Titulars
  • Loading
Imprimeix

Recursos Humans

L’equip de suport a la integració que està compost per:

  • 1 Mestra de Pedagogia terapèutica, tenen com a funció prioritària l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
  • 1 mestra d’Atenció a la Diversitat: té com a funció prioritària l’atenció de l’alumnat amb mancances per qüestions lingüístiques, situacions familiars desfavorides, alumnat d’incorporació tardana, etc.
  • 1 mestra d’Audició i Llenguatge: per atendre a l’alumnat que necessita atenció de logopèdia (se passen proves de valoració per establir les necessitats i prioritats de l’alumnat que s’ha  d’atendre). També realitza sessions d’estimulació del llenguatge a educació infantil.
  • 2 mestres especialistes d’educació física.
  • 1 mestre especialista de música.
  • 3 mestres especialistes d’anglès.
  • 1 mestre de religió catòlica (per aquells alumnes que trien aquesta opció).
  • L’equip de mestres del centre: per la feina de tutories i per funcions de suport als grups d’alumnes que es considera més convenient (dins el marge que l’horari de tutories i organització del centre ho permet)
  • 1 EOEP: Dels serveis de la conselleria d’educació, per atendre les necessitats plantejades pels tutors/es en quant al diagnòstic de l’alumnat que presenta dificultats d’aprenentatges, problemes de caire emocional o familiar, superdotació... Aquest servei està compost per l' oreintadora (adscrita al centre ) i una treballadora social. Venen al centre amb una freqüència setmanal. I una auxiliar educatiu encarregada d'atendre necessitats específiques (alimentació, despláment... ) d'aquells alumnes que ho requereixen.