a terme aquesta coordinació s’estableixen reunions de tots els implicats en el treball amb cada grup d’alumnes.

Les finalitats bàsiques de l’acció tutorial són:

 • Afavorir la integració i participació dels alumnes en la vida  del grup classe i de l’Escola.
 • Realitzar un seguiment personalitzat del seu procés d’aprenentatge.
 • Proporcionar informació sobre el seu futur acadèmic.
 • Facilitar que hi hagi una comunicació fluïda amb les famílies.

1.2. Necessitats detectades que afecten a l’acció tutorial:

 • Disposar d’informació individual sobre els alumnes que arriben nous.
 • Conèixer les capacitats  dels alumnes i dels grups que passen d’Infantil a Primer Cicle, de Primer a Segon Cicle,  i de Segon a Tercer Cicle.
 • Realitzar una avaluació inicial que permeti tenir una impressió de l’alumnat i adoptar les mesures que calguin (proves i observació inicial.
 • Fer un seguiment individual dels alumnes al llarg del curs, particularment en els aspectes d’aprofitament acadèmic.
 • Control de l’assistència dels alumnes. (XESTIB)
 • Fer el possible per tal d’aconseguir grups cohesionats en els que els alumnes s’estimulin mutuament cap a la seva formació.
 • Creació dels delegats o representants de curs i la Junta de Delegats.
 • Treballar els hàbits d’estudi i les tècniques de treball intel.lectual.
 • Afavorir la participació  de l’alumnat en el procés d’avaluació.
 • Informar les famílies sobre el procés educatiu dels seus fills tant a l’inici de curs com en moments d’avaluació o d’altres en que sigui necessari.
 • Fer de les sessions d’avaluació una eina de presa de decissions sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Reflexionar i prendre decisions que permetin millorar els resultats acadèmics i de formació general, almenys un cop després de cada avaluació.
 • Proporcionar formació a l’equip de tutors i coordinació de l’equip educatiu.
 • Millorar l’autoconeixement i l’autoestima.
 • Conèixer les opcions posteriors a primària
 • Assessorament Personal

2. Organització per aplicar el pla d'acció tutorial. (Annex num: 1 , 2, 3 )

Per a coordinar l’acció tutorial és necessari disposar d’un temps per reunions.

 • Equip de cicle. Una reunió setmanal.En aquest equip hi estan integrats quasi tots els especialistes que intervenen en el cicle. ( annex Num. 1 )
 • L’equip de suport o el seus membres de manera individual (segons el tema a tractar )   tenen reunions cícliques amb tots els cicles on hi intervenen. Normalment una reunió mensual amb cada cicle + les que sorgeixen del funcionament diari.
 • L’equip de treball social també té reunions amb els tutors que tenen casos on l’equip hi intervé i normalment es fa una reunió mensual
 • Els altres especialistes no integrats en el cicle es reuneixen a les sessions d’avaluació amb els tutors.(principi de curs, finals de trimestre i fi de curs). Aíxi mateix els tutors informaran a tots/es els mestres implicats de tots els canvis significatius que es vagin observant al dia a dia de l’alumne, igualment en sentit contrari.
 • Hi ha una hora setmanal  de reunió individual de cada tutor/a amb els pares i l mares dels seus alumnes, que tant podrà ser sol.licitada per aquests com per el tutor/a. D’aquestes reunions se’n farà acte on quedarà constàcia dels aspectes tractats i acords presos, i s’arxivarà al quadern de tutoria (veure annex num. 18 )
 • Cada trimestre es fan reunions col.lectives amb les famílies, els temes a tractar a aquestes reunions vener marcats a l’annex nº8 i el control d’assistència a l’annex nº 12.El 3r trimestre aquesta reunió és individual i coincideix amb l’entrega de notes.
 • Una hora setmanal de tutoria amb els alumnes. ( fitxació de metes, tècniques de grups…)

3. Funcions del Tutor/a

Tot i que el tutor du a terme l’acció tutorial junt amb la resta de l’equip docent hi ha algunes funcions que li corresponen de manera específica.

3.1 Referides als alumnes (annex Num. 5,6 ,7,8,15, 16, 17)

A. Col.lectivament:

 • Conéixer i incidir en la dinàmica del grup-classe, de cara a fomentar la integració de tots els alumnes en el grup. Especialment nins nous, estrangers, i  nins amb NEE
 • Organitzar l’elecció de delegats i la participació dels alumnes dins la classe i l’escola.
 • Fer un seguiment dels aprenentatges, tractar de millorar els hàbits i tècniques d’estudi, coordinar les sessions d’avaluació  i fer un seguiment dels acords.
 • Realitzar  activitats d’orientació acadèmica a finals de Primària
 • Tractar temes que ajudin als alumnes a formar-se una opinió pròpia sobre fenòmens personals i socials, facilitant el seu equilibri personal i inserció social.

B. Individualment:

 • Recollida d’informació sobre els alumnes a partir de questionaris
 • Mantenir entrevistas individuals amb els alumnes
 • Fer un seguiment periòdic d’aquells alumnes que ho requereixin.

3.2  Referides a la resta de professors, equip de suport (PT, AL, AD ), EOEP i serveis socials.

A. Individualment: Rebre i transmetre informació sobre els alumnes o el grup en conjunt. Estudiar mides davant possible conflictes. Informar sobre tècniques d’estudi i sistemes d’organització de l’aula i/o grup d’alumnes.

B. Col.lectivament:coordinar l’equip educatiu del curs, a nivell de presa d’acords (veure quadres annexos referits a reunions de professorat).

3.3 Referides a pares i mares: (annex Num. 8: orientacions )

A. Individualment:

 • Entrevistes amb pares i/o mares dels alumnes, sigui a petició dels pares o a demanda del propi tutor. (annex Num. 11 ,12 i 14 )
 • Seguiment de casos especials (entrevistes periòdiques)
 • Informar de les avaluacions (inicial, 1er, 2on tri. i final): Informes escolars  i comentar-les en els casos que sigui necessari.
 • Reunió individual de final de curs : entrega d’informe final.

B. Col.lectivament (Annex num. 9 , 10 i 13):

 • Reunió inicial de presa de contacte amb els pares (1er trimestre )
 • Reunio a mitjan curs ( 2on trimestre ).

4. Activitats

4.1 Activitats d’acollida i integració dels alumnes

 • Disposar d’informació individual sobre els alumnes que arriben nous.
  Es farà una carpeta de tutoria (annex Num. 18 ) amb la informació que es tregui de l’entrevista amb els pares(questionari que s’omple el primer any d’ed.Infantil i als alumnes que s’incorporen nous), i a la mateixa hi constarà la informació acadèmica previa i altra informació rellevant.
  A n’aquesta carpeta s’incorporarà els informes de tutoria de final de curs  i altres informes de suport i intervencions d’altres professionals.
  Aquestes informacions serviran de base per a futures actuacions.Tot això formarà part de l’expedient de l’alumne.

Activitats:

 • Complimentar la fitxa al començament de cada cicle o en el moment que s’incorpori el nin, si ho fa a la meitat d’un cicle.
 • Presentació del centre als nous alumnes a càrrec del professor/a tutor. En els casos d’alumnes nouvinguts, que siguin objecte de compensatoria la presentació estarà a càrrec de: AL i/o tutor i/o persona disponible, preferentment de tracte més proper a l’alumne.

Veure PALIC

4.2 Activitats d’organització i funcionament del grup classe:

 • Conèixer les capacitats  dels alumnes i dels grups que passen d’Infantil a Primer Cicle, de Primer a Segon Cicle,  i de Segon a Tercer Cicle.

L’objectiu del primer mes de classe serà el coneixement dels alumnes i dels grups en que es troben, de cara a valorar possibles ajusts que s’hagin de fer per tal de millorar el funcionament dels alumnes.

Les observacions fetes durant aquest període es tendran en compte en l’avaluació inicial.

En tot aquest procés es tractarà de detectar les capacitats generals que incideixen en l’aprenentatge: hàbits de treball, habilitats instrumentals bàsiques per a cursar l’etapa o el cicle corresponent, problemes d’integració de determinats alumnes en els seus grups,...

Activitats:

Reunio intercicles a principi de setembre

Renions de tutors per canvi de grup  ( juny o setembre),traspàs de les proves finals dels alumnes.. )

Proves inicials de matemàtiques, de llengues i d’altres àrees

A Ed. Infantil es passa una enquesta als pares que ens dona informació per  tal de poder organitzar els grups que comencen. Aquesta informació es completa amb l’observació dels nins i nines durant el període d’adaptació i proves inicials.Els grups inicials d’educació infantil 3 anys, no se consideraran tancats fins que hagui acabat el periòde d’adaptació,i  observació incial

 • Control de l’assistència dels alumnes.

El tutor/a durà un control de les faltes d’assistència, demanarà justificació als alumnes  i als pares dels mes petits i notificarà  les faltes no justificades a la família .I a la Cap d’Estudis,quan sigui necessària la seva intervenció. Mensualment se presentarà a direcció una copia de full d’absentisme del mes.Les faltes se consignaran al XESTIB.

 • Creació dels delegats o representants de curs i la Junta de Delegats. Encarregats a les classes dels mes petits.

Es dedicaran algunes sessions de tutoria, preferentment quan els alumnes ja es coneguin un poc (mes de novembre) a discutir el paper  del delegat de curs i la importància de la participació en la gestió de la classe.Es farà una elecció formal de delegat i subdelegat, que serà recollida en una acta que s’entregarà a la Cap d’Estudis.

En cas de canvi de delegat, es farà una nova elecció formal.

En els nivells més petits es crearà la figura dels encarregats com preparació de la figura del delegat.

Activitats:

 • Eleccio de delegats i responsables d’aula
 • Fer la junta de delegats(a partir de segon).
 • Fer una reunió de junta de delegats cada trimestre o quan es farsi necessari.

5. Adquisició i millora dels hàbits de treball

 • Treballar els hàbits d’estudi i les tècniques de treball intel.lectual.

Donada la importància del treball de l’autonomia en els nins i nines (no sols a l’escola, sinó de cara al seu futur) es treballaran hàbits i tècniques d’estudi que ajudin a l’assoliment d’aquest objectiu, no només a tutoria si nó a cada una de les àrees.

Activitats:

Annex num 4, 21

6. Desenvolupament personal i adaptació escolar

 • Fer el possible per tal d’ aconseguir grups cohessionats en els que els alumnes s’estimulin mutuament cap a la seva formació.

L’inici del curs tendrà un caràcter d’acollida de l’alumnat. Es farà el possible per aconseguir que els alumnes treballin bé com a grup. Per això és necessari promoure que es coneguin entre ells i que cadascú pugui tenir algun protagonisme dins el grup.

S’ha de fer el possible per promoure situacions que permetin que els alumnes col.laborin entre ells i s’ajudin mutuament.

Activitats:

 • Hora de tutoria programada. Inclourà temes com:
  • Autoestima (jo som així, jo i els meus companys,jo i el meu professor, jo i el meu cos, jo i els meus pares, jo i els meus amics, jo i els meus estudis)
  • Tècniques de grups(solució de problemes socials, llenguatge autodirigit, estil atribucional, autocontrol, establiment de metes, habilitats per la comunicació, imatge corporal)
  • Cohesió de grups
  • Temes de la junta de delegats
  • Responsables d’aula
  • Delegats
  • Utilitzar metodologies que ho  afavoreixin (treball en grup, treball cooperatiu)
  • Mantenir el mateix grup a no ser que qualque causa extraordinari aconselli la seva desestructuració
  • Activitats de dinàmica de grups(assemblea, diàlegs simultanis, taula redona, debat públic, pluja d’idees, entrevista, joc de rols, philip 6.6, debat dirigit, estudi de casos, comisions, dramatització,...)

 • Millorar l’autoconeixement i l’autoestima.
  És necessari que els alumnes, de cara a desenvolupar la seva autonomia personal tenguin un autoconeixement de les seves aptituds, dels seus interessos, limitacions, etc.
  Durant la seva vida activa l’alumne haurà de decicir moltes vegades que fer i no sempre tindrà algú que li digui què ha de fer en cada moment. L’alumna ha de prendre decissions de forma autònoma i ha de saber arreplegar les dades a tenir en compte pels seus propis medis.
  Aquest procés es continuarà desenvolupant mes enllà de l’escola primària, però creim que és necessari treballar-lo a la mida de les possibilitats de la maduresa de cada grup.
  Aquest procés d’autoconeixement  servirà d’ajuda a l’alumne per desenvolupar una visió positiva d’ell mateix.També cal realitzar altres activitats per reforçar la seva autoestima.

Activitats:

 • Animar i alentar els alumnes.
 • Plantejar-li reptes al seu abast.
 • Felicitar i recompensar pel seus “mèrits”.
 • Relativitzar errades.
 • Fer-li sentir estimat
 • Promoure un clima de tolerància i respecte a la diversitat (bé diferències individuals: físiques, de nacionaliat, de raça; o bé familiars o col.lectives i de religio).
 • Mostrar interés per cada alumne i tot el que l’afecta.
 • Acceptar-los sincerament i comunicar-li afecte.
 • Ajudar-lo a trobar un lloc al grup.
 • Mostrar coherència entre el que pensa, diu i fa el mestre.
 • Proporcionar experiències que no infundeixin ansietat, por o inseguretat.
 • Comprometre els alumnes a l’establiment i consecució  dels seus objectius.
 • Fer judicis positius; evitar els negatius i les comparacions.
 • Comprendre els valors de l’alumne i crar un clima càlid on es senti lliure per expressar i modificar aquests valors.
 • Ensenyar a l’alumne a “autoavaluar-se” i autoreforçar-se positivament.
 • Ajudar-lo a fixar-se a establir fites raonables.
 • Ajudar-lo a elogiar els altres.
 • Utilitzar freqüentment i de manera sistemàtica la pràctica de l’elogi.
 • Actuar imparcialment i donar el mateix tracte  a tots els alumnes.
 • Fer-los sentir que tots mereixen atenció i poden comptar amb el suport del mestre.
 • Proposar als alumnes tasques apropiades a les seves capacitats i possibilitats.
 • Millorar el desenvolupament de l’alumne, treballant habilitats socials a l’hora de la tutoria.
 • Treballar de manera més directa amb els alumnes que mostren “autoestima” baixa amb les següents estratègies, si cal
  • Sociograma
  • Questionari d’autoconcepte
  • Avaluacio inicial
  • Fitxes especialitzades(Llibre Autoestima ,....)
  • Altres

Annex 21

7. Participació de les famílies

 • Informar les famílies sobre el procés educatiu dels seus fills tant a l’inici de curs com a moments d’avaluació o d’altres en que sigui necessari.

Aquesta informació es donarà als pares per escrit (informes ecolars ), en reunions individuals i col.lectives.

Hi haurà vàries reunions generals amb els pares, per explicar els plans del curs, la marxa del mateix i activitats concretes que es desenvolupin.

Després de cada avaluació  s’informarà les famílies amb comentaris de tipus qualificatiu, com complement de les informacions estandards (IN, SUF, B, N, EX ).  L’avaluació final s’acompanyarà d’una entrevista individual i es faran propostes per a treballar les àrees  no superades.

Activitats:

 • Document de presentació de centre
 • Full informatiu
 • S’han de fer les especificacions  legalment adients en els casos de nins que tenguin una ACI
 • Quadern de reunions: actes
 • Reunions individuals
 • Reunions generals( annex Num. 8).Per afavorir la participació en aquestes reunions s’ha de passar l’orde del dia als pares abans de la reunió.

8. Procés dávaluació (annex 20)

 • Realitzar una avaluació inicial que permeti tenir una impressió de l’alumnat i adoptar les mesures que calguin.

Aquest primer mes de classe  es completarà amb una avaluació inicial per tal de conèixer el nivell del grup, i detectar els casos que destaquin per dalt o per baix, per tal d’emprendre  les accions correctores que calguin.

Activitats:

 • Les proves inicials esmentades
 • Els nins d’integració que comencin tendran un informe  previ de l’EOEP
 • Fer un seguiment individual dels alumnes al llarg del curs, ( en els aspectes d’aprofitament acadèmic,personal i social).

Al llarg del curs es mantindrà un seguiment individualitzat de l’alumnat. Per això es recull a principi de curs la informació que es disposi sobre cada alumne.El tutor estarà en contacte amb l’equip educatiu que treballi amb els seus alumnes per tal de conèixer el rendiment i el comportament dels alumnes per tal d’informar i orientar a l’alumne i als seus pares.

Activitats:

 • Realitzar les Adaptacions curriculars
 • Quadern de control per aula
 • Quadern de tutoria
 • Reunions de cicle
 • Sessions d’avaluacio
 • Reunions puntuals de seguiment en els moments que calen.
 • Agenda del nin(funcions d’aquesta agenda: vincle de comunicació sempre cercant el  caire positiu/educactiu pares-tutors en relació a:
  • Deures
  • Feina de classe
  • Comportament
  • Sortides.
  • ...
 • Fer de les sessions d’avaluació una eina de presa de decissions sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Les sessions d’avaluació requereixen una reflexió prèvia per part de cada professor sobre els resultats obtinguts i sobre els factors amb una possible incidència negativa en la marxa de les classes.

Actuacions:

 • Fer les sessions d’avaluació amb tots els mestres que  intervenen en un curs.
 • Reflexionar i prendre decisions que permetin millorar els resultats acadèmics i de formació general, almenys un cop després de cada avaluació

Aquesta reflexió s’ha d’exposar conjuntament amb tots els mestres que intervenen a cada tutoria i a partir d’aquí s’han de decidir propostes per millorar el funcionament de les classes i el rendiment de l’alumnat.

 • Afavorir la participació de l’alumnat en el procés d’avaluació.

Els alumnes tenen dret a particpar en el seu procés educatiu. Una part important d’aquest procés és el moment de l’avaluació, tant la seva avaluació individual, com la del funcionament del grup classe . És important que els nins s’integrin i participin en aquest moment per així, conjuntament poder reflexionar i modificar conductes que ens permetin avançar com centre.

Per tant  s’establiran sistemes per tal que els alumnes puguin participar  en cada un  dels moments d’avaluació del curs.

Activitats:

 • Dedicar un temps  despres de cada tema a reflexionar sobre el que s’ha après.
 • A l’hora de tutoria avaluar amb els alumnes el funcionament de la classe.

9. Tutoria i orientació C.E.I.P. Ses Rotes Velles

 • Conèixer les opcions posteriors a Primària

Els alumnes solen tenir un coneixement molt limitat del que els pot passar en acabar la Primaria. Per tant és necessari que es facin activitats entorn a aquest tema en el moment d’acabar aquesta etapa.

Activitats:

 • Visita de l’orientador de l’institut al darrer curs de primària.
 • Visita dels alumnes de 6è a l’IES.
 • Assessorament Personal

Alguns alumnes necessiten rebre un assessorament individualitzat, tant en la concreció de les informacions com en plantejar una presa de decisions a l’hora de decidir algun tema referent a la vida escolar.

Aquest assessorament estarà a càrrec, en primer lloc del tutor. Algunes consultes poden requerir la intervenció de l’equip de Suport, en casos que impliquin un  grau d’especialització major en les respostes a proporcionar.

Activitats:

 • Intervenció del tutor/a
 • Intervenció de l’equip de suport.
 • Proporcionar formació a l’equip de tutors i coordinació de l’equip educatiu.

A traves de les reunions de Cicle i intercicles es posen en comú formes diferents de dur a terme la tutoria i es tracten problemes que es van presentant, com baix rendiment d’alguns alumnes, evolució del grup classe, etc. L’equip directiu estarà assabentat d’aquesta acció tutorial  assistint periòdicament a aquestes reunions.

Activitats:

 • Reunions de cicle
 • Reunions intercicles (annex Num.19)
 • Assistència periòdica de l’equip directiu en aquestes reunions

Reunió de cicle

Reunió setmanal

 

Cicles + equip de suport

Reunió mensual i quan sigui necessari

Tutor + Serveis socials

Quan sigui necessari

 

Tutor i altres especialistes

Reunions d’avaluació(inicial i les trimestrals) i quan es detecti una ne cessitat

Tutor + pares i mares

Quan sigui necessari,a petició del tutor o pares , serà preceptiva al manco una durant el curs.

Junta de delegats

Reunió trimestral