Titulars
  • Loading
Imprimeix

Pla de Convivència

Característiques i entorn del centre

El pas previ a qualsevol actuació passa per realitzar un anàlisi de la nostra situació

  • Analitzar la realitat educativa amb la que treballem, això és previ a plantejar objectius, cercar recursos, planificar estratègies o tècniques i previ a qualsevol actuació posterior.
  • Conèixer els problemes els quals ens enfrontem.
  • Tenir present les diferents visions dels membres que conformen la nostra realitat educativa.

AMBIT SOCIOECONÒMIC I D’ENTORN

El CP Ses Rotes Velles està situat a Santa Ponça, municipi de Calvià, carrer Sil, 21.

Està constituït, per dos edificis distribuïts de la següent forma:

Edifici de primària:

Primera planta:

  • Menjador.
  • Consergeria, secretaria i direcció.
  • Oficina A.M.I.P.A.
  • Bany adaptat per discapacitats motòrics.
  • Biblioteca municipal de Santa Ponça.
  • Sala audiovisuals ( habilitada el curs 06-07 ).
  • 6 aules: 4 de primària ( 1er cicle ), 2 E.Infantil ( 5 anys).
  • Banys alumnes.
  • Espai  P.T.
  • Quarto material E.Física.
  • Banys exteriors.

Segona planta:

  • 6 aules primària.
  • Laboratori i sala tecnologia ( no funcionen com a tal, sinó que  estan ocupades per grups de 3er cicle ).
  • Sala informàtica.
  • Aula música.
  • Sala professors.
  • Banys alumnes.
  • Espais AD i AL.
  • Banys mestres.

Envoltant l’edifici de primària està l’espai que els alumnes utilitzen per el temps d’esplai i per E.Física.

Edifici d’Educació Infantil

  • 4 aules
  • Banys alumnes
  • Bany mestres
  • Quartet material

Envoltant l’edifici hi ha l’espai destinat a esplai integrat per una zona d’arena i jocs i una zona de pista  de formigó.

El centre està ubicat en una zona turística, majoritàriament d’habitatges plurifamiliars de dimensions reduïdes, amb una activitat orientada a l’àrea de serveis: hotels, restauració, comerç, construcció, serveis domèstics... Amb una activitat socioeconòmica mitja- baixa basada amb el treball estacional, amb situació d’atur durant la temporada baixa. La població aquests darrers anys s’ha vist incrementada per la presència de famílies provinents d’altres països( comunitaris i no comunitaris )

Característiques Alumnat

El nombre total de l’alumnat és de 415 distribuïts de la següent manera: 136 alumnes escolaritzats a E. Infantil i 279 a primària, d’aquest total n’hi ha 10 diagnosticats amb N.E.E i 50 ( nº fluctuant ) que són alumnes de compensatòria ( per motius d’idioma o problemàtica social i/o familiar ).

Un 6% aproximadament rep atenció de logopèdia.

La mitja d’alumnes que fan us del servei de menjador és de 100 diaris , 90 que mengen de manera habitual  i els altres de manera intermitent, aquests nombre s’incrementa quan s’inicia la temporada turística, ja que la majoria dels pares es dediquen al sector serveis o petits empresaris, lligats al turisme i activitats derivades.

Aquesta situació motiva que durant la temporada baixa, les famílies es traslladin el seu lloc d’origen, de Novembre a Febrer (+ ó - ) i suposi  un increment important de l’absentisme escolar. ( factor que afecta al rendiment )

El nostre alumnat és en la seva gran majoria castellanoparlant, el nº d’alumnes de parla catalana no supera l’1 %. Hi ha que dir que aquests darrers anys les característiques del nostre alumnat ha sofert canvis en quant a la seva composició, ja que s’ha notat un augment de baixes d’alumnat motivades pel retorn de les famílies al seu lloc d’origen ( Andalusia i Extremadura ). Aquestes places són cobertes, en la seva majoria,  per alumnat nouvingut provinent majoritàriament de països sud-americans i de l’est i en menor quantitat per alumnat provinent de la península. La permanència d’aquest alumnat és poc estable ja que està subjecta a la situació laboral dels pares que és molt canviant i amb gran mobilitat geogràfica.

Part d’aquest alumnat d’incorporació tardana, amb freqüència ve amb important retard escolar i acompanyat de problemàtica social i familiar (manca de recursos, disgregació familiar, inadaptació cultural,no haver estat escolaritzats prèviament...) .

El centre té escolaritzats un important nombre d’alumnes amb dificultats greus d’aprenentatge, que no entren dins cap programa oficial (dislèxies, TDH, alteracions emocionals...) i que requereixen molt de suport i per el que no disposem dels recursos humans suficients.

Respostes que el centre dona:

Estan concretades en els següents documents de centre:

  • Projecte educatiu de centre (PEC)
  • Pla d’acció tutorial (PAT)
  • Projecte d’acollimnet lingüístic i cultural. (PALIC)
  • Projecte  lingüístic de cemtre. (PLC)
  • Reglament d’organització i funcionament de centre (ROF) (en execució)
  • Documentació administrativa (annexos ) per la execució del pla de convivencia.

Objectius

  • Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat.
  • Promoure la implicació de les famílies.
  • Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat escolar.
  • Prevenir els conflictos i la seva gestió positiva.

Línies d'actuació per a la consecució dels objectius

  1. Coordinar i orientar l’organització del centre cap a la defensa dels drets i igualtats de tots els membres de la comunitat educativa, establint un model de relació fonamentat en el reconeixement de la dignitat de totes les persones, respecte cap a l’altre, de la diversitat i el dret de les persones, arribant a l’equilibri entre llibertat i responsabilitat.
  2. Coordinar i orientar la execució del pla de convivència, com objectiu prioritari  que faciliti l’aprenentatge, l’ensenyament  i que possibiliti els màxims entorns i moment educatius.
  3. Fomentar i facilitar el fet de compartir i unificar accions entre tots els membres de la comunitat educativa per aconseguir un projecte d’actuació comú, orientat cap una suma de decisions, estratègies i els esforços necessaris  per crear el marc de convivència més adient i estable que cal tenir per obtenir l’èxit del procés educatiu.
  4. Fer participar a tots els membres de la comunitat educativa en els processos de reflexió, formació i decisió d’accions encaminades a millorar la nostra actuació.
  5. Potenciar la creació d’un ambient de coneixement mutu, d’interrelació i respecte per les diferències socials, culturals, lingüístiques i ètniques.
  6. En relació al professorat: adoptar criteris comuns i compartits per a partir d’aquí  donar un tractament diferenciat d’acord a les característiques concretes de l’alumnat.
  7. Fomentar i facilitar el fet de compartir i unificar accions entre tots els membres de la comunitat educativa per aconseguir un projecte d’actuació comú, orientat cap una suma de decisions, estratègies i els esforços necessaris  per crear el marc de convivència més adient i estable que cal tenir per obtenir l’èxit del procés educatiu.
    • El.laboració d’ A.C.I.S  significatives, amb col·laboració amb   l’E.O.E.P, i PT del centre per tal de donar resposta el més aviat possible a les necessitats d’alumnes, que estan fora de programes oficials, però que presenten greus dificultats d’aprenentatge.
  8. Millorar el clima de convivència dins el centre, mitjançan:
    • Aplicació del pla de convivència.
    • funcionament efectiu de la comissió de convivència.
    • establir a principi de curs les necessitats entorn a comportament i valors i a   partir d’aquí establir les metes de grup i individuals de cada grup classe i dels seus integrants de manera individual.
    • Treballar programes de modificació de conducta en els casos necessaris, treballant per aconseguir-ho de manera coordinada i positiva amb l’E.O.E.P, famílies afectades i serveis socials (quan calgui).
    • Aplicació efectiva i pràctica de les normes de convivència a patis.

Gestió Positiva dels conflictes

La gestió positiva dels conflictes suposa:

  • Utilitzar el diàleg de forma habitual a l’aula, en un clima distès i de comunicació real, i no només quan hi ha conflictes.
  • Habituar els nins a parlar dels propis sentiments i emocions i a posar-se en el lloc de l’altre (a través del role-playing, per exemple)
  • Donar seguretat al nin, evitant sentiments de culpa.
  • Implicar les famílies en la resolució dels conflictes a l’escola, donant-los a conèixer les estratègies, mecanismes i documents específics que empram al centre.
  • Fer veure als nins que hi ha vàries formes de reaccionar davant una situació injusta o d’enfado: plantejar alternatives, conseqüències i arribar a acords (veure quadre d’A. Càrpena i full d’anàlisi de conflictes)
  • Ensenyar també a solucionar problemes (veure annex i escala d’anàlisi de conflictes)
  • Establir fites individuals, grupals i d’escola.
  • Elaborar contractes conductuals quan sigui necessari (veure model)
  • Treballar les habilitats socials i emocionals de forma transversal.
  • Ensenyar estratègies per a la relaxació.
  • Prestar atenció als nins quan ho reclamen, incloent els moments d’esbarjo... Intervenir de forma immediata en els conflictes.
  • Evitar sempre situacions de manca de respecte i comentaris desagradables cap als nins, tan en privat com en públic, i exigir-los que ells ho facin igual. Tenir en compte els sentiments.
  • Respectar les opinions dels alumnes i estimular la seva confiança.
  • Valorar cada nin/a de l’aula.
  • Escoltar totes les parts abans d’actuar, evitant prejudicis i discriminacions.
  • No perdre mai el control davant un conflicte. En lloc d’amenaçar, fer que sigui el nin/a qui anticipi les conseqüències dels seus actes
  • Treballar la interiorització de les normes, més que la imposició. Han de ser els propis nins/es els que decideixin quines han de ser les normes que han de regir la convivència a l’aula i a l’escola.
  • Coordinar les actuacions dels mestres i del personal d’altres àmbits escolars (menjador...) davant un conflicte.
  • Planificar bé les activitats docents i el temps d’oci.

Procediments per evitar l’acossament ecolar (document de treball punt e pla de convivència Calvià-Andraitx)

Convivència democràtica als centres escolars

OBJECTIU: Desenvolupar en els centres valors de participació real que permetin evitar desequibris de poder i gestionar positivament els conflictes que es puguin generar.

Procediments:

  • PEC compartit i divulgat entre tota la comunitat educativa
  • Revisió participativa dels RRI
  • Desenvolupament dels PAT: valors i actituds
  • Normativa d’aula consensuada i assumida entre l’alumnat, professorat i famílies.
  • Funcionament operatiu de la Junta de Delegats
  • Funció assessora de la comissió de convivència
  • Funció mediadora de la comissió de convivència
  • Funcionament del consell escolar: presa de decisions mitjançant un diàleg  igualitari i de consens
  • Anàlisi i reflexió del clima de convivència al centre.
  • Mesures per a la sensibilització en la importància de l'aprenentatge de la convivència.

Processos d'ensenyança-aprenentatge

OBJECTIU: Cercar un estil educatiu que tengui en compte la complexitat que duu implícita les relacions entre els continguts, l'alumnat i el professorat.

Procés d'ensenyament:

  • Organització i gestió de l'aula que permeti l'aprenentatge, la interacció i el desenvolupament personal.
  • Rol del docent: l'empatia i el diàleg com a eina d'apropament a l'alumnat.El respecte mutu alumne/educador. Reconeixement i enteniment del principi d'autoritat de l'educador.
  • Educador versus instructor: funcions educatives i no només instructives.
  • Creació del grup: cohesió i participació.
  • Metodologia didàctica: cooperativa, activa...
  • Estils d'ensenyament: ajustats a la diversitat.

Coneixement de l'alumnat:

  • Desenvolupament psicoevolutiu de l'alumnat
  • Tenir en compte l'heterogeneitat del grup (interessos, capacitats, minories)
  • Atenció a la diversitat (agrupaments flexibles, adaptacions curriculars etc...)
  • Adaptació de les intervencions educatives a les característiques personals de l'alumnat.
  • Practicar una pedagogia de l'error
  • Desenvolupar una educació emocional
  • Valorar la persona no només pels seus coneixements acadèmics.

Canvis curriculars:

  • Continguts conceptuals útils i funcionals.
  • Continguts procedimentals
  • Continguts actitudinals
  • Fer explícit el cirriculum ocult
  • Utilització de materials no excloents (no sexistes, no discriminatoris)
  • Evaluació formativa que orienti i reajusti el procés ensenyament-aprenentatge
  • Potenciar capacitats de tot l'alumnat des del curriculum inclussiu.

Habilitats de comunicació i de resolució de conflictes:

  • Desenvolupament de les habilitats socials (assertivitat, empatia etc...)
  • Gestió positiva dels conflictes
  • Educar en i pels conflicte
  • Atribució dels conflictes a caauses modificables.
  • Recerca de solucions alternatives
  • Aprendre a trobar solucions: tots guanyam!
  • Desenvolupar processos de negociació
  • Utilitzar l'estratègia de la mediació.

Mesures organitzatives

OBJECTIU: Disminuir l'agressivitat, la intolerància  i la falta de convivència en els centres.

  • Horaris amb criteris pedagògics
  • Assignació de tutories i grups-classe amb criteris de responsabilitat i eficàcia
  • Assignació equitativa de l'alumnat als grups-classe
  • Considerar els patis, menjadors, passadissos etc com a espais educatius
  • Elaborar protocols d'actuació per fer front als problemes de convivència
  • Distribució espaial de l'aula de forma flexible.

Col.laboració Familiar

OBJECTIU: Fomentar la participació de la família en la vida escolar i la seva responsabilitat en la presa de decisions educatives conjuntes que afectin als fills.

  • Participació activa en la comissió de convivència
  • Col.laboració en les activitats del centre, d'aula i de tutoria.
  • Mantindre una política informativa amb les famílies clara i suficient
  • Col.laboració amb els processos de resolució de conflictes
  • Coneixement de les necessitats educatives dels fills: límits, capacitat de diàleg, nivell d'exigència, responsabilitat, afecte, acceptació
  • Implicació en el suport a ales tasques escolars
  • Intercanvi d'informació amb l'equip educatiu dels fills
  • Foment de l'autonomia personal dins l'àmbit familiar
  • Participar en les activitats de sensibilització per al foment de la convivència
  • Participar en les escoles de pares
  • Realitzar activitats de formació conjunta família-escola

Entorn Sociocomunitari

OBJECTIU: Obrir canals de participació i intervenció de l'àmbit sociocomunitari en el desenvolupament de l'activitat escolar que fomenti una convivència en positiu.

  • Mesures de coordinació i cooperació amb altres entitats i institucions
  • Crear comunitats d'aprenentatge en un procés global d'educació compartida per a tota la comunitat
  • Gestionar ajudes per a l'escolarització d'alumnat amb desenvantatges socials i culturals.
  • Fomentar reforços educatius i socials a l'alumnat amb dificultats des de diverses entitats no tan sols educatives.
  • Fomentar l'obertura del centre fora de l'horari lectiu
  • Intervenir en problemàtiques familiars que suposin un obstacle en el procés educatiu en coordinació amb les institucions competents.
  • Realitzar campanyes informatives específiques.

Protocols d'actuació per fer front als problemes de convivència

Tipificació de faltes i mesures correctores:

El centre te tipificades  les següents faltes o incorreccions comeses pels alumnes durant la seva permanència dins el recinte escolar:

Lleus

  • Córrer per els passadissos.
  • Faltes de puntualitat.
  • No dur el material necessari per el normal desenvolupament de l’activitat escolar.
  • Molestar als companys.
  • No demanar torn de paraula.
  • Barallar-se sense conseqüències (deterioro de material, ferides o agressions)
  • Parlar amb to de veu inadequat.
  • No fer els deures.
  • Mantenir mala conducta pels passadissos( cridar, embrutat, deteriorar...)
  • Mal us dels espais del centre: aules, banys, patis...
  • Insults lleus.
  • Respondre de manera inadequada al mestre (contestar)
  • Faltes d’obediència ocasional.
  • No complir les normes d’aula.
  • Dir mentides.
  • Interrompre i impedir el jo dels companys al pati.
  • Absentisme esporàdic.
  • No responsabilitzar-se  del càrrecs o acords.
  • No participar en els treballs de grup.
  • No dur firmats: control, agenda...

Intervenció

Les faltes lleus seran considerades com a tal, quan se repeteixin de manera reiterada.

La intervenció davant elles serà immediata (en el moment que passa) i anirà acompanyada d’una reflexió, amb el/la mestra que ha detectat la falta.

Si a pesar d’això se segueixen produint (3 vegades) se notificarà als pares mitjançant l’agenda, per tal de prevenir-los, d’una possible sanció greu, per acumulació de lleus (3 faltes lleus).

Greus

  • Interrompre constantment i dificultat els treball de classe.
  • No fer cas a les consignes i ordres donades.
  • No fer les feines de classe de manera reiterada.
  • Faltes de puntualitat reiterada.
  • Tenir una actitud negativa davant les activitats escolars.
  • Deteriorar material de l’aula, edifici i centre.
  • Rompre o deteriorar el materials dels companys.
  • Insultar als companys.
  • Entrar dins l’edifici escolar en hores d’esbarjo.
  • Reiteració de tres faltes lleus, de la mateixa tipologia sense ànim de rectificar.
  • Agresió física sense conseqüències greus.
  • Apoderar-se d’objectes aliens.
  • Fer un mal us dels espais de manera reiterada.
  • Baralla amb els companys amb agresió física, ocasional i sense conseqüències.
  • Mantenir una mala conducta pels passadissos de manera reiterada.
  • Intolerància: racisme, discriminació...
  • Falta de respecte entre companys.
  • Faltar a classe sense motiu justificat.

Intervenció

Reflexió, per escrit (anex nº 1) i notificació als pares, mitjançant l’agenda de que duu una amonestació escrita.

Serà signada pels mestres implicats, tutor/a i Direcció.

S’ha de tornar signada pels pares.

Si no se duu l’amonestació signada, se notificarà telefònicament als pares o responsables legals.

Molt Greu

  • Agressió a un adult, ja sigui física, psíquica o verbal.
  • Mostrar actituds agressives de manera reiterada.
  • Reiteració de  tres faltes greus de la mateixa tipologia i sense ànim de rectificar.
  • Falsificar la firma dels pares.
  • No fer les feines i activitats de l’aula, de manera reiterada.
  • Qualsevol agressió física o psíquica de forma continuada a un company/a.
  • Agressions en grup i programades.
  • Mantenir mala conducta de manera habitual (seguiment i control directe i continuat, amb registre escrit per part del tutor/a)

Intervenció

Reflexió, per escrit ( anex nº 1 ) i notificació als pares, mitjançant l’agenda de que duu una amonestació escrita.

Comunicació telefònica als pares dels fets i concertar reunió amb caràcter urgent.

Reunió amb els pares amb la presència d’un membre de l’equip directiu.

Obrir diligència.