Titulars
 • Loading
Imprimeix

La Nostra Estructura Organitzativa

 • Equip directiu: format pel director, cap d’estudis i secretari
 • Claustre de professors: integrat per la totalitat de professorat que presta serveis al centre.
 • Equips de cicle: Constituït per tot el professorat que imparteix docència en el cicle; d’entre els membres del mateix se tria el coordinador de cicle,que exerceix la representació del mateix als diferents òrgans de govern del centre.
 • Consell escolar: format pel director, cap d’estudis, secretari, 5 membres representants dels mestres, 5 membres representants de pares i mares, 1 representant de l’ajuntament (els representants de mestres i de pares són elegits mitjançant votació dels col·lectiu al qual pertanyen).
 • Comissió pedagògica: formada pel director, cap d’estudis, coordinadors de cicle, coordinador de l’equip de suport i orientadora .
 • Comissió lingüística: formada per un representat de l’equip directiu i un representant de cada cicle.
 • Equip de suport: format per els membres de l EOEP, els professors de suport (PT ,AD i AL) i/o directora i cap d’estudis.
 • Junta de delegats: format per la cap d’estudis i un delegat i subdelegat/ada de cada curs, a partir de 2º de primària.
 • Comissió de festes: integrada per un membre de l’equip directiu i un representant de cada cicle.
 • Comissió de convivència: integrada per la directora i un representant de cada cicle i l'orientadora.