Titulars
 • Loading
Imprimeix

Període d'adaptació Educació Infantil

El cicle d’educació infantil ha establert uns criteris aconsellables a seguir a l’hora de començar la immersió a la nostra escola, sobre tot amb infants de 3 anys.

El Període d’Adaptació és molt important si consideram que l’infant passa d’una situació coneguda “el seu ambient familiar” a una desconeguda “l’ambient escolar”. Per aquesta raó el procés s’ha de tenir molt en compte, si a més afegim que en aquest centre feim immersió en llengua catalana i la majoria d’alumnes que rebem són castellano parlants i nins estrangers.

Així aquest temps d’adaptació ha de ser molt afectiu i ha d’estar molt ben estructurat perquè els nins i les nines es trobin contents d’anar a una nova escola.

Els punts que tendrem en compte dins aquest nou Període d’Adaptació són:

 1. Organització.
 2. Criteris d’agrupament dels infants.
 3. Relacions família-escola

Organització

Durant la primera setmana de setembre els nins de tres anys i els nouvinguts de quatre i cinc anys, que no hagin estat escolaritzat prèviament al centre i si els tutors ho consideren adient, començaran  a les 8:30h i acabaran a les 12:00h.

Aquest començament es farà de forma progressiva (poc a poc i tira tira), depenent del número de nins matriculats. Cada dia començaran nins nous i s’anirà ampliant el grup. D’aquesta manera les tutores tendran més temps per prendre contacte i conèixer els infants i aquests amb els nous espais i relacions socials.

 • A partir de les 12 hores es citaran als pares per realitzar les entrevistes individuals (recollida d’informació).
 • Al llarg d’aquest període cada aula tendrà una persona de suport que ajudarà a la tutora.
 • Es procurarà preparar un ambient càlid i estimulant (globus, contes, coixins de colors, juguetes...)
 • Durant aquesta setmana no hi haurà servei de menjador.

Criteris d'agrupaments dels infants

Una vegada coneguda la matrícula dels infants de 3 anys es seguiran els següents criteris per elaborar les llistes de cada aula:

 • Es tindrà en compte l’edat. Es repartiran els infants segons la seva data de naixement:  nins nascuts a principi, meitat i final d’any.
 • Es tindrà en compte el sexe. Repartir el mateix nombre de nins i nines.
 • Es tindrà en compte la llengua materna i el coneixement de la llengua catalana.
 • Es tindrà en compte els infants estrangers.
 • En cas de que hi hagi algun nins amb NEE (Necessitats Educatives Especials) el grup al qual pertanyi serà sempre que es pugui menys nombrós.
 • No obstant els grups no quedaran definitivament constituits fins que acabi el període d’adaptació i l’avaluació inicial.

Resum:

 • Edat.
 • Sexe.
 • Llengua catalana.
 • Llengua estrangera.
 • NEE.

Relacions Família-Escola

Quan els pares formalitzin la matrícula la matrícula dels seus fills, a la secretaria del centre s’els entregarà un full-enquesta que hauran de tornar omplit abans de les vacances d’estiu. Aquest full-enquesta és el que ens servirà per saber quins coneixements té cada infant de la llengua catalana.

Establirem una reunió col·lectiva de pares/mares abans de la incorporació dels infants al centre. En aquesta reunió s’explicarà: Què és la immersió?, Període d’adaptació i normes generals del centre.

Posteriorment a la reunió col.lectiva es faran entrevistes individuals amb els pares al llarg del PA, per obtenir informació relacionada amb la família i fills/es.