Titulars
 • Loading
Imprimeix

Seguirem treballant per

Aconseguir l’arrelament de tota la comunitat educativa a la nostra cultura i a la nostra llengua, sense deixar de banda el fet plurilingüe de la nostra comunitat.

Un projecte lingüístic que estableix:

 • Ús del català com a llengua vehicular i de comunicació.
 • Ús del català com a llengua d’ensenyament a Educació Infantil i Primària
 • üs del castellà d'acord amb el projecte lingüístic del centre i sempre amb l'objectiu  de finalitzar l’ensenyament obligatori amb el domini  de les dues llengües oficials.
 • Estudi de la llengua anglesa  a partir de 3 anys.
 • Programa de millora curricular  amb anglès  a partir de primer amb desdoblament de grups i grups reduits de conversa.
 • Aquest curs tendrem un auxiliar de Conversa (natiu ) en anglès.
 • Organització i participació a festes relacionades amb la nostra realitat cultural.
 • Afavorir i impulsar el coneixement d’altres cultures (sempre tenint en compte la varietat cultural del nostre alumnat i l’enriquiment que això suposa per a tots).

Aconseguir una línea de centre unificada...

...i basada en els mateixos eixos de feina i per això treballam per unificar:

 • Criteris per a l’elaboració de les programacions d’etapa, cicle i nivell
 • Unificar criteris metodològics, per tal d’evitar bots qualitatius en els canvis de cicle o etapa.
 • Unificar criteris d’avaluació, cercant recursos per aconseguir una valoració dels objectius treballats, objectiva i basada en el progrés real de cada alumne.

Aplicació del pla d’acció tutorial (PAT)

Per reforçar l’acció tutorial dels grups d’alumnes i establir tots els mecanismes i  accions necessàries, per millorar el rendiment escolar i els resultats ac acadèmics, així com fer les actuacions pertinents quan sorgeixen dificultats. Continuar el treball de tècniques d’estudi i organització del treball per tal de millorar el seu rendiment escolar.

Aplicacció del Pla de Convivència

Per tal de millorar la convivència dins el nostre centre, donant solució als conflictes que es puguin originar per falta de disciplina i respecte cap a les persones que conformen la nostra comunitat així com molts altres aspectes referits a organització i funcionament.

El PAT i el Pla de convivència són documents aprovats per claustre i Consell Escolar i  per tant d’obligat compliment per a tota la comunitat educativa.

Potenciar la participació activa de tota la comunitat escola

Pares, mares i alumnes, impulsant la seva participació a l’AMIPA, al consell escolar, reunions de pares, entrevistes individuals, suport i resposta a les seves demandes,col·laboració  en l’organització d’activitats, conferències, escoles de pares, projectes i celebracions en les que participin tots els membres de la nostra comunitat. En relació a l’alumnat impulsar la seva participació a les juntes de delegats( a partir de 2 n de primària ) treballant per fer d’aquestes reunions una representació real, democràtica i raonada del sentir de tots els grups d’alumnes que formen la nostra escola.

Potenciar l’hàbit de lectura dels nostres alumnes

Mitjançant l’organització d’activitats per  fomentar  la lectura, impulsant l’ús de la biblioteca per tal  que puguin gaudir del servei de préstec de llibres planificat i organitzat.

Altres

 • Incorporar de manera progressiva nous recursos relacionats amb l’ús de noves tecnologies a la pràctica educativa (sempre partint dels recursos materials i humans amb que contem)
 • Organitzar activitats de reforç i atenció : alumnes amb necessitats de suport, d’incorporació tardana i de diferents ètnies i cultures per tal d’aconseguir la seva incorporació al  ritme habitual del seu grup (sempre d’acord a les seves possibilitats i nivell maduratiu).
 • Millorar la nostra infraestructura  seguint la nostra línea d’accions i reunions amb l’administració per tal d’aconseguir :la construcció d’un gimnàs-saló d’actes necessaris per el cumpliment del currículum.
 • Aplicació del Reglament d’organització i funcionament (ROF).