Informació

El nostre centre és un centre públic, el que significa que està sostingut per l'administració i fa que l'educació sigui gratuïta...

Llegiu-ne més...

AMPA

Accediu a tota la informació de la nostra Associació de Pares i Mares d'Alumnes.

Llegiu-ne més...

Imprimeix

Horaris del Centre

Escrit per Administrator on Dilluns, 23 Novembre 2009 20:35.

El nostre horari lectiu és de  8:30h  a  13:30h

Les portes del centre s’obrin a les 8:27 i es tanquen a les 8:40. Tots aquells alumnes que arribin tard,  es quedaran a la biblioteca del centre, amb un mestre que els supervisi i no podrán accedir a les seves aules fins a la següent hora.

No està permès accedir al centre fins que les portes laterals (accés alumnes) estiguin obertes, exceptuant el cas dels alumnes que assisteixen a l'escoleta matinera.

Els alumnes pugen sols a les aules, on els esperen els mestres. Si algún pare vol notificar alguna questió al mestre del seu fill, ho farà a través dels mestres de guàrdia de porta o a través de l'agenda escolar.

 

 

Imprimeix

On Estem

Escrit per Administrator on Dilluns, 23 Novembre 2009 20:54.

Pots obtenir una ruta fins a l'escola introduint una adreça o un lloc (per exemple Peguera) en el formulari superior i fent clic al botó "Get Directions"
Imprimeix

Qui Som?

Escrit per Administrator on Dimarts, 12 Gener 2010 01:02.

El nostre centre és un centre públic el que significa que està sostingut per l’administració i fa que l’educació sigui gratuïta (sòls us haureu de fer càrrec de les despeses que suposen els llibres de text, les sortides i excursions que es realitzen dins la programació anual i del material(llapis, gomes tisores...) que els vostres fills/es utilitzen.

A l'etapa de primària i de manera voluntaria us podeu acollir el programa de reutilització de llibres.

En ell s’imparteixen dues etapes:

Educació Infantil:

 • Aquesta etapa consta de dos cicles, un que va del 0 al 2 anys (s’imparteix a escoletes infantils  i guarderies ) i un cicle del 3 al 6 anys que s’imparteix a centres d’educació infantil i  primària.
 • El vostres fills/es, per tant podem començar al nostre centre als 3 anys.

Educació Primària:

 • Acabada l’etapa infantil comença l’etapa d’educació primària que va dels 6 als 11 anys.
 • Se divideix, (a partir de la lleí LOMQUE 8/2013 ) en dos cicle, el primer cicle (6,7,8 anys) i el segon cicle (9,10,11 anys )
 • En acabar aquesta etapa de primària, comença l’educació secundària obligatòria (12, 15 anys).
 • Les etapes de primària i el primer cicle de secundària són obligatoris ,això significa que del 6 als 15 anys tot infant ha d’estar escolaritzat i ha d’ assistir regularment a classe, els pares o tutors legals tenen l’obligació de vetllar perquè aquest dret es compleixi, i els centres tenim l’obligació de controlar aquesta assistència.
 • Mentre els vostre fill/a estigui matriculat al nostre centre ,no haurà de tornar a fer cap altre inscripció, si ho haurà de fer al moment de passar a l’institut , o en el cas de que en algun moment hagi de canviar de centre.
 • En el cas  que es produeixi aquest canvi ens ho haureu de comunicar, juntament amb les dades del nou centre (adreça i tlf) perquè nosaltres els puguem passar l’expedient
 • També ens haureu de comunicar els canvis de dades tals com: domicili, telèfon, lloc de treball, correu electrònic...
 • Igualment és molt important que pel bon desenvolupament personal del vostre fill/a, comuniqueu al  seu tutor/a tots aquells canvis: (separacions, morts, naixements de germans, malalties...) en definitiva qualsevol canvi dins el seu entorn que d’una manera o l’altre puguin afectar-li.
 • Tota la informació que ens faceu arribar serà tractada de manera confidencial per part dels professionals que la manegin .
 • Tot el personal del nostre centre està a la vostra disposició per orientar-vos en qualsevol qüestió sobre la que necessiteu informació i/o orientació, relacionada amb els vostres fills/es.
Imprimeix

Edificis

Escrit per Administrator on Dimarts, 12 Gener 2010 02:21.

El nostre centre està constituït per dos edificis:

Edifici d'Infantil

 • 2 aules de 3 anys.
 • 2 aules de 4 anys
 • 2 aules de 5 anys
 • 4 banys
 • Un sala de material.
 • 1 aula de psicomotricitat

Edifici de Primària

Planta Baixa

 • 2 aules de 1r
 • 2 aules de 2n
 • 1 aula d’audiovisuals
 • Departament d’anglès  i religió
 • Sala de material d’educació física
 • 1 despatx  per tutories
 • Biblioteca
 • Menjador (pels alumnes que queden a dinar a l’escola ) i cuina (on diàriament s’elaboren els menjars amb aliments frescs i de mercat. Aquest servei està gestionat per l’empresa: “ Julio Tundidor Molina S.L Comedores escolares” . Aquesta empresa també elabora i ven berenars diàriament.
 • Dependències de secretaria, direcció i consergeria
 • Oficina AMIPA
 • Bany adaptat per minusvàlids
 • Aula de música: amb material adient i específic pel desenvolupament d’aquesta àrea.

Primer Pis

 • Sala de professors: espai destinat a reunions i  treball amb petit grup.
 • Sala de informàtica : equipada amb ordinadors a disposició de l’alumnat, sota supervisió del professorat,  i connexió a Internet, mitjançant una línea ADSL A més disposem d’altres ordinadors a disposició del professorat per feina personal. La gestió del centre està informatitzada amb connexió a Internet, mitjançant una línea ADSL a càrrec de la conselleria.
 • Aula laboratori i pretecnologia
 • 8 aules per l’alumnat de 2º  cicle
 • Aula d' acolliment lingüístic.
 • Aula de suport i agrupaments: per feina de suport i recolzament amb petits grup.
 • Aula d’audició i  llenguatge : on treballa la logopeda del centre.
 • Aula PT: On treballa la mestra PT.
Imprimeix

Recursos Humans

Escrit per Administrator on Dimarts, 12 Gener 2010 02:39.

L’equip de suport a la integració que està compost per:

 • 1 Mestra de Pedagogia terapèutica, tenen com a funció prioritària l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
 • 1 mestra d’Atenció a la Diversitat: té com a funció prioritària l’atenció de l’alumnat amb mancances per qüestions lingüístiques, situacions familiars desfavorides, alumnat d’incorporació tardana, etc.
 • 1 mestra d’Audició i Llenguatge: per atendre a l’alumnat que necessita atenció de logopèdia (se passen proves de valoració per establir les necessitats i prioritats de l’alumnat que s’ha  d’atendre). També realitza sessions d’estimulació del llenguatge a educació infantil.
 • 2 mestres especialistes d’educació física.
 • 1 mestre especialista de música.
 • 3 mestres especialistes d’anglès.
 • 1 mestre de religió catòlica (per aquells alumnes que trien aquesta opció).
 • L’equip de mestres del centre: per la feina de tutories i per funcions de suport als grups d’alumnes que es considera més convenient (dins el marge que l’horari de tutories i organització del centre ho permet)
 • 1 EOEP: Dels serveis de la conselleria d’educació, per atendre les necessitats plantejades pels tutors/es en quant al diagnòstic de l’alumnat que presenta dificultats d’aprenentatges, problemes de caire emocional o familiar, superdotació... Aquest servei està compost per l' oreintadora (adscrita al centre ) i una treballadora social. Venen al centre amb una freqüència setmanal. I una auxiliar educatiu encarregada d'atendre necessitats específiques (alimentació, despláment... ) d'aquells alumnes que ho requereixen.
Imprimeix

La Nostra Estructura Organitzativa

Escrit per Administrator on Dimarts, 12 Gener 2010 02:44.

 • Equip directiu: format pel director, cap d’estudis i secretari
 • Claustre de professors: integrat per la totalitat de professorat que presta serveis al centre.
 • Equips de cicle: Constituït per tot el professorat que imparteix docència en el cicle; d’entre els membres del mateix se tria el coordinador de cicle,que exerceix la representació del mateix als diferents òrgans de govern del centre.
 • Consell escolar: format pel director, cap d’estudis, secretari, 5 membres representants dels mestres, 5 membres representants de pares i mares, 1 representant de l’ajuntament (els representants de mestres i de pares són elegits mitjançant votació dels col·lectiu al qual pertanyen).
 • Comissió pedagògica: formada pel director, cap d’estudis, coordinadors de cicle, coordinador de l’equip de suport i orientadora .
 • Comissió lingüística: formada per un representat de l’equip directiu i un representant de cada cicle.
 • Equip de suport: format per els membres de l EOEP, els professors de suport (PT ,AD i AL) i/o directora i cap d’estudis.
 • Junta de delegats: format per la cap d’estudis i un delegat i subdelegat/ada de cada curs, a partir de 2º de primària.
 • Comissió de festes: integrada per un membre de l’equip directiu i un representant de cada cicle.
 • Comissió de convivència: integrada per la directora i un representant de cada cicle i l'orientadora.
Imprimeix

Seguirem treballant per

Escrit per Administrator on Dimarts, 12 Gener 2010 02:49.

Aconseguir l’arrelament de tota la comunitat educativa a la nostra cultura i a la nostra llengua, sense deixar de banda el fet plurilingüe de la nostra comunitat.

Un projecte lingüístic que estableix:

 • Ús del català com a llengua vehicular i de comunicació.
 • Ús del català com a llengua d’ensenyament a Educació Infantil i Primària
 • üs del castellà d'acord amb el projecte lingüístic del centre i sempre amb l'objectiu  de finalitzar l’ensenyament obligatori amb el domini  de les dues llengües oficials.
 • Estudi de la llengua anglesa  a partir de 3 anys.
 • Programa de millora curricular  amb anglès  a partir de primer amb desdoblament de grups i grups reduits de conversa.
 • Aquest curs tendrem un auxiliar de Conversa (natiu ) en anglès.
 • Organització i participació a festes relacionades amb la nostra realitat cultural.
 • Afavorir i impulsar el coneixement d’altres cultures (sempre tenint en compte la varietat cultural del nostre alumnat i l’enriquiment que això suposa per a tots).

Aconseguir una línea de centre unificada...

...i basada en els mateixos eixos de feina i per això treballam per unificar:

 • Criteris per a l’elaboració de les programacions d’etapa, cicle i nivell
 • Unificar criteris metodològics, per tal d’evitar bots qualitatius en els canvis de cicle o etapa.
 • Unificar criteris d’avaluació, cercant recursos per aconseguir una valoració dels objectius treballats, objectiva i basada en el progrés real de cada alumne.

Aplicació del pla d’acció tutorial (PAT)

Per reforçar l’acció tutorial dels grups d’alumnes i establir tots els mecanismes i  accions necessàries, per millorar el rendiment escolar i els resultats ac acadèmics, així com fer les actuacions pertinents quan sorgeixen dificultats. Continuar el treball de tècniques d’estudi i organització del treball per tal de millorar el seu rendiment escolar.

Aplicacció del Pla de Convivència

Per tal de millorar la convivència dins el nostre centre, donant solució als conflictes que es puguin originar per falta de disciplina i respecte cap a les persones que conformen la nostra comunitat així com molts altres aspectes referits a organització i funcionament.

El PAT i el Pla de convivència són documents aprovats per claustre i Consell Escolar i  per tant d’obligat compliment per a tota la comunitat educativa.

Potenciar la participació activa de tota la comunitat escola

Pares, mares i alumnes, impulsant la seva participació a l’AMIPA, al consell escolar, reunions de pares, entrevistes individuals, suport i resposta a les seves demandes,col·laboració  en l’organització d’activitats, conferències, escoles de pares, projectes i celebracions en les que participin tots els membres de la nostra comunitat. En relació a l’alumnat impulsar la seva participació a les juntes de delegats( a partir de 2 n de primària ) treballant per fer d’aquestes reunions una representació real, democràtica i raonada del sentir de tots els grups d’alumnes que formen la nostra escola.

Potenciar l’hàbit de lectura dels nostres alumnes

Mitjançant l’organització d’activitats per  fomentar  la lectura, impulsant l’ús de la biblioteca per tal  que puguin gaudir del servei de préstec de llibres planificat i organitzat.

Altres

 • Incorporar de manera progressiva nous recursos relacionats amb l’ús de noves tecnologies a la pràctica educativa (sempre partint dels recursos materials i humans amb que contem)
 • Organitzar activitats de reforç i atenció : alumnes amb necessitats de suport, d’incorporació tardana i de diferents ètnies i cultures per tal d’aconseguir la seva incorporació al  ritme habitual del seu grup (sempre d’acord a les seves possibilitats i nivell maduratiu).
 • Millorar la nostra infraestructura  seguint la nostra línea d’accions i reunions amb l’administració per tal d’aconseguir :la construcció d’un gimnàs-saló d’actes necessaris per el cumpliment del currículum.
 • Aplicació del Reglament d’organització i funcionament (ROF).
Imprimeix

Relacions Familia - Escola

Escrit per Administrator on Dimarts, 12 Gener 2010 14:52.

L'educació dels infants és una feina que correspon  a la família i en la qual participa l’escola com institució educativa, per tant el paper predominant a l’hora d’educar correspon als pares o tutors legals, però això no lleva que degut a la quantitat d’hores que l’infant passa dins l’escola, aquesta jugui un paper prou important, especialment pel que fa a la transmissió de coneixements i d’hàbits socials i de convivència.

Tot això implica l’absoluta necessitat que família i escola estiguin en perfecta i completa comunicació, ja que d’aquesta bona relació sorgirà la formació global de l’infant.

Qué feiem per aconseguir aquesta comunicació?

 • Obertura de l’expedient acadèmic de l’alumne en el moment que és matriculat, en ell hi ha una recopilació de dades personals,mèdiques, acadèmiques(si cal),aquest expedient queda a secretaria i en ell es va arxivant tot l’historial que l’alumne va acumulant durant tota la seva estada al nostre centre. Tot això forma part d’una base de dades informàtica de la Conselleria d’Educació.
 • Entrevistes inicials en el moment que l’alumne és matriculat al centre, en ella s’estableix un primer contacte tutor-pares i se recopilen totes aquelles dades que poden ajudar a conèixer millor a l’alumne i facilitar la seva incorporació. Es important que es doni qualsevol informació que pugui afectar la formació...
 • Reunió informativa per tots els pares dels infants de 3 anys que han de començar per donar-los a conèixer l’escola, el seu projecte i el que serà l’escolarització dels seus fills en el seu primer any al centre (normes,hàbits, objectius...).
 • Reunions trimestrals de nivells per anar informant del dia a dia de l’activitat dels vostres fills/es,objectius, activitats, projectes...
 • Informes trimestrals amb les qualificacions que els vostres fills van aconseguint, el darrer informe del curs (juny) s’entrega directament als pares mitjançant entrevista individual ,en ella se fa un balanç del que ha estat el curs. L’informe de Nadal i pasqua es dona un parell de dies abans de les vacances .   Les qualificacions escolars de primària seran quantitatives (Insuficient, suficient, bé, notable i excel·lent).
 • Cada dijous els mestres de 13’30 a 14’30  estan disponibles per mantenir entrevistes amb els pares, la reunió tant pot ser demanada pels pares, com pel mestre si ho considera adient. És convenient mantenir contactes amb el tutor/a dels vostres fills al manco una vegada al trimestre, recordeu concertar l’entrevista amb antelació, per tal d’evitar coincidències i donar temps al tutor/a de recollir informació dels altres mestres que treballen amb el vostre fill/a (podeu concertar-la mitjançant l’agenda, telefònicament, o bé directament )
 • Equip directiu, la primera hora del matí de cada dia, està a la vostra disposició per resoldre dubtes i temes del vostre interès NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA.
 • Agenda escolar, a partir de 1r curs de primària els alumnes duen una agenda on anoten totes les coses referides al seu quefer diari, deures, incidents, sortides... està  gestionada per l’APIMA per tal d’abaratir el seu cost,  en ella teniu apartats per fer comunicats al professorat, menjador, justificar absències, administració de medicaments. Acostumeu-vos a revisar i signar l’agenda. És una manera d’estar al corrent del que fan els vostres fills/es.
 • Circulars informatives que anireu rebent al llarg del curs per anar informant-vos de temes puntuals sobre el funcionament del centre, activitats, sortides...
 • Pàgina web i Blocs: Aquí trobareu informació del centre, novetats, enllaços i també informació puntual i concreta del grup on està el vostre fill/a i a la vegada és un instrument per conèixer i col.laborar amb les feines de l'aula.
 • El dret a l’imatge, autorització de sortides per l’entorn i estudi de religió són documents administratius que han de ser complimentats per tots els pares, indicant la seva opció.
Imprimeix

Normas y Hábitos

Escrit per Administrator on Dimarts, 12 Gener 2010 19:12.

 1. Entradas y Salidas. Se hacen por la puerta lateral del centro (por motivos de seguridad). Se abren 10’ antes y se cierran 10’ después. Rogamos PUNTUALIDAD (en caso de faltas de Puntualidad reiteradas, se tomarán las medidas oportunas). Ningún alumno podrá salir del centro sin la autorización escrita de la persona responsable, con fecha y firma. Por la seguridad de vuestros hijos/as os rogamos respetéis a los policías que regulan las entradas y salidas, utilizando el paso de peatones. Para que un alumno pueda participar en las excursiones es obligatorio que los padres firmen la autorización que recibirán antes de cada salida.
 2. Faltas de Asistencia. La escolaridad es obligatoria, por tanto, cuando un niño no asiste al centro se ha de comunicar. El absentismo reiterado y  no justificado, será comunicado a la administración y puede suponer la pérdida de la plaza escolar y la intervención de los servicios sociales.
 3. Material Escolar. Al principio de curso pediremos una cuota para material escolar, que se destina a material fungible, fotocopias, juegos, plástica, fiestas…En todo momento existe un estado de cuentas  sobre el uso que se hace de ellos.
 4. Juguetes y otros objetos. En el colegio los alumnos disponen de todo lo que necesitan para sus actividades, por lo tanto no han de traer juguetes ni ningún otro objeto: dinero, movil...
 5. Enfermedades. Para evitar contagios (en el caso que se puedan producir) y especialmente por su bienestar cuando un alumno no se encuentra bien (fiebre, malestar, vómitos, diarreas...), no ha de asistir a clase. En el caso de infección de piojos y por su facilidad  de contagio, rogamos que el alumno infectado no asista a clase hasta que les hayan eliminado los piojos y las liendres y  hayan iniciado un tratamiento.
 6. Medicamentos y dietas. Para administrar medicamentos durante la jornada lectiva se ha de traer con la correspondiente autorización médica, así como las indicaciones claras de su administración. En el caso de enfermedades graves: alergias, epilepsia, asma... se han de comunicar por escrito con el protocolo médico a seguir en cada caso. Si el niño sigue alguna dieta también lo ha de comunicar al comedor, indicando los días que se debe seguir.
 7. Móviles. Queda prohibido el uso de  móviles dentro del centro escolar, en el caso de que algún alumno/a haga uso de él, le será retirado y entregado a los padres o tutores legales del mismo.
 8. Reciclaje. Queremos fomentar en nuestros alumnos la conservación de nuestro entorno por eso, a lo largo del curso separaremos la basura en: *envases, *papel , *orgánico y *pilas. En la entrada del centro tenemos un contenedor para ellas. Os animamos a hacerlo en casa y así trabajar conjuntamente estos aspectos. También recomendamos el uso de fiambreras, evitando de esta forma el consumo excesivo de bolsas de plástico y papel de aluminio, así como la reutilización de las botellas de agua.
 9. Lectura. Fomentar  el  hábito  de lectura es uno de  nuestros objetivos. A parte de la biblioteca General del centro y de la que todos los alumnos/as pueden hacer uso en el horario establecido, dentro de cada aula existe la  biblioteca de aula que se va renovando y ampliando cada curso con una parte de la cuota de material que cada alumno aporta. Os animamos a que ayudéis en casa a fomentar este hábito animando a vuestros hijos/as a visitar las bibliotecas municipales, a destinar un tiempo de cada día a leer, a invertir comprando libros de lectura. Es una buena manera de convertirlos en buenos lectores desde pequeños.
 10. Estudio. Desde pequeños hemos de inculcar en los niños el hábito de trabajo y estudio. En casa  podéis contribuir a reforzar lo que hacemos en la escuela proporcionándoles:
  • Un ambiente y entorno tranquilo que les permita hacer el trabajo sin interrupción y de manera concentrada, alejado de ruidos y TV.
  • Proporcionarles los recursos materiales necesarios para el trabajo (lápiz, papeles, colores, libros de consulta y lectura...)
  • Ayudarlos en sus tareas (lo que no supone hacerles el trabajo).
  • Acostumbrarlos a dedicar un tiempo diario al trabajo del colegio. Los más pequeños:  pintar, colorear, juegos de mesa, recortar... Los primeros cursos de primaria: operaciones de cálculo, lectura, redacción, comentar libros, explicar hechos... En el  tercer ciclo orientarlos en sus estudios, facilitarles el ambiente y espacio adecuado para poder concentrarse, animarlos a dedicar más tiempo al estudio. Y sobre  todo, en una edad en la que dejan de ser niños para iniciar una etapa de pre-adolescencia y que supone una época de descentramiento, de altibajos emocionales y pérdida de  interés es muy importante estar al corriente de lo que hacen, de sus sentimientos, problemas emocionales ya que estos a veces pueden ser la causa de malos resultados escolares. Si desde el colegio y casa acostumbramos al niño a organizarse e incluir el estudio y el trabajo dentro de su tiempo diario, pondremos las bases para convertirlo en una persona preparada para afrontar con éxito su escolarización y posteriores estudios. Le habremos convertido en una persona disciplinada, organizada y preparada para afrontar cualquier trabajo con responsabilidad.
 11. Meriendas. Los martes es el día de la fruta en nuestro colegio, por tanto os agradeceríamos que este día los niños/as traigan fruta para merendar. También os pedimos que los otros días traigan una merienda sana (no se pueden traer chicles ni golosinas). Esto tiene como objetivo acostumbrarlos a unos hábitos de alimentación adecuada y un correcto desarrollo en su crecimiento.
 12. Ropa. Los días de Educación Física los alumnos han de traer la ropa y el calzado adecuado que les facilite el movimiento (seréis informados de los días que tienen E. Física), igualmente los días de excursión la ropa y el calzado han de estar de acuerdo con la actividad.
 13. Convivencia. La convivencia del centro viene regulada por el PLAN DE  CONVIVENCIA, documento aprobado por el Consejo Escolar. Tenemos como objetivo conseguir una buena convivencia en el centro porque de este aprendizaje dependerá su correcto comportamiento como ciudadanos. Esta labor no es para hacerla sólo en el colegio, sino que desde casa  también tendréis que contribuir a dar ejemplo a vuestros hijos/as y ayudarles a actuar correctamente en hábitos como:
  • Respetar las opiniones de los otros.
  • Saber hacer filas y respetar su turno.
  • Respetar los espacios y materiales comunes.
  • Comportarse correctamente, y saber solucionar los conflictos mediante la palabra y el diálogo.

ANNEXO 2

RECORDATORIO NORMAS

HÁBITOS SALUDABLES

- Es imprescindible dormir un mínimo de 8 horas diarias. La familia debe colaborar activamente, de manera que el alumno disponga de la energía y la concentración suficiente a lo largo de toda la mañana.

- No se puede llevar bollería industrial para merendar. Los martes se llevará fruta para merendar.

USO ADECUADO DE LAS TIC

En la escuela cada alumno es responsable del microportátiles que utiliza y de su buen uso.

- LOS ALUMNOS NO PUEDEN LLEVAR TELÉFONO MÓVIL EN LA ESCUELA

- Si la familia lo considera necesario (para controlar su hijo a la hora de volver a casa, etc.), y decide que lleve tiene que firmar la autorización al tutor / a. La mañana en llegar, el alumno entregará el móvil al tutor hasta la hora de la salida.

- La escuela no se hace responsable de la posible desaparición o avería del móvil. Si el móvil es utilizado durante la jornada escolar, el profesor o monitor de comedor lo recogerá y lo entregará a Dirección. Sólo se entregará el móvil a los padres del alumno.

- EL USO DE LA MAYORÍA DE REDES SOCIALES ESTÁ AUTORIZADO O RECOMENDADO PARA MAYORES DE EDAD

- En consecuencia, como centro de Primaria desaconsejamos totalmente a las familias que autoricen a sus hijos a utilizar aplicaciones como Whatsapp, Facebook, Twitter o Instagram. En caso de que las utilicen los pedimos que controlen el uso que hacen. La escuela no se hace responsable de los problemas derivados del uso de estas redes. Por lo tanto, derivará cualquier problemática grave surgida en este ámbito al Policía de barrio o la Policía Nacional

- ES VITAL ESTABLECER UN HORARIO DIARIO DE USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (CONSOLAS, MÓVILES, ORDENADOR, TELEVISIÓN, ETC.) Y SITUARSE LOS EN LUGARES COMUNES DE LA CASA

- Desaconsejamos que los niños dispongan de TV, consolas, ordenadores, etc. en su habitación. Asimismo, se recomienda que, en caso de tener móvil, lo carguen a un espacio común, de modo que no puedan hacer uso durante la noche.

- LOS PADRES DEBEN CONTROLAR SU PROPIO USO DEL WhatsApp

- Cualquier usuario de whatsapp debe tener en cuenta que debe actuar como si las conversaciones que se tienen fueran públicas.

- No se puede atentar contra el honor ni la dignidad de otras personas. Publicar rumores maliciosos, insultar, etc. contra otros miembros de la comunidad educativa (otros compañeros de clase, otros padres o profesorado) es un delito. También es un delito el envío de fotos que atenten contra la dignidad de otras personas.

EVALUACIÓN

- El Plan de Acción Tutorial vigente de nuestro centro recomienda que el maestro entregue los exámenes corregidos a los alumnos para que los padres los firmen.

Después les han de volver al maestro, que les ha de guardar hasta final de curso. El objetivo es mantener informadas a las familias sobre la evolución académica de sus hijos. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que:

- Se ha de incidir en lo que se puede mejorar, con una perspectiva dialogante y de comunicación con el profesorado.

- En caso de que el profesor considere que esta dinámica no se mantiene, puede modificar el sistema y, de acuerdo con la normativa, sustituirlos por reuniones informativas donde muestre los controles a la familia.

Los controles sólo son un elemento más a tener en cuenta a la hora de decidir las calificaciones del boletín. En este sentido, los criterios de calificación son:

- Observación directa y sistemática del día a día (participación, actitud, responsabilidad .....)

- Producciones de los alumnos: trabajos individuales, en pequeño y / o en gran grupo,

- Registros anecdóticos.

- Debates, presentaciones, salidas, puestas en común ...

- Pruebas específicas, orales y escritas (controles, cuestionarios, presentaciones de trabajos ...)

        

CONVIVENCIA

- Nuestra escuela trabaja activamente en la gestión positiva de los conflictos, e impulsa iniciativas destinadas a mejorar la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. Aun así, si el alumnado comete una falta contraria a las normas o gravemente perjudicial para la convivencia, será sancionado de acuerdo con la normativa vigente (BOIB, Decreto 121/2010)

Nuestro plan de convivencia tiene tres tipos de faltas todas tipificadas con conductas descritas en el mismo documento.

- Faltas leves

- Faltas graves

- Faltas muy grave

La acumulación de tres faltas leves será considerada una falta grave. La acumulación de tres faltas graves es considerado una falta muy grave. Una falta muy grave conlleva la apertura de un expediente disciplinario y puede suponer perder el derecho a participar en determinadas actividades tales como el viaje de estudios

- Los tutores se reúnen con cada familia al menos una vez durante el curso. Sin embargo, siempre que los padres o el tutor lo consideren necesario, se puede convocar una reunión.

- En caso de conflicto, les pedimos no hacer valoraciones ni juicios hasta que hayan hablado con el profesor. A menudo muchos de problemas se arreglan justo hablando, y la coordinación y confianza entre familia y escuela es el factor más importante del éxito escolar.

Imprimeix

Serveis

Escrit per Administrator on Dimecres, 13 Gener 2010 00:19.

Menjador Escolar

Aquest servei està a càrrec de l’empresa “Julio Tundidor Molina S.L Comedores escolares”. S’ofereix de dilluns a divendres de 13’30 a 15'30 H, durant aquest temps els vostres fills estan atesos per un grup de monitores que s’ocupen del desenvolupament correcte dels hàbits d’higiene i alimentació. Aquesta empresa també elabora i ven berenars diàriament (11 h).  Per sol·licitar aquest servei us podeu adreçar a la secretaria del centre.

Quan acaben de dinar, pels alumnes de 3 anys existeix un servei de migdiada (en atenció a les necessitats dels alumnes d’aquestes edats ).

El servei de menjador es pot sol·licitar per mesos, setmanes o dies, l’abonament es pot realitzar mitjançant pagament directe (a consergeria), si és per dies o pel banc OBLIGATÒRIAMENT si es contracte el servei per mesos.

(Al llarg del curs la Conselleria convoca Beques de Menjador per ajudar a cobrir les despeses d’aquest servei, del qual sereu degudament informats)

Escoleta Matinera

Servei ofert (de 7’30h a 8’30h) a aquelles famílies que per qüestions laborals necessiten deixar els seus fills al centre abans que comenci la jornada escolar. Hi ha una monitora encarregada d’ells fins l’hora d’iniciar les classes. Per sol·licitar aquest servei us podeu adreçar a Direcció o a la propia monitora.

Preus

 • 1 Mes: 20€
 • 1/2 Mes: 10€
 • 1 Dia: 2,50€

Nota: el servici ha de sol.licitarse amb antelació.

Activitats Extraescolars

Aquest servei comença a partir de les 15H, està  coordinat per L’ AMIPA, a la qual us podeu adreçar per rebre més informació sobre preus i horaris.

Classes de Català per a pares

Servei ofert per la Conselleria en funció de la demanda ,és necessari un mínim de participants perquè es realitzi el curs. Es pot sol.licitar a Secretaria.

Imprimeix

Pla d'Acció Tutorial

Escrit per Administrator on Dilluns, 18 Gener 2010 03:03.

1.INTRODUCCIO:

El Pla d’acció tutorial té com a finalitat establir què hem de fer i aconseguir de cara a personalitzar l’educació dels nostres alumnes. Aquesta personalització té dos caires:

 • Conèixer i atendre als alumnes com individus diferents
 • Tractar continguts educatius que van més enllà de la mera instrucció i que si no es programen poden quedar sense tractar.

1.1. Destinataris:

Aquest Pla es dirigeix a alumnes, pares i professorat del nostre centre.

El tutor o la tutora s’encarrega de coordinar totes les accions del professorat , de l’equip de suport a la integració, dels mestres de compensatòria, de l’equip de treball social i qualsevol altre que intervengui amb el  seu grup d’alumnes, però aquestes persones que  hi incideixen també estaran implicades en l’acció tutorial.

Per a poder  dur a terme aquesta coordinació s’estableixen reunions de tots els implicats en el treball amb cada grup d’alumnes.

Les finalitats bàsiques de l’acció tutorial són:

 • Afavorir la integració i participació dels alumnes en la vida  del grup classe i de l’Escola.
 • Realitzar un seguiment personalitzat del seu procés d’aprenentatge.
 • Proporcionar informació sobre el seu futur acadèmic.
 • Facilitar que hi hagi una comunicació fluïda amb les famílies.

1.2. Necessitats detectades que afecten a l’acció tutorial:

 • Disposar d’informació individual sobre els alumnes que arriben nous.
 • Conèixer les capacitats  dels alumnes i dels grups que passen d’Infantil a Primer Cicle, de Primer a Segon Cicle,  i de Segon a Tercer Cicle.
 • Realitzar una avaluació inicial que permeti tenir una impressió de l’alumnat i adoptar les mesures que calguin (proves i observació inicial.
 • Fer un seguiment individual dels alumnes al llarg del curs, particularment en els aspectes d’aprofitament acadèmic.
 • Control de l’assistència dels alumnes. (XESTIB)
 • Fer el possible per tal d’aconseguir grups cohesionats en els que els alumnes s’estimulin mutuament cap a la seva formació.
 • Creació dels delegats o representants de curs i la Junta de Delegats.
 • Treballar els hàbits d’estudi i les tècniques de treball intel.lectual.
 • Afavorir la participació  de l’alumnat en el procés d’avaluació.
 • Informar les famílies sobre el procés educatiu dels seus fills tant a l’inici de curs com en moments d’avaluació o d’altres en que sigui necessari.
 • Fer de les sessions d’avaluació una eina de presa de decissions sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Reflexionar i prendre decisions que permetin millorar els resultats acadèmics i de formació general, almenys un cop després de cada avaluació.
 • Proporcionar formació a l’equip de tutors i coordinació de l’equip educatiu.
 • Millorar l’autoconeixement i l’autoestima.
 • Conèixer les opcions posteriors a primària
 • Assessorament Personal

2. Organització per aplicar el pla d'acció tutorial. (Annex num: 1 , 2, 3 )

Per a coordinar l’acció tutorial és necessari disposar d’un temps per reunions.

 • Equip de cicle. Una reunió setmanal.En aquest equip hi estan integrats quasi tots els especialistes que intervenen en el cicle. ( annex Num. 1 )
 • L’equip de suport o el seus membres de manera individual (segons el tema a tractar )   tenen reunions cícliques amb tots els cicles on hi intervenen. Normalment una reunió mensual amb cada cicle + les que sorgeixen del funcionament diari.
 • L’equip de treball social també té reunions amb els tutors que tenen casos on l’equip hi intervé i normalment es fa una reunió mensual
 • Els altres especialistes no integrats en el cicle es reuneixen a les sessions d’avaluació amb els tutors.(principi de curs, finals de trimestre i fi de curs). Aíxi mateix els tutors informaran a tots/es els mestres implicats de tots els canvis significatius que es vagin observant al dia a dia de l’alumne, igualment en sentit contrari.
 • Hi ha una hora setmanal  de reunió individual de cada tutor/a amb els pares i l mares dels seus alumnes, que tant podrà ser sol.licitada per aquests com per el tutor/a. D’aquestes reunions se’n farà acte on quedarà constàcia dels aspectes tractats i acords presos, i s’arxivarà al quadern de tutoria (veure annex num. 18 )
 • Cada trimestre es fan reunions col.lectives amb les famílies, els temes a tractar a aquestes reunions vener marcats a l’annex nº8 i el control d’assistència a l’annex nº 12.El 3r trimestre aquesta reunió és individual i coincideix amb l’entrega de notes.
 • Una hora setmanal de tutoria amb els alumnes. ( fitxació de metes, tècniques de grups…)

3. Funcions del Tutor/a

Tot i que el tutor du a terme l’acció tutorial junt amb la resta de l’equip docent hi ha algunes funcions que li corresponen de manera específica.

3.1 Referides als alumnes (annex Num. 5,6 ,7,8,15, 16, 17)

A. Col.lectivament:

 • Conéixer i incidir en la dinàmica del grup-classe, de cara a fomentar la integració de tots els alumnes en el grup. Especialment nins nous, estrangers, i  nins amb NEE
 • Organitzar l’elecció de delegats i la participació dels alumnes dins la classe i l’escola.
 • Fer un seguiment dels aprenentatges, tractar de millorar els hàbits i tècniques d’estudi, coordinar les sessions d’avaluació  i fer un seguiment dels acords.
 • Realitzar  activitats d’orientació acadèmica a finals de Primària
 • Tractar temes que ajudin als alumnes a formar-se una opinió pròpia sobre fenòmens personals i socials, facilitant el seu equilibri personal i inserció social.

B. Individualment:

 • Recollida d’informació sobre els alumnes a partir de questionaris
 • Mantenir entrevistas individuals amb els alumnes
 • Fer un seguiment periòdic d’aquells alumnes que ho requereixin.

3.2  Referides a la resta de professors, equip de suport (PT, AL, AD ), EOEP i serveis socials.

A. Individualment: Rebre i transmetre informació sobre els alumnes o el grup en conjunt. Estudiar mides davant possible conflictes. Informar sobre tècniques d’estudi i sistemes d’organització de l’aula i/o grup d’alumnes.

B. Col.lectivament:coordinar l’equip educatiu del curs, a nivell de presa d’acords (veure quadres annexos referits a reunions de professorat).

3.3 Referides a pares i mares: (annex Num. 8: orientacions )

A. Individualment:

 • Entrevistes amb pares i/o mares dels alumnes, sigui a petició dels pares o a demanda del propi tutor. (annex Num. 11 ,12 i 14 )
 • Seguiment de casos especials (entrevistes periòdiques)
 • Informar de les avaluacions (inicial, 1er, 2on tri. i final): Informes escolars  i comentar-les en els casos que sigui necessari.
 • Reunió individual de final de curs : entrega d’informe final.

B. Col.lectivament (Annex num. 9 , 10 i 13):

 • Reunió inicial de presa de contacte amb els pares (1er trimestre )
 • Reunio a mitjan curs ( 2on trimestre ).

4. Activitats

4.1 Activitats d’acollida i integració dels alumnes

 • Disposar d’informació individual sobre els alumnes que arriben nous.
  Es farà una carpeta de tutoria (annex Num. 18 ) amb la informació que es tregui de l’entrevista amb els pares(questionari que s’omple el primer any d’ed.Infantil i als alumnes que s’incorporen nous), i a la mateixa hi constarà la informació acadèmica previa i altra informació rellevant.
  A n’aquesta carpeta s’incorporarà els informes de tutoria de final de curs  i altres informes de suport i intervencions d’altres professionals.
  Aquestes informacions serviran de base per a futures actuacions.Tot això formarà part de l’expedient de l’alumne.

Activitats:

 • Complimentar la fitxa al començament de cada cicle o en el moment que s’incorpori el nin, si ho fa a la meitat d’un cicle.
 • Presentació del centre als nous alumnes a càrrec del professor/a tutor. En els casos d’alumnes nouvinguts, que siguin objecte de compensatoria la presentació estarà a càrrec de: AL i/o tutor i/o persona disponible, preferentment de tracte més proper a l’alumne.

Veure PALIC

4.2 Activitats d’organització i funcionament del grup classe:

 • Conèixer les capacitats  dels alumnes i dels grups que passen d’Infantil a Primer Cicle, de Primer a Segon Cicle,  i de Segon a Tercer Cicle.

L’objectiu del primer mes de classe serà el coneixement dels alumnes i dels grups en que es troben, de cara a valorar possibles ajusts que s’hagin de fer per tal de millorar el funcionament dels alumnes.

Les observacions fetes durant aquest període es tendran en compte en l’avaluació inicial.

En tot aquest procés es tractarà de detectar les capacitats generals que incideixen en l’aprenentatge: hàbits de treball, habilitats instrumentals bàsiques per a cursar l’etapa o el cicle corresponent, problemes d’integració de determinats alumnes en els seus grups,...

Activitats:

Reunio intercicles a principi de setembre

Renions de tutors per canvi de grup  ( juny o setembre),traspàs de les proves finals dels alumnes.. )

Proves inicials de matemàtiques, de llengues i d’altres àrees

A Ed. Infantil es passa una enquesta als pares que ens dona informació per  tal de poder organitzar els grups que comencen. Aquesta informació es completa amb l’observació dels nins i nines durant el període d’adaptació i proves inicials.Els grups inicials d’educació infantil 3 anys, no se consideraran tancats fins que hagui acabat el periòde d’adaptació,i  observació incial

 • Control de l’assistència dels alumnes.

El tutor/a durà un control de les faltes d’assistència, demanarà justificació als alumnes  i als pares dels mes petits i notificarà  les faltes no justificades a la família .I a la Cap d’Estudis,quan sigui necessària la seva intervenció. Mensualment se presentarà a direcció una copia de full d’absentisme del mes.Les faltes se consignaran al XESTIB.

 • Creació dels delegats o representants de curs i la Junta de Delegats. Encarregats a les classes dels mes petits.

Es dedicaran algunes sessions de tutoria, preferentment quan els alumnes ja es coneguin un poc (mes de novembre) a discutir el paper  del delegat de curs i la importància de la participació en la gestió de la classe.Es farà una elecció formal de delegat i subdelegat, que serà recollida en una acta que s’entregarà a la Cap d’Estudis.

En cas de canvi de delegat, es farà una nova elecció formal.

En els nivells més petits es crearà la figura dels encarregats com preparació de la figura del delegat.

Activitats:

 • Eleccio de delegats i responsables d’aula
 • Fer la junta de delegats(a partir de segon).
 • Fer una reunió de junta de delegats cada trimestre o quan es farsi necessari.

5. Adquisició i millora dels hàbits de treball

 • Treballar els hàbits d’estudi i les tècniques de treball intel.lectual.

Donada la importància del treball de l’autonomia en els nins i nines (no sols a l’escola, sinó de cara al seu futur) es treballaran hàbits i tècniques d’estudi que ajudin a l’assoliment d’aquest objectiu, no només a tutoria si nó a cada una de les àrees.

Activitats:

Annex num 4, 21

6. Desenvolupament personal i adaptació escolar

 • Fer el possible per tal d’ aconseguir grups cohessionats en els que els alumnes s’estimulin mutuament cap a la seva formació.

L’inici del curs tendrà un caràcter d’acollida de l’alumnat. Es farà el possible per aconseguir que els alumnes treballin bé com a grup. Per això és necessari promoure que es coneguin entre ells i que cadascú pugui tenir algun protagonisme dins el grup.

S’ha de fer el possible per promoure situacions que permetin que els alumnes col.laborin entre ells i s’ajudin mutuament.

Activitats:

 • Hora de tutoria programada. Inclourà temes com:
  • Autoestima (jo som així, jo i els meus companys,jo i el meu professor, jo i el meu cos, jo i els meus pares, jo i els meus amics, jo i els meus estudis)
  • Tècniques de grups(solució de problemes socials, llenguatge autodirigit, estil atribucional, autocontrol, establiment de metes, habilitats per la comunicació, imatge corporal)
  • Cohesió de grups
  • Temes de la junta de delegats
  • Responsables d’aula
  • Delegats
  • Utilitzar metodologies que ho  afavoreixin (treball en grup, treball cooperatiu)
  • Mantenir el mateix grup a no ser que qualque causa extraordinari aconselli la seva desestructuració
  • Activitats de dinàmica de grups(assemblea, diàlegs simultanis, taula redona, debat públic, pluja d’idees, entrevista, joc de rols, philip 6.6, debat dirigit, estudi de casos, comisions, dramatització,...)

 • Millorar l’autoconeixement i l’autoestima.
  És necessari que els alumnes, de cara a desenvolupar la seva autonomia personal tenguin un autoconeixement de les seves aptituds, dels seus interessos, limitacions, etc.
  Durant la seva vida activa l’alumne haurà de decicir moltes vegades que fer i no sempre tindrà algú que li digui què ha de fer en cada moment. L’alumna ha de prendre decissions de forma autònoma i ha de saber arreplegar les dades a tenir en compte pels seus propis medis.
  Aquest procés es continuarà desenvolupant mes enllà de l’escola primària, però creim que és necessari treballar-lo a la mida de les possibilitats de la maduresa de cada grup.
  Aquest procés d’autoconeixement  servirà d’ajuda a l’alumne per desenvolupar una visió positiva d’ell mateix.També cal realitzar altres activitats per reforçar la seva autoestima.

Activitats:

 • Animar i alentar els alumnes.
 • Plantejar-li reptes al seu abast.
 • Felicitar i recompensar pel seus “mèrits”.
 • Relativitzar errades.
 • Fer-li sentir estimat
 • Promoure un clima de tolerància i respecte a la diversitat (bé diferències individuals: físiques, de nacionaliat, de raça; o bé familiars o col.lectives i de religio).
 • Mostrar interés per cada alumne i tot el que l’afecta.
 • Acceptar-los sincerament i comunicar-li afecte.
 • Ajudar-lo a trobar un lloc al grup.
 • Mostrar coherència entre el que pensa, diu i fa el mestre.
 • Proporcionar experiències que no infundeixin ansietat, por o inseguretat.
 • Comprometre els alumnes a l’establiment i consecució  dels seus objectius.
 • Fer judicis positius; evitar els negatius i les comparacions.
 • Comprendre els valors de l’alumne i crar un clima càlid on es senti lliure per expressar i modificar aquests valors.
 • Ensenyar a l’alumne a “autoavaluar-se” i autoreforçar-se positivament.
 • Ajudar-lo a fixar-se a establir fites raonables.
 • Ajudar-lo a elogiar els altres.
 • Utilitzar freqüentment i de manera sistemàtica la pràctica de l’elogi.
 • Actuar imparcialment i donar el mateix tracte  a tots els alumnes.
 • Fer-los sentir que tots mereixen atenció i poden comptar amb el suport del mestre.
 • Proposar als alumnes tasques apropiades a les seves capacitats i possibilitats.
 • Millorar el desenvolupament de l’alumne, treballant habilitats socials a l’hora de la tutoria.
 • Treballar de manera més directa amb els alumnes que mostren “autoestima” baixa amb les següents estratègies, si cal
  • Sociograma
  • Questionari d’autoconcepte
  • Avaluacio inicial
  • Fitxes especialitzades(Llibre Autoestima ,....)
  • Altres

Annex 21

7. Participació de les famílies

 • Informar les famílies sobre el procés educatiu dels seus fills tant a l’inici de curs com a moments d’avaluació o d’altres en que sigui necessari.

Aquesta informació es donarà als pares per escrit (informes ecolars ), en reunions individuals i col.lectives.

Hi haurà vàries reunions generals amb els pares, per explicar els plans del curs, la marxa del mateix i activitats concretes que es desenvolupin.

Després de cada avaluació  s’informarà les famílies amb comentaris de tipus qualificatiu, com complement de les informacions estandards (IN, SUF, B, N, EX ).  L’avaluació final s’acompanyarà d’una entrevista individual i es faran propostes per a treballar les àrees  no superades.

Activitats:

 • Document de presentació de centre
 • Full informatiu
 • S’han de fer les especificacions  legalment adients en els casos de nins que tenguin una ACI
 • Quadern de reunions: actes
 • Reunions individuals
 • Reunions generals( annex Num. 8).Per afavorir la participació en aquestes reunions s’ha de passar l’orde del dia als pares abans de la reunió.

8. Procés dávaluació (annex 20)

 • Realitzar una avaluació inicial que permeti tenir una impressió de l’alumnat i adoptar les mesures que calguin.

Aquest primer mes de classe  es completarà amb una avaluació inicial per tal de conèixer el nivell del grup, i detectar els casos que destaquin per dalt o per baix, per tal d’emprendre  les accions correctores que calguin.

Activitats:

 • Les proves inicials esmentades
 • Els nins d’integració que comencin tendran un informe  previ de l’EOEP
 • Fer un seguiment individual dels alumnes al llarg del curs, ( en els aspectes d’aprofitament acadèmic,personal i social).

Al llarg del curs es mantindrà un seguiment individualitzat de l’alumnat. Per això es recull a principi de curs la informació que es disposi sobre cada alumne.El tutor estarà en contacte amb l’equip educatiu que treballi amb els seus alumnes per tal de conèixer el rendiment i el comportament dels alumnes per tal d’informar i orientar a l’alumne i als seus pares.

Activitats:

 • Realitzar les Adaptacions curriculars
 • Quadern de control per aula
 • Quadern de tutoria
 • Reunions de cicle
 • Sessions d’avaluacio
 • Reunions puntuals de seguiment en els moments que calen.
 • Agenda del nin(funcions d’aquesta agenda: vincle de comunicació sempre cercant el  caire positiu/educactiu pares-tutors en relació a:
  • Deures
  • Feina de classe
  • Comportament
  • Sortides.
  • ...
 • Fer de les sessions d’avaluació una eina de presa de decissions sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Les sessions d’avaluació requereixen una reflexió prèvia per part de cada professor sobre els resultats obtinguts i sobre els factors amb una possible incidència negativa en la marxa de les classes.

Actuacions:

 • Fer les sessions d’avaluació amb tots els mestres que  intervenen en un curs.
 • Reflexionar i prendre decisions que permetin millorar els resultats acadèmics i de formació general, almenys un cop després de cada avaluació

Aquesta reflexió s’ha d’exposar conjuntament amb tots els mestres que intervenen a cada tutoria i a partir d’aquí s’han de decidir propostes per millorar el funcionament de les classes i el rendiment de l’alumnat.

 • Afavorir la participació de l’alumnat en el procés d’avaluació.

Els alumnes tenen dret a particpar en el seu procés educatiu. Una part important d’aquest procés és el moment de l’avaluació, tant la seva avaluació individual, com la del funcionament del grup classe . És important que els nins s’integrin i participin en aquest moment per així, conjuntament poder reflexionar i modificar conductes que ens permetin avançar com centre.

Per tant  s’establiran sistemes per tal que els alumnes puguin participar  en cada un  dels moments d’avaluació del curs.

Activitats:

 • Dedicar un temps  despres de cada tema a reflexionar sobre el que s’ha après.
 • A l’hora de tutoria avaluar amb els alumnes el funcionament de la classe.

9. Tutoria i orientació C.E.I.P. Ses Rotes Velles

 • Conèixer les opcions posteriors a Primària

Els alumnes solen tenir un coneixement molt limitat del que els pot passar en acabar la Primaria. Per tant és necessari que es facin activitats entorn a aquest tema en el moment d’acabar aquesta etapa.

Activitats:

 • Visita de l’orientador de l’institut al darrer curs de primària.
 • Visita dels alumnes de 6è a l’IES.
 • Assessorament Personal

Alguns alumnes necessiten rebre un assessorament individualitzat, tant en la concreció de les informacions com en plantejar una presa de decisions a l’hora de decidir algun tema referent a la vida escolar.

Aquest assessorament estarà a càrrec, en primer lloc del tutor. Algunes consultes poden requerir la intervenció de l’equip de Suport, en casos que impliquin un  grau d’especialització major en les respostes a proporcionar.

Activitats:

 • Intervenció del tutor/a
 • Intervenció de l’equip de suport.
 • Proporcionar formació a l’equip de tutors i coordinació de l’equip educatiu.

A traves de les reunions de Cicle i intercicles es posen en comú formes diferents de dur a terme la tutoria i es tracten problemes que es van presentant, com baix rendiment d’alguns alumnes, evolució del grup classe, etc. L’equip directiu estarà assabentat d’aquesta acció tutorial  assistint periòdicament a aquestes reunions.

Activitats:

 • Reunions de cicle
 • Reunions intercicles (annex Num.19)
 • Assistència periòdica de l’equip directiu en aquestes reunions

Reunió de cicle

Reunió setmanal

 

Cicles + equip de suport

Reunió mensual i quan sigui necessari

Tutor + Serveis socials

Quan sigui necessari

 

Tutor i altres especialistes

Reunions d’avaluació(inicial i les trimestrals) i quan es detecti una ne cessitat

Tutor + pares i mares

Quan sigui necessari,a petició del tutor o pares , serà preceptiva al manco una durant el curs.

Junta de delegats

Reunió trimestral

 

Imprimeix

Reglament d'organització i Funcionament

Escrit per Administrator on Dimecres, 27 Gener 2010 17:57.

1.- Introducció

El Reglament de Règim Intern és el conjunt d'objectius, principis i normes que regulen les relacions humanes dels membres de la comunitat educativa i el funcionament del centre, garantint el desenvolupament correcte de les activitats acadèmiques, el respecte mutu a tots els membres de la comunitat i l'ús adequat de les dependències i instal·lacions.

Entenem el Reglament de Règim Interior com un instrument per a potenciar l'educació integral dins la llibertat, la responsabilitat, l'autonomia i la participació, un instrument per a la formació d'un model de persona lliure que exerceix la solidaritat i el respecte a les altres persones, les instal·lacions i els béns col·lectius.

Així mateix, cal manifestar que aquest Reglament es desenvoluparà a partir del que estableix el nostre Projecte  Educatiu i amb armonia amb el que estableixen altres normes ordenadores del nostre ambit (PLC, PAT, PCC).

L'aplicació d'aquest Reglament requereix:

 • una clara definició de les responsabilitats de cadascun dels membres de la comunitat educativa
 • una constant atenció per part de tothom pel que fa al seu compliment
 • una avaluació periòdica del funcionament del centre que possibiliti la correcció de defectes.

2.- Estructura Organitzativa

2.1.- Organs Col.legiats


2.1.1.- Consell Escolar

funcions: (aquestes poden variar, segons la normativa que estigui vigent):

a) Establir les directrius i realitzar propostes per a l'elaboració del projecte educatiu de centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment, com també determinar els procediments necessaris per a la revisió, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre per aquest reglament en relació a la planificació i l'organització docent.

b) Aprovar el reglament d'organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d'Educació i Cultura, com a documents integrats dins del projecte educatiu de centre, avaluar-ne el compliment i fixar els mecanismes de revisió.

c) Conéixer, fer aportacions i avaluar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori l'equip directiu, i respectar, en tot cas, els aspectes docents que són competència del claustre, com també aprovar la memòria anual de final de curs on se’n reculli l’avaluació.

d) Aprovar i avaluar les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, menjador i transport, o qualsevol altre servei que s'ofereixi a l'alumnat.

e) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.

f) Conèixer les propostes del programa de direcció dels candidats al càrrec.

g) Proposar la revocació de nomenament del director, amb les condicions que marca la normativa vigent.

h) Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre, i assignar-los competències, sense perjudici dels ja existents.

i) Concretar el calendari i l'horari escolar del centre, conforme a l'Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura que els regula.

j) Decidir sobre l'admissió d'alumnes, amb subjecció al que s'ha establert en la normativa vigent.

k) Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que corresponguin a aquelles conductes de l'alumnat que perjudiquin greument la convivència en el centre, d'acord amb el reglament d'organització i funcionament, i les normes que regulen els drets i deures de l'alumnat.

l) Analitzar, valorar i revisar les normes de convivència del centre, a fi de detectar-ne les deficiències i millorar els resultats educatius de la seva aplicació.

m) Analitzar i valorar l'evolució del rendiment escolar, i elaborar-ne un informe per incloure’l a la memòria anual.

n) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, i en aquelles accions assistencials a les quals el centre pugui prestar la seva col·laboració.

o) Fixar les directrius per a la col·laboració amb altres centres, entitats i organismes, amb finalitats culturals, educatives i socials.

p) Promoure l'optimització de l'ús de les instal·lacions i del material escolar, i la seva renovació, com també vetllar-ne per la conservació.

q) Analitzar i valorar l'eficàcia en la gestió dels recursos.

r) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, com també els resultats de l'avaluació que en realitzi l'Administració educativa o qualsevol informe relatiu al funcionament d’aquest.

s) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per disposició de la normativa vigent.


Composició del consell escolar

1. El consell escolar del nostre centre estarà compost pels membres següents:

a) El/la director/a del centre, que en serà el president/a.

b) El/la cap d'estudis.

c) Cinc mestres elegits pel claustre.

d) Cinc representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes.

e) Un regidor o representant de l'ajuntament de Calvià.

g) El secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu, però sense vot.

Un dels representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes que componen el consell escolar serà designat per l'associació de pares i mares d’alumnes.

6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent.

Elecció i renovació dels membres del consell escolar

(art 10, capitol II.R.O.C)

Comissions del consell escolar

1.Es constituirà una comissió permanent integrada pel director, que la presideix, el/la cap d’estudis, un professor, un pare, mare o tutor legal d'alumnes, designats pel consell escolar del centre d'entre i pels seus membres. De la comissió permanent en forma part el secretari, amb veu i sense vot. La comissió permanent té les competències en matèria d'aplicació de les normes de convivència i d'altres que li delegui el consell escolar.

2.Al consell escolar, quan se n’efectuï la constitució inicial o la renovació, es podrà constituir la comissió econòmica, que estarà integrada pel director, el secretari, el regidor o representant de l’ajuntament al consell escolar, un mestre i un pare, mare o tutor legal d’alumnes, elegits aquests dos últims pels components del consell escolar dels seus respectius sectors.

3.La comissió econòmica informarà el consell escolar sobre les matèries d’índole econòmica que aquest li encomani.

4. Així mateix, el consell escolar podrà constituir altres comissions per a assumptes específics, en la forma i amb les competències que determini el reglament d'organització i funcionament. Aquestes comissions estaran constituïdes almenys per un professor i un pare, mare o tutor legal

d'alumne.

2.1.2.- Claustre

El claustre serà presidit pel director, i estarà integrat per la totalitat del professorat que presti serveis docents al centre.

Té les següents funcions

a) Elevar a l’equip directiu propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d'organització i funcionament, el projecte lingüístic i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d'Educació i Cultura.

b) Establir els criteris per a l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, aprovar-los, avaluar-los i decidir-ne les possibles modificacions posteriors.

c) Fer aportacions a la programació general anual del centre  abans de la seva presentació al consell escolar, com també informar la memòria de final de curs.

d) Fer aportacions als criteris pedagògics per a l’elaboració de l’horari de l’alumnat.

e) Fer propostes sobre el pla d'acció tutorial i la utilització de material didàctic, i coordinar les funcions referents a orientació, tutoria, avaluació i recuperació de l’alumnat.

f) Fer aportacions als  criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració dels horaris del professorat.

g) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica.

h) Fer propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l’elaboració del pla de formació del professorat del centre, d’acord amb les seves necessitats.

i) Conèixer el pla d’activitats complementàries i extraescolars.

j) Elegir el responsable dels professors en el centre de professorat.

k) Conèixer la proposta de nomenament dels coordinadors de cicle, de l'equip de suport, de serveis i d'activitats complementàries i extraescolars, i de la comissió de normalització lingüística.

l) Elegir els seus representants al consell escolar.

m) Ser informat de les candidatures a la direcció i dels programes presentats pels candidats.

n) Tenir informació periòdica de la situació econòmica del centre.

o) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar general del centre a través dels resultats de les avaluacions i tots els altres mitjans que es considerin adequats.

p) Conèixer les relacions del centre amb les institucions de l’entorn.

q) Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació del centre que realitzi l’Administració educativa o qualsevol informe referent al seu funcionament.

r) Col·laborar amb la Inspecció educativa i amb l’Institut d’avaluació i qualitat del sistema educatiu en els plans d’avaluació del centre.

s) Realitzar el procés d'autoavaluació del centre en els aspectes que són de la seva competència, analitzar el procés d'ensenyament del centre i valorar-lo.

t) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Funcionament del claustre:

1. El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui la direcció o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres, que hauran d’indicar els temes que s'han d'incloure a l’ordre del dia. En tot cas, seran preceptives, a més, una sessió del claustre al

principi del curs i una altra al final.

2. L’assistència a les sessions del claustre serà obligatòria per a tots els components.

2.2.- Organs Unipersonals

2.2.1.- Equip Directiu

1. L’equip directiu del centre està format pels òrgans de govern unipersonals, que exerciran les respectives funcions i competències, i hi actuaran de forma coordinada.

2. L’equip directiu, dirigit i coordinat pel director del centre, haurà de responsabilitzar-se de les tasques següents:

a) Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament.

b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.

c) Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del centre, i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament.

d) Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les relacions entre els diferents col·lectius que integren la comunitat educativa i que millorin la convivència al centre.

e) Garantir l'adopció de mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del consell escolar i del claustre en l’àmbit de les respectives competències.

f) Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del pressupost.

g) Vetllar per la correcta aplicació de les normes dels documents d’organització del centre.

h) Impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-se de l'execució periòdica dels simulacres d'evacuació i avaluar-ne les incidències.

i) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d'Educació i Cultura.

3. L’equip directiu podrà convidar a les seves reunions, amb caràcter consultiu, qualsevol membre de la comunitat educativa que consideri convenient.

4. L’equip directiu del centre estarà compost pel director, el secretari, i el cap d’estudis.

Elecció i nomenament del director.

Titol II, capitol III, art 27 del ROC

2.2.2.- Director

té les següents funcions:

a) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del projecte educatiu, d’acord amb les disposicions vigents, i sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar del centre i al claustre de professors.

b) Exercir la representació del centre i representar oficialment l’Administració educativa en el centre, sense perjudici de les atribucions de les altres autoritats educatives.

c) Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents, i vetllar-ne per la correcta aplicació al centre.

d) Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre, controlar-ne l’assistència al treball i vetllar pel compliment de les normes d'organització i funcionament que afectin el personal docent i no docent adscrit al centre.

e) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats del centre, com també de la comissió de coordinació pedagògica, i executar els acords dels òrgans col·legiats en l’àmbit de la seva competència.

f) Administrar els ingressos, autoritzar les despeses d'acord amb el pressupost del centre i ordenar-ne els pagaments, com també procedir a les adquisicions de mobiliari i equipament, en el marc de les competències que la normativa vigent atribueix als centres i retre'n comptes davant de

les autoritats corresponents.

g) Visar les certificacions i els documents oficials del centre.

h) Designar els òrgans unipersonals de govern, els tutors i els coordinadors, com també cessar-los, d’acord amb el procediment establert en aquest reglament.

i) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar i procurar els mitjans precisos per a la correcta execució de les seves respectives competències.

j) Elaborar, juntament amb la resta de l’equip directiu, la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d'organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d'Educació i Cultura, la de la programació general

anual, d’acord amb les directrius i propostes del consell escolar i amb les propostes formulades pel claustre i per les associacions de pares i mares d’alumnes, com també vetllar-ne per la correcta aplicació i, a final de curs, elevar a la Conselleria d'Educació i Cultura la memòria anual sobre les activitats i la situació general del centre.

k) Fer efectiva la coordinació amb els centres educatius de la zona i amb altres serveis socioeducatius, com també amb altres institucions de l’entorn.

l) Proporcionar la informació que li sigui requerida per les autoritats educatives competents i col·laborar amb la inspecció educativa en la valoració de la funció pública docent.

m) Facilitar informació sobre la vida del centre als diferents sectors de la comunitat escolar.

n) Supervisar els assumptes relacionats amb la gestió del menjador escolar,  i de tots els altres serveis que ofereixi el centre, en els termes previstos en la normativa vigent i en les instruccions del seu desenvolupament, amb facultat de dictar directrius per corregir situacions de funcionament anormal del servei.

o) Afavorir la convivència en el centre i vetllar per l’aplicació del procediment per imposar les correccions que corresponguin, d’acord amb les disposicions vigents, el que disposa el reglament d'organització i funcionament, i en compliment dels criteris fixats pel consell escolar.

p) Assignar l'horari al professorat, elaborat prèviament per la prefectura d'estudis, d'acord amb els criteris pedagògics establerts pel claustre i la normativa vigent.

q) Atorgar al personal del centre permisos i llicències, en els termes establerts a l’efecte per la Conselleria d'Educació i Cultura.

r) Afavorir l’avaluació de tots els projectes i activitats del centre, i col·laborar amb l’Administració educativa en les avaluacions externes que periòdicament es duguin a terme.

s) Garantir el dret de reunió del professorat, de l'alumnat, dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes, i del personal d’administració i serveis.

t) Altres funcions que, per disposicions de la Conselleria d'Educació i Cultura, siguin atribuïdes als directors de centre.

Designació i nomenament del cap d’estudis i del secretari

Titol II, capitol III, art 35

2.2.3.- Cap d'estudis

té les següents funcions:

a) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal docent en tot allò relatiu al règim acadèmic.

b) Substituir el director en cas d’absència o malaltia.

c) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament d'organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d'Educació i Cultura, com també del projecte curricular i de la programació general

anual del centre, i vetllar-ne pel compliment.

d) Coordinar les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i complementàries de professorat i alumnat relatives al projecte educatiu, projectes curriculars d’etapa i programació general anual, i vetllar-ne per l’execució.

e) Elaborar, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu del centre, els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats pel claustre i amb l’horari general inclòs en la programació general anual, com també sotmetre’ls a l’aprovació provisional del

director, i vetllar-ne pel compliment estricte.

f) Elaborar la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, oït el claustre.

g) Coordinar i dirigir l’acció dels equips de cicle, de l'equip de suport, de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica dins el centre i dels tutors conforme als plans d’orientació educativa i d’acció tutorial.

h) Recollir, en la programació general anual, el pla de formació del professorat del centre, elaborat per la comissió de coordinació pedagògica a partir de la proposta formulada pel claustre, i organitzar, amb la col·laboració del representant dels professors en el centre de professorat, les activitats del centre de manera que es possibiliti l’execució del pla de formació del professorat.

i) Coordinar l’activitat docent del centre, amb especial atenció als processos d’avaluació i adaptació curricular.

j) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir, per delegació del director, les sessions d’avaluació de final de cicle o etapa.

k) Establir la coordinació entre les diferents etapes educatives.

l) Organitzar l’atenció i la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i en altres activitats no lectives.

m) Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre, i facilitar-ne i orientar-ne l'organització.

n) Establir els mecanismes per corregir absències imprevistes del professorat, atenció a l’alumnat o qualsevol eventualitat en el normal funcionament del centre.

o) Establir els mecanismes de coordinació amb els diferents centres educatius de la zona.

p) Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel director dins l’àmbit de la seva competència.

2.2.4.- Secretari

té les següents funcions:

a) Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del director.

b) Actuar com a secretari dels òrgans de govern col·legiats del centre, estendre acta de les sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau del director.

c) Substituir el director en cas d’absència o malaltia, en aquells centres que no disposin de cap d’estudis o en el cas que aquest també sigui absent.

d) Custodiar els llibres i arxius del centre.

e) Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i les persones interessades.

f) Realitzar l’inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat.

g) Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics, del material didàctic i del mobiliari o qualsevol material inventariable.

h) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal d’administració i serveis adscrit al centre.

i) Elaborar l’avantprojecte de pressupost del centre d’acord amb les directrius del consell escolar i oïda la comissió permanent, o en el seu cas la comissió econòmica.

j) Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les instruccions del director, portar la comptabilitat i retre'n comptes davant el consell escolar i les autoritats competents.

k) Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació de l’alumnat, i garantir-ne l'adequació a les disposicions vigents.

l) Vetllar pel manteniment material del centre en tots els seus aspectes, d’acord amb les indicacions del director.

m) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament d'organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d'Educació i Cultura, com també de la programació general anual, juntament amb la resta de l’equip directiu.

n) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent.

o) Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre normativa, disposicions legals i assumptes d’interès general o professional que arribin al centre.

p) Qualsevol altra funció que li encomani el director dins del seu àmbit de competència.

2.3.- Organs de coordinació docent

2.3.1.- Comissió pedagogica

Composició

a) El director, que en serà el president.

b) El/la cap d’estudis.

c) Els/les coordinadors/es de cicle.

d) Els membres de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica assignats al centre

e) El coordinador de l’equip de suport.

f) El coordinador de la comissió de normalització lingüística.

g) El coordinador de serveis, i d'activitats complementàries i extraescolars.

2. Quan, pels temes o qüestions inclosos en l'ordre del dia es consideri convenient, hi podran assistir altres membres de la comunitat educativa.

3. El director designarà i nomenarà un secretari entre els membres de la comissió de coordinació pedagògica, qui serà l’encarregat d’aixecar acta de les reunions.

Té les següents funcions:

a) Establir, a partir dels criteris presentats pel claustre, les directrius generals per a l’elaboració i la revisió dels projectes curriculars d’etapa, que seran desenvolupats pels equips de cicle mitjançant l’elaboració de les programacions didàctiques.

b) Dirigir i coordinar l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, com també les possibles modificacions, i responsabilitzar-se’n de la redacció.

c) Assegurar la coherència entre el projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d'organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d'Educació i Cultura; els projectes curriculars d’etapa i la programació general anual.

d) Proposar al claustre, per a l'avaluació i l'aprovació, els projectes curriculars d’etapa, els aspectes docents del projecte educatiu i de la programació general anual, i les modificacions dels ja establerts, com també l'evolució de l'aprenentatge i el procés d'ensenyament.

e) Vetllar pel compliment dels projectes curriculars d’etapa en la pràctica docent del centre, i per l’avaluació d’aquests.

f) Aprovar la planificació general de les sessions d’avaluació i qualificació, d’acord amb les directrius del cap d’estudis o del director, si escau.

g) Elaborar la proposta d’organització de l’orientació educativa i del pla d’acció tutorial per a la seva inclusió en els projectes curriculars d’etapa, realitzar-ne el seguiment i l'avaluació.

h) Elaborar i elevar al claustre la proposta del pla de formació del professorat del centre.

i) Elaborar la proposta de criteris i procediments prevists per realitzar les adaptacions curriculars adequades als alumnes amb necessitats educatives especials, per a la posterior inclusió en els projectes curriculars d’etapa.

j) Elevar al consell escolar un informe sobre el funcionament de la comissió de coordinació pedagògica, que s’inclourà en la memòria de final de curs.

k) Fomentar l’avaluació de totes les activitats i els projectes del centre, col·laborar amb les avaluacions que es duguin a terme a iniciativa dels òrgans de govern o de l’Administració educativa i impulsar plans de millora, en cas que s’estimi necessari com a resultat de les esmentades avaluacions.

l) Altres que li puguin ser atribuïdes per la Conselleria d'Educació i Cultura.

2.3.2.- Comissió de Festes

L’integren un i/o dos representans de l’equip directiu, un representant de cada cicle i un representant de l’equip de suport.

Té les següents funcions:

 1. Fixar i coordinar per delegació de l’equip directiu les festes i setmanes culturals que es celebren a l’escola durant el curs.
 2. Programar i organitzar les activitats que es realitzen.
 3. Coordinar aquestes tasques amb els Cicles i amb l’AMPA.

Coordinador de festes

té les següents funcions:

 1. Programar i convocar les reunions de la comissió de festes.
 2. Realitzar la proposta de programa per al curs escolar corresponent.
 3. Coordinar amb l’AMPA el programa de festes.
 4. Altres funcions que li encomani l’equip directiu.

Nomenament i cessament

1. La coordinació de la comissió serà exercida per un professor dels que formen part de la comissió de festes, designat pel director,.

2. El coordinador serà anomenat per un període de un curs acadèmic i cessarà en les seves funcions al final del mandat, o en cas de cessament decidit pel director amb audiència de l’interessat.

2.3.3.- Comissió Lingüística

té les següents funcions:

1. Presentar propostes a l’equip directiu per a l'elaboració i la modificació del projecte lingüístic de centre.

2. Elaborar un pla anual d’activitats per a la consecució dels objectius inclosos en el projecte lingüístic de centre, i per a la formació i l'actualització lingüística del professorat, que formarà part de la programació general anual.

3. Els encàrrecs assignats per la direcció o pel consell escolar relacionats amb la normalització lingüística.

4. Altres funcions que la Conselleria d'Educació i Cultura determini reglamentàriament.

Coordinador lingüístic

té les següents funcions:

Sense perjudici de les atribuïdes als òrgans de govern i de coordinació pedagògica del centre seran competència del coordinador de normalització lingüística del centre, les següents:

1. Gestionar i dinamitzar el projecte lingüístic de centre: redacció, modificació, actualització, objectius anuals i difusió, d’acord amb les línies que fixi la direcció i amb l’assessorament de la comissió de normalització lingüística.

2. Assistir a les sessions de la comissió de coordinació pedagògica.

3. Assessorar la resta de membres del claustre en les qüestions de tot ordre relacionades amb la normalització lingüística.

4.Establir i mantenir contacte amb la Conselleria d’Educació i Cultura, amb els seus serveis i amb altres organismes de les administracions públiques, acadèmics, culturals o similars per tal d’establir relacions i col·laboracions que puguin ajudar a la millor consecució dels objectius delprojecte lingüístic de centre i, en general, de la normalització lingüística del centre.

 

Nomenament i cessament

1. La coordinació de la comissió serà exercida per un professor dels que formen part de la comissió de normalització lingüística, designat pel director, preferentment amb destinació definitiva en el centre.

2. El coordinador serà nomenat per un període de dos cursos acadèmics i cessarà en les seves funcions al final del mandat, o en cas de cessament decidit pel director amb audiència de l’interessat.

2.3.4.- Equips de cicle

Composició i funcions:

1. Els equips de cicle es constituiran amb tots els professors que imparteixin docència en el cicle corresponent, per tal d’organitzar i desenvolupar, sota la supervisió del/ la cap d’estudis, els ensenyaments propis del cicle educatiu.

2. Les funcions de l’equip de cicle són:

a) Formular propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració  de la programació general anual.

b) Formular propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l’elaboració i l'actualització dels projectes curriculars d’etapa, i indicar les línies generals que han de guiar l’elaboració de les programacions d’aula per part del professorat.

c) Organitzar i desenvolupar de manera conjunta les activitats docents, complementàries i extraescolars, en el marc del projecte curricular.

d) Col·laborar amb el tutor en decisions sobre l’avaluació i la promoció de l’alumnat en finalitzar el cicle.

e) Propiciar la utilització de metodologies didàctiques actualitzades.

3. Els professors programaran la seva activitat docent d’acord amb les programacions didàctiques del cicle al qual pertanyin, incloses en el corresponent projecte curricular d’etapa.

 

Coordinador de cicle:

Designació:

1. Cada un dels equips de cicle actuarà sota la direcció d’un coordinador, designat pel director del centre per un període de dos cursos acadèmics, a proposta de l'equip de cicle.

2. Els coordinadors de cicle hauran de ser professors que imparteixin docència en el cicle corresponent i, preferentment, amb destinació definitiva i horari complet al centre.

3. Els coordinadors de cicle cessaran en les seves funcions a l’acabament del seu mandat, o en cas de cessament decidit pel director a proposta motivada de l’equip de cicle, amb audiència del’interessat.

 

té les següents funcions:

a) Participar com a responsable del cicle en l’elaboració i l'actualització del projecte curricular d’etapa, com també en la formulació de propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.

b) Dirigir i coordinar les tasques que efectuï l’equip de cicle per confeccionar les propostes que, elevades a la comissió de coordinació pedagògica, tenguin com a finalitat l’elaboració o actualització per part d’aquesta del projecte curricular.

c) Convocar i presidir les reunions de l’equip de cicle.

d) Coordinar l’ensenyament en el cicle corresponent, d’acord amb el projecte curricular i amb la programació general anual del centre.

e) Responsabilitzar-se de la redacció de les programacions didàctiques del cicle.

f) Aportar criteris i informació per a la selecció i l’ús del material didàctic i afavorir l'intercanvi de mètodes i experiències entre els mestres de l'equip de cicle.

g) Responsabilitzar-se d’estendre acta de les reunions i d’elaborar la memòria de final de curs.

h) Aquelles altres funcions que li encomani el cap d’estudis en l’àmbit de la seva competència

2.3.5.- Equip de Suport

Composició:

1. Formaran part de l’equip de suport: els membres de l’EOEP, el/la PT, el/la AL, el/la AD i l’AT (si el centre desposa d’aquest Servei) i tot el professorat que dediqui una part important del temps lectiu a tasques de suport.

2. La cap d'estudis i/o directora participarà en les reunions de l’equip de suport per tal d'assumir-ne les funcions de coordinació amb l’equip directiu.

 

Funcions:

1r. En relació al professorat:

a) Col·laborar en la planificació, l'elaboració, el seguiment i l'avaluació de l’adaptació curricular individual de l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu.

b) Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques.

c) Orientar i facilitar la recerca i/o l'elaboració de materials curriculars adients per atendre la  diversitat.

d) Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies.

e) Col·laborar en la detecció i l’anàlisi i de les necessitats educatives de l’alumnat.

f) Participar en l’avaluació i la promoció de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

2n. En relació a l’alumnat:

Dins el marc de l’adaptació curricular individual, l’equip de suport intervendrà amb l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu, tenint present que el treball amb aquests alumnes es desenvoluparà majoritàriament (sempre que sigui posible) dins l’aula ordinària, de forma coordinada amb el professorat. Sols en aquells casos en què s’hagi justificat a l’adaptació curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en períodes determinats de la jornada.

3r. En relació al centre:

a) Elaborar un pla anual amb la proposta d’actuacions.

b) Coordinar-se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada per l’equip de suport, com també coordinar-hi les actuacions del professorat que treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials.

c) Orientar en relació a les pautes d’actuació família–centre.

d) Participar amb l'equip de cicle en l’organització i el desenvolupament d’activitats que facilitin l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de l’alumnat.

e) Coordinar la intervenció de serveis de suport externs en el centre.

 

Coordinador de l’equip de suport:

Designació

1. L’equip de suport actuarà sota la direcció d’un coordinador, designat pel director del centre per un període de dos cursos acadèmics, a proposta del cap d’estudis.

2. El/la coordinador/a de l’equip haurà de ser un professor que desenvolupi tasques de suport.

3. El/la coordinador/a de l’equip de suport cessarà en les seves funcions a l’acabament del seu mandat, o en cas de cessament decidit pel director a proposta motivada de l’equip, amb audiència de l’interessat.

 

Funcions del coordinador de l’equip de suport

El coordinador de l’equip de suport assumirà les funcions següents:

a) Participar, com a responsable de l’equip, en l’elaboració de propostes per a la programació general anual.

b) Dirigir i coordinar les tasques que efectuï l’equip de suport per confeccionar les propostes que, elevades a la comissió de coordinació pedagògica, tenguin com a finalitat  l'actualització per part d’aquesta del projecte curricular.

c) Convocar i presidir les reunions de l’equip de suport.

d) Responsabilitzar-se de l’acta de les reunions i de la memòria de final de curs.

e) Aquelles altres funcions que li encomani el cap d’estudis en l’àmbit de la seva competència, especialment les relatives a suport i reforç educatiu.

 

Coordinador de menjador.

té les següents funcions:

a)   Elaborar una programació didàctica per a l’activitat de menjador,  adequada a la resta de normativa del centre..

b)   Coordinar els aspectes pedagògics i didàctis del  servei de menjador, de forma coordinada amb l’empresa que du aquest servei.

c)   Avaluar l’aplicació de l’esmentada programació

d)    Altres funcions que, en relació a aquest servei li encomani l’equip directiu.

Nomenament i cessament

1. El coordinador de menjador serà un professor, preferentment amb destinació definitiva en el centre,  designat pel director a proposta del cap

d’estudis.

2. El coordinador de menjador actuarà sota la dependència directa del cap d’estudis i en estreta col·laboració amb l’equip directiu.

3. El coordinador exercirà les seves funcions durant dos cursos acadèmics, i cessarà en les seves funcions al final del curs, o en cas de cessament decidit pel director amb audiència de l’interessat

 

Coordinador de Tic

té les següents funcions:

 1. Programar l’ús de la sala d’ordinadors
 2. Procurar que els equips informàtics funcionin correctament en tot moment

Nomenament i cessament:

1. El coordinador de les TIC serà un professor, preferentment amb destinació definitiva en el centre, designat pel director a proposta del cap d’estudis.

2. El coordinador de les TIC actuarà sota la dependència directa del cap d’estudis i en estreta col·laboració amb l’equip directiu.

3. El coordinador exercirà les seves funcions durant dos cursos acadèmics, i cessarà en les seves funcions al final del període pel qual va ser nomenat, o en cas de cessament decidit pel director amb audiència de l’interessat

 

Tutories

designació dels tutors

1. La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent.

2. Cada grup d’alumnes comptarà amb un/a mestre/a tutor.

L’esmentat tutor serà designat pel director del centre. La designació es farà a proposta del cap d’estudis, oït l'equip de cicle, qui s’encarregarà de la coordinació dels tutors, i mantendrà amb ells les reunions periòdiques necessàries.

3. Es procurarà que el/a tutor/a sigui el mateix al llarg del cicle i serà designat entre el professorat que imparteix docència a tot el grup i, preferentment, entre els mestres que tenguin major nombre

d'hores de docència al grup.

 

Tutors i especialistes.

Funcions:

Estan especificades en el nostre Pla d’acció Tutorial.

 

Auxiliars tècnics educatius.

Funcions:

1. Pel que fa a l’alumnat amb NEE.

a) Asistència i formació dels alumnes en les activitats de la vida diària que no puguin fer per ells mateixos, com són: la higiene personal, el vestir, l’alimentació, els desplaçaments, … Per tant, tot el que tengui a veure amb els hàbits d’autonomia personal.

b) Col·laborar en el transport escolar, assistint l’alumnat durant la ruta escolar, sense que això no suposi sobrepassar la jornada laboral del professional.

c) Col·laborar en el menjador escolar, ajudar els alumnes en l’adquisició dels hàbits d’alimentació i facilitar la ingesta dels aliments en els casos que ho requereixin.

d) Col·laborar amb el professorat perquè l’alumnat identifiqui i expressi les seves necessitats bàsiques de salut i adquireixi els hàbits i actituds d’higiene, cura i alimentació que contribueixin a incrementar i millorar la qualitat de vida.

e) Ajudar els alumnes a adquirir el control del propi cos, descobrint les seves capacitats, perquè progressivament superin les seves limitacions quan sigui  possible.

f) Col·laborar amb el personal docent en la vigilància dels moments d’esbarjo.

g) Col·laborar amb el personal docent en sortides o activitats complementàries i extraescolars per a l’atenció d’aquest alumnat, sempre que aquestes activitats es  realitzin dins l’horari laboral de l’ATE.

h) Col·laborar en els programes de control d’esfínters, tant el la seva elaboració com en la seva execució.

i) Col·laborar amb l’equip docent en tasques formatives d’entrenament d’habilitats socials.

j) Col·laborar amb el professorat en l’atenció i cura dels alumnes, dins l’aula, en els canvis d’aula o serveis, sempre sota la responsabilitat del personal docent.

k) Col·laborar, dins el marc de l’atenció a la diversitat, en aquelles activitats que tenguin tendència a promoure la màxima autonomia personal i social dels  alumnes.

2. Pel que fa a la resta de l’alumnat del centre.

Sempre que els alumnes amb NEE estiguin atesos, l’ATE podrà desenvolupar les seves funcions amb la resta d’alumnat, sempre dins l’horari lectiu dels alumnes.

3. Pel que fa al personal docent en general i els tutors en particular.

a) Facilitar informació rellevant al tutor/a en relació als aspectes que treballa des de la seva competència professional.

b) Col·laborar amb el/la tutor/a, si li propasa, per tal de facilitar la relació amb les famílies i la seva implicació en el procès d’adquisició d’hàbits d’autonomia personal.

c) Participar de forma coordinada amb el personal docent i professionals implicats, en el desenvolupament de l’adaptació curricular individualitzada dels alumnes que requereixin la seva intervenció.

4. Pel que fa al centre educatiu.

a) Participar en l’elaboració del pla d’actuació anual de l’equip de suport.

b) Pel fet de formar part de l’equip de suport, l’ATE ha de participar en

l’elaboració i revisió dels documents generals del centre.

c) Mantenir una coordinació estable amb l’equip de suport i el personal docent implicat en cada cas.

d) Participar en les activitats de formació pròpies de la seva competència.

e) Participar en les reunions on sigui convocat/ada.

2.4.- Serveis

2.4.1.-Menjador

1.EI servei de menjador és una prestació complementària d'ajuda a l'escolarització. L'Escola ofereix servei de menjador per a l'alumnat d'Educació Infantil i Primària.

L'objectiu bàsic del servei de menjador és cobrir les necessitats nutritives de l'alumnat i l'adquisició d'hàbits socials, alimentaris, d'higiene i de salut en el marc de la convivència ordinària del centre.

2. La gestió del Servei Escolar de Menjador la realitza l’empresa Julio Tundidor Molina, SL, mitjançant concurs públic convocat per la Conselleria d’Educació

3. EI Servei de Menjador es regeix per Ies normes que estableix el Reglament de Funcionament del servei de menjadors escolars dels centres. Sense perjudici d'allò que estableix el paràgraf anterior, s’inclourà anualment un Pla de Funcionament del Servei Escolar de Menjador, dins el  PGA.

4. Poden utilitzar el Servei Escolar de Menjador els/les alumnes del centre que ho sollicitin. EI Pla de Funcionament regularà els criteris d'admissió i exclusió i el procediment per accedir-hi. També poden fer ús d'aquest servei, satisfent les quotes d'acord amb els criteris establerts en el Pla de Funcionament, el professorat, les persones que realitzin tasques de monitoratge al centre i l'alumnat en pràctiques.

5. El Pla de Funcionament del Servei de Menjador determinarà els espais del centre utilitzables per l'alumnat del servei i el material que poden fer servir. Es fixarà un espai específic reservat per la migdiada.

6. La empresa de serveis(Julio Tundidor Molina, SL) s'encarregarà de la neteja de la cuina, del menjador i de la resta d'espais que siguin de la seva utilització Serà també responsable de Ies instal.lacions i el material que hi utilitzi. La Comissió  permanent del CE del centre vetllarà per tal que es compleixin les mesures de seguretat i de la salubritat de les instal·lacions corresponents al menjador i a la cuina.

7. El Pla de Funcionament del Servei de Menjador adaptarà les normes sobre disciplina d'alumnes a les necessitats especifiques del Servei Escolar de Menjador i segons les normes generals establertes a aquest reglament.

8. La Direcció del centre informarà els pares i les mares dels alumnes de nova matrícula en el nostre centre del Pla de Funcionament del Servei escolar de menjador.

 

Normes de funcionament de menjador:

Educació Infantil

 1. Abans de les 13’15h els/les alumnes aniran a rentar-se les mans. A les 13’20h  una/un mestre ( en funció del nombre d’alumnes se decidirà si fa falta un altre acompanyant ) acordat pels membres del cicles, acompanyarà als alumnes fins la porta del menjador, on se’n feran càrrec les monitores de menjador. La mestra en aquest moment acaba la seva funció en relació als alumnes de menjador.
 2. Deixaran les motxilles, als penjadors exteriors de l’edifici d’infantil.
 3. A les 13’20h tots els/les alumnes de menjador entraran a dinar.

Educació primària primer cicle

 1. Els / les alumnes sortiran de classe després de que surtin els alumnes que van a casa, acompanyats per un mestre.
 2. Deixaran les motxilles als penjadors situats a la meitat del passadis de la primera planta.
 3. Aniran a rentar-se les mans als  banys de la primera planta.
 4. Les monitores se’n feran càrrec en aquest moment.
 5. A les 13’35h entraran al menjador.

Educació primària 2º i 3er cicle

 1. Els/les alumnes sortiran a les 13’30h.
 2. Deixaran les motxilles, ben col.locades al pati.
 3. Les monitores les recolliran al pati.
 4. Aniran a rentar-se les mans als banys del pati d’educació primària.
 5. Entraran a menjar, al primer torn, els/les alumnes que puguin, fins que estigui ple el menjador.
 6. Els/les alumnes que entrin al 2on. torn, mentres arriba el seu torn per dinar, aniran al pati posterior de primària fins que les cridin.
 7. Quan estigui preparat el menjador per dinar els/les alumnes del 2º torn:

- Aniran a fer-se les mans netes als banys del primer pis.

- Entraran al menjador

 

Quan acabin de dinar els/les alumnes recolliran les motxilles i aniran:

 • Els alumnes d’E.Infantil 3 anys a dormir
 • Els alumnes de 4 i 5 anys i 1er de primària al pati d’infantil.
  • La resta d’alumnat de primària, al pati de pimària.
  • El Servei de menjador acaba a les 15h.

2.4.2.- Escoleta Matinera

1- EI servei escolar de guarda d'infants s'entén com una activitat extraescolar que pretén facilitar a les famílies del centre un sistema per compaginar les obligacions laborals dels progenitors amb l'horari escolar.

2- EI servei escolar de guarda d'infants es prestarà a través de la Direcció del centre,  mitjançant una monitora, voluntària educativa. . A principi de cada curs escolar s’informarà de les condicions per a poder gaudir d’aquest servei.

3- Poden utilitzar el servei escolar de guarda d'infants les famílies dels/de les alumnes del centre que ho sol·licitin i satisfacin el preu corresponent.

4- La Direcció del centre determinarà els espais del centre utilitzables per l'alumnat del servei i el material que poden fer servir.

3.- Recursos Humans

3.1.- Els Alumnes

3.1.1.- Adminissió d'Alumnes

L´alumnat, prèvia sol.licitud al Centre, en període ordinari, i en compliment de la normativa vigent de la CONSELLERIA D´EDUCACIÓ  per la qual es regula l´admissió d´alumnat als Centres Públics, serà admés i escolaritzat gratuïtament. Fora d’aquest període ordinari, les sol.licituts es faran a través de l’oficina d’escolarització.

3.1.2.- Drets

a) Rebre una formació que els permeti aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat.

b) Valoració objectiva del seu rendiment escolar.

c) Respecte de la llibertat de consciència i de les seves conviccions religioses, ètiques, morals i ideològiques.

d) Respecte de la seva integritat física i moral i de la seva dignitat personal.

e) Presentar candidatura a delegat de curs.

f) Gaudir d'una orientació escolar .

g) Rebre les ajudes necessàries per a compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural.

3.1.3.- Deures

L'estudi constitueix un deure bàsic de l'alumnat. Aquest deure queda reflectit en les obligacions següents:

a) Assistir a classe i participar en les activitats la finalitat de les quals és desenvolupar els plans d'estudis.

b) Respectar els horaris aprovats per tal de dur a terme les activitats del centre escolar.

c) Seguir les orientacions del professorat pel que fa al seu aprenentatge.

d) Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels companys i companyes.

3.1.4.- Partticipació de l'alumnat

Junta de delegats

En formen part els delegats dels cursos de primària, de 2on curs a 6è curs, presidits per la cap d’estudis.

 

Té les següents funcions:

 1. Informar a l’equip directiu sobre les demandes que presenten els alumnes del centre.
 2. Analitzar conjuntament amb l’equip directiu temes que afecten directament als alumnes.
 3. Recollir i transmetre informació sobre aquests temes a cada una de les classes

3.2.- Els pares

3.2.1.- Drets

Els pares tindran els següents drets:

a) Poder presentar propostes o peticions al consell escolar d'interpretació del reglament de règim intern.

b) Participar en la gestió del centre a través dels seus representants al consell escolar.

c) Ser informats pels seus representants legítims de totes les activitats que es desenvolupen al centre, i de les normes de convivència.

d) Utilitzar les instal·lacions i mobiliari del centre prèvia petició al consell escolar.

e) Participar en les activitats extraescolars.

f) Rebre informació periòdica del procés educatiu dels seus fills.

g) Col·laborar amb els professors en l'educació dels seus fills.

h) Fer suggeriments sobre la línia educativa del centre.

i) Reclamar si es creu perjudicat en l'aplicació del present reglament.

j) Reclamar sobre les qualificacions dels seus fills.

l) Examinar, prèvia petició, els exercicis d'avaluació dels seus fills.

m) Que els seus fills rebin una educació integral, segons el Projecte Educatiu de centre, la Programació General Anual i la legislació vigent.

n) Formar part de l'Associació de Pares d'Alumnes i participar en les activitats que aquesta organitzi.

3.2.2.- Deures

Tots els pares tendran els següents deures:

a) Assistir a les reunions i entrevistes personals a les quals estiguin convocats.

b) Preocupar-se pel procés educatiu dels seus fills.

c) Col·laborar amb els professors, particularment amb els professors tutors dels seus fills.

d) Responsabilitzar-se de que els seus fills vagin al centre amb puntualitat i condicions higièniques adequades.

e) No criticar despectivament les accions dels professors o els criteris del centre, manifestant la seva opinió sempre amb ànim constructiu i amb esperit de diàleg.

f) Justificar per escrit les faltes d'assistència dels seus fills.

g) Mantenir una bona relació amb els professors dels seus fills.

h) Dotar als seus fills del material necessari per al seu aprenentatge.

i) Participar en el procés educatiu a través de l'AMPA i dels seus representants al consell escolar.

 

3.2.3.- Assosiació de Mares i Pares d'Alumnes (AMIPA)

Funcions. Sense perjudici de les funcions que tenen assignades en els seus estatuts s’encarregaran de:

a) Organitzar directament les activitats extraescolars. Aquestes estaran obertes a tots/es els/les alumnes del centre sense cap discriminació de sexe, raça, religió o poder adquisitiu.

b) Coordinar les activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament, Consell, etc.

c) Col.laborar amb el centre en l’organització de les festes escolars, setmanes culturals, etc.

d)Subvencionar activitats i projectes concrets que es realitzen en el centre.

El Pla d'activitats s’inclourà en el DOC en el Pla General Anual del Centre

L'AMPA informarà a cada inici de curs als pares i mares del centre sobre les activitats que realitzarà.

L'AMPA es reunirà periòdicament  amb la Direcció del centre.

3.3.- Del personal no docent

3.3.1.- Definició

Es considerarà d'Administració i Serveis (PAS) el/la conserge del centre i el personal de neteja nomenats per l'Ajuntament.

Les monitores de menjador per atendre aquest servei.

3.3.2.- Dependència

Tot el PAS del centre dependrà funcionalment del/de la Director-a i de l’empresa municipal que du el servei. Aquesta darrera fixa, d’acord amb les demandes dels centres les funcions de consergeria i neteja.

Les monitores de menjador depenen de l’empresa adjudicada.

4.- Recursos Materials

4.1.- Inventari

1- EI material del Centre serà classificat en inventariable i no inventariable, pel fet de constar o no, dins l'inventari General. En aquest inventari s'especificarà el tipus, la classe, el nombre d'unitats, l'estat de conservació, la data d'alta al Centre i l'aula o servei on és.

2- Es considerarà material inventariable, entre d'altres, el següent: mobiliari, pantalles, màquines calculadores, equips informàtics, musicals i audiovisuals, fotocopiadores, multicopistes, el fons de biblioteca, els CD-ROMs, el fons de videoteca, el material d'EF, i el material de música, etc

3- Es considerarà material no inventariable, entre d'altres, el següent: jocs didàctics, paper, material d'escriptura, dibuix i pintura, etc

4- La formulació i actualització de l'lnventari General és tasca específica del/de la Secretari-ària. Tanmateix, les persones responsables de cada cicle col.laboraran en Ia realització d'aquesta feina.

 

Adquisició

Depenent de Ies característiques del material, l'adquisició la farà o bé el Cicle, o bé la Direcció o bé Ia persona responsable de les compres de cada classe. L'adquisició del material es farà en funció del pressupost, de les demandes i/o necessitats i per un bon funcionament de l'escola. l'Equip Directiu supervisaran les compres.

 

Ús i conservació

Tots els membres de Ia Comunitat Educativa vetllaran pel bon ús i conservació de tot el material. Els casos d'ús indegut o negligència, s'estudiaran particularment per l’Equip Directiu i en el seu cas per la Comissió Permanent del Consell Escolar i es decidirà segons es cregui oportú.

 

Utilització

EI material comú a tots els cicles estarà subjecte a uns horaris establerts prèviament pels cicles, i el material comú a tot el centre es regularà per un horari establert per direcció.

4.2.- Instalacions del centre

Ús

El professorat, per a l'execució i el desenvolupament de Ies funcions que té assignades, podrà fer ús de totes les instal·lacions del centre sempre que sigui necessari i dins l'horari laboral. En el cas d'espais o zones d'ús restringit que tenen una funció específica ( informàtica, audiovisuals, laboratori, biblioteca, pistes esportives, sala de psicomotricitat, ) la seva utilització esta subjecta a uns horaris preestablerts. La Direcció del centre haurà de garantir el coneixement d'aquests horaris per part de tot el personal docent del centre i per part del personal de consergeria. En el cas d'horari extraescolar, la utilització de les instal·lacions del centre se sotmetrà a les normes i directrius aprovades per l'Ajuntament i amb el coneixement i consentiment de la Direcció i del Consell Escolar.

 

Notificació de l’ús

1. El professorat, el personal no docent i l’associació de pares i mares de l'alumnat del Centre, notificaran a la Direcció, amb la suficient antelació, el calendari de les respectives reunions.

2. L'Ajuntament, com propietari de les instal·lacions del Centre, en el cas de que necessiti fer ús de Ies instal·lacions i no interfereixi les activitats escolars ho comunicarà a la Direcció del Centre.

3. Altres entitats i/o associacions que vulguin fer ús de les instal·lacions de l'escola, hauran demanar l'autorització a la Direcció del centre per escrit.

 

Responsabilitats

La persona o entitat sol·licitant es farà càrrec dels desperfectes que es puguin derivar de la utilització de les instal·lacions del Centre.

4.3.- Seguretat i control

Seguretat

1. El coordinador general i responsable màxim a nivell de seguretat del Centre serà el Director/a.

2. Es disposarà del nombre suficient d'extintors portàtils, de tal manera que el recorregut real a cada planta des de qualsevol punt fins a un extintor, no superi els 15 metres.

3. L'edifici ha de disposar de la corresponent instal·lació d'enllumenat d'emergència.

4. Els elements potencialment perillosos han d'estar degudament protegits i senyalitzats.

5. El centre disposarà per escrit, d'un Pla d'Evacuació (veure anexe adjunt), que serà conegut per tot el professorat,  hi haurà una representació gràfica a cada classe i als passadissos de l'escola.

6. Al centre es realitzaran simulacres i plans d'evacuació acollint-se a les orientacions vigents

7. A començaments de cada curs es decidiran els/les coordinadors/es de cada planta, el/la coordinador/a general i les pautes a seguir per a realitzar el simulacre.

8. Del resultat de l'evacuació s'emetrà un informe a la Conselleria d’Educació i a l’Ajuntament de Calvià per què, en cas d'haver-hi incidents, les autoritats competents posin els mecanismes pertinents per a solucionar-ho.

9. També hi haurà un pla de seguretat i control de productes de neteja, potabilitat de l’aigua i  de plagues realitzat per les empreses encarregades per l’Ajuntament i sota supervisió de Direcció.

 

Control

1. Els punts de risc potencial, com la caldera de la calefacció o els armaris de comptadors, hauran de romandre tancats amb clau.

2. El material de laboratori (productes químics, material d'electricitat), així com també les eines amb un risc potencial, romandran tancats amb clau. Aquest material solament serà utilitzat per l'alumnat en presència del professorat.

5.- Recursos Funcionals

5.1.- D'organització de l'ensenyament

5.1.1.- Horari i calendari escolar

1.- El centre s'atendrà a l'horari i calendari escolar que per a cada curs acadèmic i amb caràcter general aprova la Conselleria d’Educacio i Cultura per a l'ensenyament no universitari. La concreció de l'horari serà recollit al Pla Anual que proposa l’Equip Directiu.

2.- Per els alumnes d’educació infantil (3 anys i per els de nova icorporació, no escolaritzats previament ) durant la primera setmana de curs se realitzarà un pla d’adaptació. Veure  PALIC.

3.- Jornada Escolar. La jornada escolar serà de 5 hores. Sense perjudici de l'horari establert, l'alumnat de P3 durant els  primers dies del curs, flexibilitzarà la seva jornada escolar amb una entrada escalonada, per tal de dur a terme el procés d'adaptació dels infants en la dinàmica que genera la interacció entre les famílies, els infants i les mestres.

4.- Horari de l'equip directiu. Hi haurà  un horari d’atenció diari a les famílies, depenent de les disponibilitats de l’horari general de l’Equip 5.- L'horari per àrees de l'alumnat i l'horari d'utilització d'espais serà confeccionat per cada equip de cicle, sota la supervició de l’equip directiu, que s'encarregarà de confeccionar l'horari dels especialistes i l’aprovació definitiva dels horaris. Tots aquests horaris estaran recollits al DOC, una vegada introduits pels mestres al programa GESTIB.

Els criteris per a la confecció dels horaris es basaran en:

- Disponibilitat de recursos humans

- Disponibilitat d’espais

- Respectar sempre que sigui posible el refernt de llengua.

- Assegurar l’atenció de l’alumnat durant tota la jornada escolar.

- Una vegada cobertes totes les àrees del currículum, la resta d’hores disponibles es destinaran a reforç a l’alumnat i al desenvolupament de projectes i coordinacions.

5.1.2.- Entrada i sortida de l'alumnat del centre

1.- Les mares i pares d'Educació Infantil,podran entrar a acompanyar els seus fills i filles, fins a la porta de l’edifici d’infantil. La porta del centre romandrà oberta de 8:15h a 8:40h. Una vegada tancada la porta els nins/es que arribin tard hauran d’esperar a direcció i es podran incorporar a la sessió següent. Les faltes reiterades de retard es posaran en coneixement dels Serveis Socials. Per a les sortides, els pares i mares d’Educació Infantil entraran a cercar els seus fills/es a la classe. La porta d'entrada s'obrirà a les 13:20h.

L'alumnat de primer cicle entrarà per la porta principal de l’edifici de Primària. Els alumnes de segon i tercer cicle entraran per l’entrada lateral de primària. Els/les alumnes faran fileres al lloc assignat i entreran quan sona la música de manera ordenada i acompanyats pels mestres corresponents. Tot l'alumnat de primària sortirà a les 13:30h cada un per la porta que li pertoqui,  en fila i acompanyat pels mestre responsable del grup en aquell moment. Al començament i acabament del temps de pati també es seguirà auqesta norma.

2.- Les sortides i entrades per visites mèdiques s’han de comunicar prèviament al tutor/a i han d’anar acompanyades del corresponent justificant mèdic, el tutor/a és el responsable del compliment d’aquesta norma. Per qüestions d’organització i seguretat es recomana que aquestes entrades i sortides es realitzin durant el temps de pati.

 • Recordem que els mestres sense classe a 1ª hora del mati, controlaran els accessos  de les portes de l’edifici de baix i de les escales del pis de dalt.
 • Puntualitat (mestres i alumnes )
 • Els grups que a 1a H tenen E.física, han de pujar primer a la classe per deixar les seves coses, el/la mestra (EF) les recollirà a l’aula i baixarà amb ells/es al pati, així evitarem que durant el moment que queden tot sols al pati esperant, es produeixin conflictes.
 • Quan acaben les sessions  d’Educació Física, el/la mestre especialista, acompanyarà el grup fins a la seva aula (a totes les sessions ) i recollirà el grup següent.
 • Evitarem que en els canvis de classe els grups quedin tot sols, per això és necessari que tots/es siguem puntuals.
 • A tutoria es treballarà a importància de respectar l’ordre de les files, els companys...
 • Recordar als infants que per comunicacions, (justificacions,comunicats...), els pares han d’utilitzar l’agenda, igualment si volen sol·licitar entrevista amb el/la tutor/a.
 • Pagaments d’excursions : Per treballar la seva autonomia ,ho poden dur ells/es mateixos en mà o bé tancat dins uns sobre amb l’autorització.
 • Els pares podran accedir a les aules a l’hora de tutoria, amb hora prèviament concertada demanada o bé pel tutor o pels pares.

5.1.3.- Assistència del professorat

1.- El professorat estarà obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats establerts en el DOC.

2.- El professorat estarà obligat a assistir a totes aquelles reunions degudament convocades per la direcció i/o altres òrgans reconeguts en aquest reglament.

3.- La direcció haurà de preveure i assegurar l'adequada atenció a l'alumnat durant les absències del professorat derivades de malalties, permisos o llicències, les quals seran degudament justificades.

5.1.4.- Assistència de l'alumnat

1.- El/La mestre/a tutor/a serà el/la responsable de controlar l'assistència de l'alumnat mitjançant el corresponent  Registre d'Assistència.

2.- Quan un alumne/a no pugui assistir a l'escola, la família ho comunicarà al/a la mestre/a tutor/a, si és possible abans de produir-se l'absència o bé després en cas que aquesta hagi estat imprevista. Aquesta justificació s'ha de fer per escrit, bé a l'agenda o en un full, fent constar la data el nom de l'alumne/a i el motiu de l'absència.

3.- En cas d'absències de 7 o més dies sense justificar, el/la tutor/a es posarà en contacte amb la familia i/o ho notificarà a l'equip directiu de l'escola per tal que aquest es posi en contacte, si cal, amb el servei de l'EOEP que és el responsable de portar a terme el programa d'Absentisme Escolar.

5.1.5.- Temps d'esbarjo

1.- La durada del temps d'esplai és de mitja hora diària

2.- L'escola establirà torns de vigilància de l'alumnat. Es faran dos grups per la vigilància: El grup d'Educació Infantil i el grup d'Educació Primària.

3.- La confecció d'aquest horari de vigilància serà responssabilitat de l’equip directiu el  qual establirà el nombre de persones en funció de la quantitat d'alumnes que estiguin al pati en el temps d'esbarjo. 4.- A la sortida i a l’entrada de l'esbarjo els alumnes ho faran amb files amb els mestres que correspongui a cada moment. Així mateix es farà a les entrades i sortides de la jornada: 8’30 i 13’30h. Els torns de vigilància restaran recollits en les corresponents graelles, que s’entregaran a cada un dels mestres.  Els mestres de torn han d’arribar puntuals al pati.

Davant l’absència d’un mestre amb torn de pati serà substituit per un altre, per tal d’agarantir la vigilancia necesaria per a la seguretat.

5.- Així mateix es farà una graella de distribució de pistes de pati durant l’esplai i la brigada verde serà l’encarregada de neteja de pati durant el temps d’esplai. Els torns d’aquesta brigada els establirà la comissió ecoambiental.

6.- Si per motius d’organització i/o programació els alumnes han d’estar al pati fora del temps establert com a temps d’esbarjo, seran responsabilitat del mestre que pertoqui en cada moment.

7.- els torns de pati variaran els dies que es celebrin activitats de carácter extraordinari: festes, portes ofertes, fi de curs…

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA ALS PATIS

1.- ELS PROFESSORS QUE TENGUIN TORN DE PATI A PRIMÀRIA SE REPARTIRAN DE TAL MANERA QUE AL PATI DE DARRERA SEMPRE HI HAURÀ D’HAVER DOS MESTRES. (UN VIGILARÀ LA PORTA D’ACCÉS A L’EDIFICI)

2.- ELS ALTRES DOS SE REPARTIRAN FENT VIGILÀNCIA A LES ALTRES ZONES, VOLTANT ENTORN DE L’EDIFICI (POSANT ESMENT A QUE LA PORTA PRINCIPAL ESTIGUI CONTROLADA)

3.- TREBALLAR A TUTORIA DE MANERA FERMA EL TEMA DEL RESPECTE DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA AL PATI, RESPECTAR EL TORN DE PISTES… (A les pistes de basket no se pot jugar a futbol, tal vegada una posible sanció seria que els que ho fassin perdran el seu torn de pista ) si se fa cal anotar-ho al quadern d’incidències de pati i avisar al tutor.

4.- RECORDAR ALS ALUMNES QUE BAIX CAP CONCEPTE SE POT TORNAR A LES AULES UNA VEGADA S’HA SORTIT ( agafar tot el que necessiten abans de sortir i si no ho fan, assumir que ja no podran tornar entrar fins les 11’30h ). LES AULES HAN DE QUEDAR TANCADES. L’ALUMNE QUE MALGRAT AIXÒ ES TROBI A L’INTERIOR , SERÀ SANCIONAT SENSE PODER TORNAR SORTIR AL PATI.  ELS ALUMNES CASTIGATS, QUE ACABEN FEINA ,ASSAJAN…QUEDARAN BAIX LA VIGILÀNCIA DEL PROFESSSOR RESPONSABLE.

5.- S’HAN D’UTILITZAR ELS BANYS DEL PATI, ELS DE L’INTERIOR DE L’EDIFICI SERAN UTILITZAT ÚNICAMENT PER ELS ALUMNES DEL PRIMER CICLE. Que hauran de demanar permís per entar al mestre que està al pati (Tenir en compte que els banys poden ser fonts de conflctes)

6.- DONAR SOLUCIÓ DIRECTE I INMEDIATA ALS PROBLEMES I QUEIXES QUE ELS/LES ALUMNES MANIFESTEN ALS MESTRES DE PATI ENCARA QUE DESPRÉS SE COMENTI AL TUTOR, LA RESPOSTA S’HA DE DONAR AL MOMENT QUE SE PRESENTA EL PROBLEMA,ÉS IMPORTANT QUE ELS INFANTS SE SENTIN ESCOLTATS PER EVITAR QUE ELLS FASSIN LA SEVA “PRÒPIA JUSTÍCIA”. TOTES LES INCIDÈNCIES IMPORTANTS S’HAN D’ANOTAR AL QUADERN D’INCIDÈNCIES.

7.- ES CONVENIENT TIRAR ELS PAPERS,PALEDURES... A LES PAPARERES DE L’AULA, D’AQUESTA MANERA COL.LABORAREM AMB LA BRIGADA VERDA.

5.1.6.- Treballs completentaris a casa

1.- Cada cicle educatiu decidirà els treballs complementaris per fer a casa del seu alumnat, en funció dels criteris establerts a la Comissió Pedagògica.

2.- Cada cicle coordinarà i controlarà el volum de treballs complementaris per a casa, sempre respectant els acords que figuren a les graelles d’instrumentals, aprovades en CCP

3.- Les faltes reiterades de deures es consideren falta lleu al nostre Pla de Convivencia, per la qual cosa suposarà prendre les mesures establertes al Pla.

5.1.7.- Activitats acadèmiques. Programació i avaluació

1.- S'entendrà com activitat acadèmica tota aquella que es realitzi durant l'horari escolar, dins el recinte escolar.

2.- La programació de les activitats acadèmiques les realitzarà l'equip pedagògic d'acord amb el PEC i PCC, documents de gestió de centre. Podrà ser revisada per la Comissió Pedagògica, la qual vetllarà per la seva coherència i continuïtat al llarg del segon cicle d'Educació Infantil i la Primària. Aquesta coherència queda establerta mitjançant les graelles de continguts mínims seqüenciat per nivells.

3.- Les famílies de l'alumnat rebran a la reunió de principi de curs un resum dels objectius i continguts pel desenvolupament de les activitats acadèmiques.

4.- Avaluació. Al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge, l'avaluació serà contínua i global, constituirà un instrument d'acció pedagògica que afavorirà la millora de tot el procés educatiu. La concreció de l'avaluació restarà recollida en el PCC (criteris d’avaluació) i en el Pla d’acció tutorial. L'equip pedagògic del centre informarà cada trimestre mitjançant un informe escrit a les famílies de l'alumnat, del grau d'assoliment dels objectius definits en el PCC. Les dates del lliurament dels informes quedaran reflectides en el PGA.

5.- En el cas de que l’equip docent consideri que un alumne no promociona, els pares seran degudament informats al principi del tercer trimestre.

5.1.8.- Activitats de l'ambit escolar de caràcter especial o complementaries

1.- S'entendrà com activitat de l'àmbit escolar de caràcter especial o complementària, les sortides, les celebracions i les colònies.

2.- L'elaboració de les directrius per a la programació i desenvolupament d'aquestes activitats correspon a la Comissió de Coordinació Pedagògica, a partir de les aportacions dels cicles i  la seva aprovació, correspon al Consell Escolar del centre.

3.- La finalitat d'aquestes activitats és el perfeccionament i ampliació de la tasca educativa, cultural i social realitzada en el centre, completant així el procés de formació de l'alumnat mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del PEC i del PCC.

4.- Aquestes activitats formaran part del PGA.

5.- L'alumnat que participi en activitats fora del centre, necessitarà una autorització escrita i signada pel pare, per la mare o per la persona tutora. El tutor serà el responsable de vetlar perque es cumpleixi aquesta norma.

6.-En el cas que algun/a alumne/a no participi en alguna de les activitats de l'àmbit escolar de caràcter especial o complementària, l'equip pedagògic del centre haurà de preveure la seva atenció.

7.- Les famílies de l'alumnat rebran a principi del curs escolar informació de les activitats de caràcter especial o complementàries.

5.1.9.- Activitats extraescolars

1.- S'entendrà com activitat extraescolar tota aquella que es realitzi una vegada finalitzat l'horari lectiu i dins o fora del recinte escolar i que estigui organitzada o coordinada per l'AMPA.

2.- També tenen aquesta consideració les activitats de suport que organitza l’Ajuntament de manera coordinada amb el centre pels alumnes que han de mester aquest suport.

3.- Les activitats extraescolars formaran part del PGA i tindran com a referent els objectius del PEC.

4.- En cap cas les activitats extraescolars promouran valors contraris als establerts en el PEC de l'escola.

5- Les activitats extraescolars figuraran al la PGA que serà posteriorment aprovada pel Consell Escolar.

5.1.10.- El pressupost

1.- El Consell Escolar serà el responsable de l'aprovació del pressupost. L’equip directiu elaborarà un avantprojecte de pressupost que es presentarà al Consell Escolar, que el revisarà i l'aprovarà.

2.- La Comissió Permanent, o en el seu cas la Comissió Econòmica és l'encarregada de fer el seguiment del pressupost.

3.- L’equip Directiu retrà comptes a la Conselleria d’Educació dels ingressos i les despeses efectuades durant cada any natural.

5.2. Del règim administratiu

5.2.1.- Documents de gestió

1.- S'entendrà per document de gestió aquell document que reflecteix Ia configuració de l'escola. Es tindrà en compte, a l'hora d'elaborar-los, I'entorn per tal de definir les metes i finalitats del centre.

2.-  Els documents de gestió són:

a) Projecte Educatiu de Centre (PEC): document que explicitarà valors, pautes de conducta, actituds, etc que tots/es els/les membres de la Comunitat Escolar assumirem conscientment i amb la necessitat de treballar conjuntament per realitzar-lo.

b) Projecte Curricular de Centre (PCC): definit com la concreció del Currículum i entès com la planificació, procés i avaluació de Ies experiències del procés d'ensenyement-aprenentatage.

c) Reglament d’Organització i Funcionament (ROF): és el document que recull els drets i deures de tots/es els membres de la Comunitat Educativa. Concreta l'organització del centre i la normativa interna a la qual s'ha d'acollir tota la Comunitat Educativa.

d) Pla Gemeral Anual (PGA) i el Document d’Organització de Centres (DOC): documents on es recull tota Ia planificació organitzativa de totes les activitats del centre per a un període determinat, generalment un curs escolar, especificant els objectius, la temporització i els responsables de Ia seva realització.

e) Memòria Anual: reflectirà l'avaluació de Ies actuacions realitzades i proposades al PGA per la millora de l'estructura i el funcionament del centre i proposarà accions correctores.

f) Pressupost: serà l'instrument de gestió que preveu i formalitza la relació entre Ies necessitats i els recursos econòmics per satisfer-les. Aquest serà anual i únic i reflectirà tots els ingressos i totes les despeses degudament agrupades.

g) Són documents que desenvolupen aspectes concrets d’aquests documents de gestió: El Projecte Lingüístic de Centre, El Pla d’Acció Tutorial, el Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural, el Pla de Convivència i les Programacions d’aula.

3.- Els documents de gestió estaran a Secretaria ordenats per temes i/o cursos acadèmics segons cada cas.

4.- Restaran a disposició de tots els membres de Ia comunitat educativa.

5.2.2.- Correspondència

1.-  Entrades. Tota la correspondència adreçada a l'escola que sigui rellevant restarà arxivada per cursos acadèmics i resgistrada al llibre d'Entrades de correspondència.

2.-  Sortides. Tota la correspondència emesa per l'Equip Directiu o a nivell general d'escola restarà arxivada per cursos acadèmics en paper i/o suport informàtic i registrada al llibre de sortides de correspondència.

5.2.3.- Alumnes i famílies

1.-  Per cada alumne s'obrirà una carpeta on hi haurà:

a) La documentació preceptiva que marca la Conselleria d’educació per ser matriculat/da.

b) Informe ordinari de cada curs, d’altres informes educactius.

c) Recull de dades familiars,

d) Expedient acadèmic de l'alumnat

f) Historial acadèmic d’educació primària, o full d’escolarització (Infantil)

2.-  Les carpetes de l'alumnat estaran a Secretaria agrupades per nivells i grups classe

3.-  El Secretari/a del  centre mantindrà actualitzades les dades personals i familiars de l'alumnat.

4.-  Tot l´alumnat estarà registrat en el Llibre Registre de Matrícula.

5.-  Les Actes d'Avaluació i els Títols i altra documentació oficial estaran sota la custodia del Secretari/a.

6.-  Els expedients dels alumnes són confidencials i per tant podran ser consultats únicament per els/les mestres, l'Equip Directiu, els/les professionals de i'EOEP.

7.- De cada alumne i curs els/les mestres tutor/es portaran un registre d'assistència diària i un control de les autoritzacions de les activitats de l'àmbit escolar de caràcter general.

8.-  En el moment que un alumne es matriculat al centre el tutor obrirà el seu corresponent quadern de tutoria i aquest s’anirà ampliant fins que acabi l’escolarització. El tutor que finalitzi la seva tasca amb un grup serà el responsable de traspassar la informació al nou tutor. Davant l’absència d’algun dels tutors la informació es passarà al coordinador i/o altres mestres del cicle que hagin de romandre la centre al curs següent.

5.2.3.- Mestres

Per cada mestre/a es cumplimentarà  totes les dades personals. acadèmiques i professionals mitjançant el programa de gestió de centres GESTIB. És responsabilitat de cada professional informar a la Direcció de les modificacions pertinents per mantenir actualitzades les dades.

5.3.- Del règim econòmic

5.3.1.- Ingressos

Serà objecte de Ia gestió econòmica del centre tots els ingressos que aquest pugui obtenir durant tot l'any, ja siguin transferits des dels pressupostos de la Conselleria d’Educació, de les aportacions de les famílies, de  I'AMPA, de l'Ajuntament i/o d'altres entitats.

5.3.2.- Documents de gestió econòmica

Els documents de gestió econòmica seran. el Pressupost, l'acta del Consell Escolar en Ia qual consta l'aprovació del pressupost amb el seu detall; els que reflecteixin la comptabilitat derivada de Ia gestió econòmica; les factures, els albarans i altres documents acreditatius de l'aplicació del pressupost del centre; les actes del Consell Escolar on figurin els acords d'aquest òrgan respecte a Ia gestió econòmica del centre.

5.3.3.- Seguiments

EI Consell Escolar del Centre, mitjançant la Comissió Permanent, o en el seu cas la Comissió Econòmica farà el seguiment sistemàtic de l'execució del pressupost.

5.3.4.- Justificació

Al final de cada exercici pressupostari, l’Equip Directiu presentarà a la Conselleria d’Educació, titular del centre, la justificació dels ingressos i l'aplicació donada als recursos totals del centre.

6.- Règim Disciplinari

El règim disciplinari del centre queda estipulat en el Pla de Convivència aprovat pel Consell Escolar al curs 06-07, i es regeix pel segúents principis:

1.- Tota la comunitat educativa tindrà cura en la prevenció dels fets que puguin donar lloc a actuacions disciplinàries, mitjançant la relació i la cooperació constant.

2.- Es facilitaran els canals de participació de les persones i col·lectius que fomentin la responsabilitat, el diàleg i el respecte i la reflexió.

3.- Les conductes irregulars que no siguin constitutives de faltes hauran de ser corretgides mitjançant les reflexions individuals i en grup, pels responsables corresponents.

4.- Les actuacions derivades de comportaments irregulars hauran de ser proporcionals als comportaments.

5.-  Els conflictes quotidians es resoldran per la via del diàleg.

6.-  En cap cas podran imposar-se sancions contra la integritat física i la dignitat de les persones i de la comunitat.

7.-  Per instruir un expedient o imposar sancions es tindran en compte les circumstàncies personals, familiars i socials.

8.- La Comissió de Convivència del Consell Escolar vetllarà pel compliment del ROF a tota la comunitat educativa.

9.- El/La Director/a del centre serà la persona competent per proposar a la Comissió de Convivència del CE l'inici dels tràmits d'incoació d'un expedient disciplinari.

10.- Es podrà reclamar contra l'actuació de la Comissió de Convivència del CE a altres òrgans superiors que tinguin competències en aquest camp.

11.- Es fomentarà la prevenció de risc i els respecte cap els altres, per la qual cosa no es permet fumar a cap dependència del centre.

12.- Tota la comunitat educativa té el dret i l'obligació de conèixer, respectar i fer complir el present ROF.

6.1.- Personal docent i no docent

En cas que la Comissió de Convivència del CE no pugui resoldre el conflicte plantejat, informarà a les autoritats competents per tal que s'apliqui la normativa dels treballadors laborals de l'Ajuntament en el cas del conserge, personal de neteja, o la corresponent  del personal docent, ja siguin Mestres o Auxiliars Tècnics Educactius.

6.2.- Alumnes

En cas que la Comissió de Convivència del CE no pugui resoldre el conflicte plantejat, aplicarà el reial decret 732/1995 de 5 de maig sobre drets i deures dels/de les alumnes, i altres disposicions posteriors.

6.3.- Pares/mares i/o tutors legals

En cas de que la Comissió de convivència no pugui resoldre el conflicte plantejat, s'aplicaran les vies de la normativa establertes per a cada cas concret

7.- Disposiciones Finals

Primera. Compliment del Reglament

El present Reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació definitiva pel Consell Escolar del centre. S'en trametrà una còpia a la Conselleria d’Educació, a l'efecte de contrastació de la seva adequació a la legislació vigent.

 

Segona. Modificacions

1. El present Reglament podrà ser modificat, ampliat o revisat quan ho sol·licitin una tercera part dels/de les membres del Consell Escolar.

2. El present Reglament necessitarà per a la seva modificació, quan es compleixin els requisits necessaris, l'acord favorable de dues terceres parts dels/de les membres del Consell Escolar.

3. Els casos no previstos en el present Reglament seran resolts pel Consell Escolar i passaran automàticament a articular-se com a disposicions adiccionals.

 

Tercera. Publicitat

El contingut del present Reglament es farà arribar a tots els sectors implicats en el procés educatiu. Una còpia d'aquest Reglament romandrà dipositada a la Secretaria del centre a disposició de qualsevol persona reconeguda com a part implicada.

Es donarà difusió pública del present reglament mitjançant la nostra pàgina web.

2.-ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Imprimeix

Pla d'acollida d'alumnat nouvingut

Escrit per Administrator on Dijous, 28 Gener 2010 01:02.

1.- Introducció

Davant la importància del volum d’alumnes nouvinguts a causa de l’immigració, tant a principi de curs, com al llarg del mateix, ens plantegem els següents objectius:

 • Afavorir la seva acollida i inserció socio-educativa
 • Assegurar-los una bona escolarització, encaminada a aconseguir el seu èxit escolar.
 • Ajudar-los a descobrir i conèixer el món cultural en el que ara viuen.
 • Potenciar l’intercanvií i relació entre tot l’alumnat, com a font d’enriquiment mutu.
 • Prioritzar la relació escola- família ,informant del sistema eductiu vigent, cultura i tradicions...

Tenim clar que aquesta responsabilitat implica a tota la comunitat educativa i per tal d’assolir aquests objectius es concreten les següents accions:

2.- Matriculació al Centre

 1. Recollida de dades de matricula i escolarització (dades d’altres centres, metges...), per part de la secretaria del centre.
 2. Informació als pares sobre:
  • Projecte lingüístic
  • Pla d’acollida (activitat de benvinguda, figura de l’alumne padrí, mestre d’acolliment...)
  • Calendari i horari escolar
  • Serveis: menjador, escola matinera, biblioteca, AMIPA
  • Activitats extraescolars: AMIPA, AJUNTAMENT
  • Informació si cal sobre: adreces d’interès(pac, serveis Socials...),Beques, Ajudes...
  • Adscripció al curs (explicant que aquesta en principi és provisional i podrà variar en funció del resultat de les proves inicials)
  • Entrevista que es realitzarà amb el/la mestre tutor/a i mestre AD.

  Gran part d’aquesta informació se donarà facilitant als pares el document de presentació del centre on s’expliquen gran part d’aquests aspectes (el document està redactat amb català i castellà), quan els recursos del centre ho permetin s’intentarà  donar-los la informació més essencial amb la llengua més propera a ells.

  Intentarem (sempre que sigui possible que en aquest primer contacte hi pugui haver una persona que parli la seva llengua) en alguns casos ens podran ajudar alumnes del centre del mateix origen, cosa que a la vegada ens ajudarà a aconseguir entre els membres de la nostra comunitat educativa el nostre objectiu d’integració social i cultural i a la vegada fomentar l’esperit de col·laboració i solidaritat.

 3. Mostrar-lis el centre i presentació del tutor i mestre AD (si no es pot fer en el mateix moment se’ls citarà per un dia i hora concret). Aquesta activitat serà realitzada per un/a membre del centre que estigui disponible en aquest moment.

  Independentment del dia de matriculació , el dia triat per començar els alumnes nouvinguts serà el Dijous, tot això per facilitar l’organització de tasques administratives i la incorporació al grup.

 4. A secretaria hi haurà un arxivador on es trobaran tots els impresos de:

  • proves inicials de cada nivell
  • document de presentació centre
  • fulls de Benvinguts
  • fitxa de dades bàsiques
 5. S’informarà al tutor/a abans de que arribi l’alumne i els pares  de la nova matricula  i se li facilitarà la informació recollida i ja es fitxarà , la data per l’entrevista inicial (que es podrà fer coincidir amb el mateix dia de la visita al centre).
 6. Acollida de la família (tutor/a i mestre AD)
  S’ha de tenir en compte:
  • Que desconeixen totalment (quasi sempre) el funcionament  del nostre sistema educatiu.
  • Que desconeixen la relació família escola.
  • Que molts d’ells desconeixen les llengües oficials de la nostra comunitat.
  Per això és convenient organitzar l’acollida des de l’escola a través de l’entrevista inicial i d’un posterior seguiment al llarg del curs per mantenir sempre un mínim de contacte i comunicació, encara que moltes vegades sigui de manera informal i col·loquial.
  Aquesta responsabilitat ha d’implicar a tota l’escola, però és clar que el tutor i la mestra AD tindran  un pes important en tots els contactes que es puguin donar.
  Entrevista Inicial: La realitzaran el/ la mestre tutor/a i la mestre AD, en ella es tractaria de:
  • Omplir la fitxa de dades bàsiques de l’alumne.
  • Omplir el full d’entrevista inicial (que té cada cicle)
  • Rebre  informació puntual sobre diferents aspectes, facilitats per la família i que ens serviran per conèixer més l’alumne i facilitar la seva integració al centre i al grup.
  • Informar al pares d’aspectes referits a:  organització del cicle i l’aula, característiques del nivell, objectius mínims, material necessari , quota , horari, sortides.
  S’ha de tenir en comte que algunes famílies tenen quan arriben dificultats econòmiques i l’escola procurarà disposar d’alguns materials de segona mà per donar-los en préstec fins que puguin disposar dels propis.
  S’informarà a la direcció del centre, d’aspectes tals com dificultat de la família a l’hora de pagar les excursions, material, situacions de rebuig, risc, família conflictiva...
 7. Ajudes per afavorir d’inserció  i evolució de l’aprenentatge de l’alumne:
  • Se passaran proves inicials, adequades a cada nivell i que ja estan elaborades (tutor/a i mestre AD).
  • Se passarà una prova bàsica (numeració, operacions bàsiques, una lectura i un dictat, segons el nivell) en la llengua materna (castellà, anglès o alemany), quan es tracti d’una altre llengua se fera si disposem del recurs per fer-ho.
  • Una vegada avaluada la prova , es faran les corresponents adaptacions i horaris de suport (a Educació Infantil se contarà amb la mestre + 1) i se decidirà l’adscripció definitiva (a primària)
  • A E. Infantil l’adscripció (dada la impossibilitat de repetir ) l’adscripció al curs ja es farà de manera definitiva. Veure el pla d’adaptació d’infantil.
  • Fer un seguiment mitjançant l’observació, entrevistes... de la seva adaptació social i adquisicions curriculars.
  • Passat un temps prudencial se farà una nova entrevista amb els pares per informar-los del resultat de les proves i adscripció definitiva (si hi ha hagut canvis) i del procés d’adaptació del seu fill/a

Criteris per a l’adscripció al curs corresponent:

 1. Edat: és recomanable el curs que li correspon. Màxim un curs per sota el que li pertoca per edat, una vegada realitzades les proves inicials, si el seu nivell d’aprenentatge, no supera els mínims del nivell, i estudiat les condicions particulars de cada un/a.
 2. Escolarització al seu país d’origen.
 3. Moment d’arribada al centre (principi de curs, mig curs...)
 4. Grau d’adquisició d’una llengua romànica, pel que fa al coneixement de l’alfabet llatí. En tots casos l’alumne entrarà a formar part del programa d’educació compensatòria.
 5. Ràtio d’alumnes (no serà un criteri prioritari, perquè podrà fer-se una adscripció flexible ) i nº d’alumnes del mateix origen dins l’aula (s’intentarà evitar, si és possible una coincidència de molts alumnes de la mateixa parla per evitar l’aparició de grups i retardar el procés d’adquisició de la nova llengua)
 6. Composició de les aules: alumnes de N.E.E, immigrants...

3.- Aspectes a tenir en compte per una bona acollida a l'aula del nin/a nouvingut

a) L'autoestima i enriquiment cultural

 • Pensar i potenciar situacions en les quals la interrelació amb els seus companys/es sigui constant.
 • Incloure des del primer dia el seu nom en els diferents llistats, aixi com fer-li lloc (penjadors, carpetes, càrrecs...)
 • Engrescar i motivar als alumnes perquè s’interessin pels intercanvis culturals (costums, tradicions, festes populars...)
 • Fer una berenada de benvinguda a l’alumne que arriba, on se podria fer un intercanvi de menjar d’aquí (quelitas, sobrassada, formatge.. ) i el nou aportar alguna menjar tìpic del seu lloc d’origen, per això s’hauria d’implicar als pares, quan venen a l’entrevista inicial.
 • Fer durant els primer dies una exposició de fotos aportades per l’alumne nou i donar-li ocasió d’explicar-les.
 • Fer necessari l’ús de la llengua.
 • Fer un diccionari amb paraules bàsiques d’ús quotidià (en totes les llengües present a l’aula)

b) Responsabilitat

 • Crear s l’aula un ambient propici per una bona acollida i adaptació, fomentant l’actitud de tolerància, respecte i responsabilitat de tota l’aula.
 • Es crearà a la classe la figura del “padrí/na”, que serà un càrrec voluntari , amb nomenament “oficial” a direcció i entrega de “Diploma”, quan acabí l’apadrinament, aquesta figura serà encarregada de:
  • Ajudar-li en els treballs ( traducció ) a entendre les ordres donades pel mestre, introduir-lo en les costums, normes i hàbits de l’aula i de l’escola, ajudar-li a integrar-se al grup, acompanyar-lo al temps d’esbarjo i presentar-li altres companys, en definitiva fer-li més senzilla i agradable la seva adaptació.
  • Seria positiu que si el “padrí/na” viu a la mateixa localitat, pogués mantenir contacte amb el nouvingut i ajudar-lo a introduir-se en el nou entorn.

c) Autonomia

 • Presentar-li ( el tutor/a ) la resta de professors que passen per l’aula.
 • Donar-li a conèixer els diferents espais i elements de l’aula i del centre.
 • El/la tutor/a procurarà donar-li les feines,llibres de text amb l’adaptació necessària, per facilitar-li la feina i no crear-li frustració davant feines que no compren.

4.- La professora d'atenció a la diversitat

 1. L’objectiu d’aquest suport és aconseguir una bona integració del nin/a a l’escola i que assoleixi el més prest possible les habilitats bàsiques que li permetin treballar al mateix ritme que el seu grup-classe i relacionar-se amb els seus companys.
 2. L’ AD, coordinadament amb el/la tutor/a passarà les proves inicials al nou alumne i estarà present a l’entrevista inicial i a les primeres reunions amb els pares, per tal d’aconseguir engrescar els pares a prendre part activa en l’educació del seu fill/a i ajudar el/la tutor/a en la seva tasca.
 3. Els continguts inicials que es treballaran són la comprensió i expressió bàsica. Exem:
  • Frases fetes d’ús quotidià
  • Vocabulari mínim de: cos, escola, família, colors, nombres...
  • Conceptes bàsics: obrir, tancar, gros, petit...
  • Paraules de tècniques d’estudi: encerclar, subratllar, retallar...
 4. Per ajudar-li, s’emprarà una metodologia activa i Participativa, fent-li necessari en tot moment l’ús de la seva nova llengua (jocs, titelles, contes, mural...). Els primer dies l’acollirà dins l’aula AD, durant un major nº d’hores, i a mesura que la seva avaluació continua vagi millorant s’anirà integrant plenament dins l’aula.

Per obtenir recursos, activitats, proves inicials.. visitar LIC: http://www.xtec.cat/lic

Imprimeix

Període d'adaptació Educació Infantil

Escrit per Administrator on Dijous, 28 Gener 2010 01:07.

El cicle d’educació infantil ha establert uns criteris aconsellables a seguir a l’hora de començar la immersió a la nostra escola, sobre tot amb infants de 3 anys.

El Període d’Adaptació és molt important si consideram que l’infant passa d’una situació coneguda “el seu ambient familiar” a una desconeguda “l’ambient escolar”. Per aquesta raó el procés s’ha de tenir molt en compte, si a més afegim que en aquest centre feim immersió en llengua catalana i la majoria d’alumnes que rebem són castellano parlants i nins estrangers.

Així aquest temps d’adaptació ha de ser molt afectiu i ha d’estar molt ben estructurat perquè els nins i les nines es trobin contents d’anar a una nova escola.

Els punts que tendrem en compte dins aquest nou Període d’Adaptació són:

 1. Organització.
 2. Criteris d’agrupament dels infants.
 3. Relacions família-escola

Organització

Durant la primera setmana de setembre els nins de tres anys i els nouvinguts de quatre i cinc anys, que no hagin estat escolaritzat prèviament al centre i si els tutors ho consideren adient, començaran  a les 8:30h i acabaran a les 12:00h.

Aquest començament es farà de forma progressiva (poc a poc i tira tira), depenent del número de nins matriculats. Cada dia començaran nins nous i s’anirà ampliant el grup. D’aquesta manera les tutores tendran més temps per prendre contacte i conèixer els infants i aquests amb els nous espais i relacions socials.

 • A partir de les 12 hores es citaran als pares per realitzar les entrevistes individuals (recollida d’informació).
 • Al llarg d’aquest període cada aula tendrà una persona de suport que ajudarà a la tutora.
 • Es procurarà preparar un ambient càlid i estimulant (globus, contes, coixins de colors, juguetes...)
 • Durant aquesta setmana no hi haurà servei de menjador.

Criteris d'agrupaments dels infants

Una vegada coneguda la matrícula dels infants de 3 anys es seguiran els següents criteris per elaborar les llistes de cada aula:

 • Es tindrà en compte l’edat. Es repartiran els infants segons la seva data de naixement:  nins nascuts a principi, meitat i final d’any.
 • Es tindrà en compte el sexe. Repartir el mateix nombre de nins i nines.
 • Es tindrà en compte la llengua materna i el coneixement de la llengua catalana.
 • Es tindrà en compte els infants estrangers.
 • En cas de que hi hagi algun nins amb NEE (Necessitats Educatives Especials) el grup al qual pertanyi serà sempre que es pugui menys nombrós.
 • No obstant els grups no quedaran definitivament constituits fins que acabi el període d’adaptació i l’avaluació inicial.

Resum:

 • Edat.
 • Sexe.
 • Llengua catalana.
 • Llengua estrangera.
 • NEE.

Relacions Família-Escola

Quan els pares formalitzin la matrícula la matrícula dels seus fills, a la secretaria del centre s’els entregarà un full-enquesta que hauran de tornar omplit abans de les vacances d’estiu. Aquest full-enquesta és el que ens servirà per saber quins coneixements té cada infant de la llengua catalana.

Establirem una reunió col·lectiva de pares/mares abans de la incorporació dels infants al centre. En aquesta reunió s’explicarà: Què és la immersió?, Període d’adaptació i normes generals del centre.

Posteriorment a la reunió col.lectiva es faran entrevistes individuals amb els pares al llarg del PA, per obtenir informació relacionada amb la família i fills/es.

Imprimeix

Pla de Convivència

Escrit per Administrator on Dijous, 28 Gener 2010 01:08.

Característiques i entorn del centre

El pas previ a qualsevol actuació passa per realitzar un anàlisi de la nostra situació

 • Analitzar la realitat educativa amb la que treballem, això és previ a plantejar objectius, cercar recursos, planificar estratègies o tècniques i previ a qualsevol actuació posterior.
 • Conèixer els problemes els quals ens enfrontem.
 • Tenir present les diferents visions dels membres que conformen la nostra realitat educativa.

AMBIT SOCIOECONÒMIC I D’ENTORN

El CP Ses Rotes Velles està situat a Santa Ponça, municipi de Calvià, carrer Sil, 21.

Està constituït, per dos edificis distribuïts de la següent forma:

Edifici de primària:

Primera planta:

 • Menjador.
 • Consergeria, secretaria i direcció.
 • Oficina A.M.I.P.A.
 • Bany adaptat per discapacitats motòrics.
 • Biblioteca municipal de Santa Ponça.
 • Sala audiovisuals ( habilitada el curs 06-07 ).
 • 6 aules: 4 de primària ( 1er cicle ), 2 E.Infantil ( 5 anys).
 • Banys alumnes.
 • Espai  P.T.
 • Quarto material E.Física.
 • Banys exteriors.

Segona planta:

 • 6 aules primària.
 • Laboratori i sala tecnologia ( no funcionen com a tal, sinó que  estan ocupades per grups de 3er cicle ).
 • Sala informàtica.
 • Aula música.
 • Sala professors.
 • Banys alumnes.
 • Espais AD i AL.
 • Banys mestres.

Envoltant l’edifici de primària està l’espai que els alumnes utilitzen per el temps d’esplai i per E.Física.

Edifici d’Educació Infantil

 • 4 aules
 • Banys alumnes
 • Bany mestres
 • Quartet material

Envoltant l’edifici hi ha l’espai destinat a esplai integrat per una zona d’arena i jocs i una zona de pista  de formigó.

El centre està ubicat en una zona turística, majoritàriament d’habitatges plurifamiliars de dimensions reduïdes, amb una activitat orientada a l’àrea de serveis: hotels, restauració, comerç, construcció, serveis domèstics... Amb una activitat socioeconòmica mitja- baixa basada amb el treball estacional, amb situació d’atur durant la temporada baixa. La població aquests darrers anys s’ha vist incrementada per la presència de famílies provinents d’altres països( comunitaris i no comunitaris )

Característiques Alumnat

El nombre total de l’alumnat és de 415 distribuïts de la següent manera: 136 alumnes escolaritzats a E. Infantil i 279 a primària, d’aquest total n’hi ha 10 diagnosticats amb N.E.E i 50 ( nº fluctuant ) que són alumnes de compensatòria ( per motius d’idioma o problemàtica social i/o familiar ).

Un 6% aproximadament rep atenció de logopèdia.

La mitja d’alumnes que fan us del servei de menjador és de 100 diaris , 90 que mengen de manera habitual  i els altres de manera intermitent, aquests nombre s’incrementa quan s’inicia la temporada turística, ja que la majoria dels pares es dediquen al sector serveis o petits empresaris, lligats al turisme i activitats derivades.

Aquesta situació motiva que durant la temporada baixa, les famílies es traslladin el seu lloc d’origen, de Novembre a Febrer (+ ó - ) i suposi  un increment important de l’absentisme escolar. ( factor que afecta al rendiment )

El nostre alumnat és en la seva gran majoria castellanoparlant, el nº d’alumnes de parla catalana no supera l’1 %. Hi ha que dir que aquests darrers anys les característiques del nostre alumnat ha sofert canvis en quant a la seva composició, ja que s’ha notat un augment de baixes d’alumnat motivades pel retorn de les famílies al seu lloc d’origen ( Andalusia i Extremadura ). Aquestes places són cobertes, en la seva majoria,  per alumnat nouvingut provinent majoritàriament de països sud-americans i de l’est i en menor quantitat per alumnat provinent de la península. La permanència d’aquest alumnat és poc estable ja que està subjecta a la situació laboral dels pares que és molt canviant i amb gran mobilitat geogràfica.

Part d’aquest alumnat d’incorporació tardana, amb freqüència ve amb important retard escolar i acompanyat de problemàtica social i familiar (manca de recursos, disgregació familiar, inadaptació cultural,no haver estat escolaritzats prèviament...) .

El centre té escolaritzats un important nombre d’alumnes amb dificultats greus d’aprenentatge, que no entren dins cap programa oficial (dislèxies, TDH, alteracions emocionals...) i que requereixen molt de suport i per el que no disposem dels recursos humans suficients.

Respostes que el centre dona:

Estan concretades en els següents documents de centre:

 • Projecte educatiu de centre (PEC)
 • Pla d’acció tutorial (PAT)
 • Projecte d’acollimnet lingüístic i cultural. (PALIC)
 • Projecte  lingüístic de cemtre. (PLC)
 • Reglament d’organització i funcionament de centre (ROF) (en execució)
 • Documentació administrativa (annexos ) per la execució del pla de convivencia.

Objectius

 • Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat.
 • Promoure la implicació de les famílies.
 • Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat escolar.
 • Prevenir els conflictos i la seva gestió positiva.

Línies d'actuació per a la consecució dels objectius

 1. Coordinar i orientar l’organització del centre cap a la defensa dels drets i igualtats de tots els membres de la comunitat educativa, establint un model de relació fonamentat en el reconeixement de la dignitat de totes les persones, respecte cap a l’altre, de la diversitat i el dret de les persones, arribant a l’equilibri entre llibertat i responsabilitat.
 2. Coordinar i orientar la execució del pla de convivència, com objectiu prioritari  que faciliti l’aprenentatge, l’ensenyament  i que possibiliti els màxims entorns i moment educatius.
 3. Fomentar i facilitar el fet de compartir i unificar accions entre tots els membres de la comunitat educativa per aconseguir un projecte d’actuació comú, orientat cap una suma de decisions, estratègies i els esforços necessaris  per crear el marc de convivència més adient i estable que cal tenir per obtenir l’èxit del procés educatiu.
 4. Fer participar a tots els membres de la comunitat educativa en els processos de reflexió, formació i decisió d’accions encaminades a millorar la nostra actuació.
 5. Potenciar la creació d’un ambient de coneixement mutu, d’interrelació i respecte per les diferències socials, culturals, lingüístiques i ètniques.
 6. En relació al professorat: adoptar criteris comuns i compartits per a partir d’aquí  donar un tractament diferenciat d’acord a les característiques concretes de l’alumnat.
 7. Fomentar i facilitar el fet de compartir i unificar accions entre tots els membres de la comunitat educativa per aconseguir un projecte d’actuació comú, orientat cap una suma de decisions, estratègies i els esforços necessaris  per crear el marc de convivència més adient i estable que cal tenir per obtenir l’èxit del procés educatiu.
  • El.laboració d’ A.C.I.S  significatives, amb col·laboració amb   l’E.O.E.P, i PT del centre per tal de donar resposta el més aviat possible a les necessitats d’alumnes, que estan fora de programes oficials, però que presenten greus dificultats d’aprenentatge.
 8. Millorar el clima de convivència dins el centre, mitjançan:
  • Aplicació del pla de convivència.
  • funcionament efectiu de la comissió de convivència.
  • establir a principi de curs les necessitats entorn a comportament i valors i a   partir d’aquí establir les metes de grup i individuals de cada grup classe i dels seus integrants de manera individual.
  • Treballar programes de modificació de conducta en els casos necessaris, treballant per aconseguir-ho de manera coordinada i positiva amb l’E.O.E.P, famílies afectades i serveis socials (quan calgui).
  • Aplicació efectiva i pràctica de les normes de convivència a patis.

Gestió Positiva dels conflictes

La gestió positiva dels conflictes suposa:

 • Utilitzar el diàleg de forma habitual a l’aula, en un clima distès i de comunicació real, i no només quan hi ha conflictes.
 • Habituar els nins a parlar dels propis sentiments i emocions i a posar-se en el lloc de l’altre (a través del role-playing, per exemple)
 • Donar seguretat al nin, evitant sentiments de culpa.
 • Implicar les famílies en la resolució dels conflictes a l’escola, donant-los a conèixer les estratègies, mecanismes i documents específics que empram al centre.
 • Fer veure als nins que hi ha vàries formes de reaccionar davant una situació injusta o d’enfado: plantejar alternatives, conseqüències i arribar a acords (veure quadre d’A. Càrpena i full d’anàlisi de conflictes)
 • Ensenyar també a solucionar problemes (veure annex i escala d’anàlisi de conflictes)
 • Establir fites individuals, grupals i d’escola.
 • Elaborar contractes conductuals quan sigui necessari (veure model)
 • Treballar les habilitats socials i emocionals de forma transversal.
 • Ensenyar estratègies per a la relaxació.
 • Prestar atenció als nins quan ho reclamen, incloent els moments d’esbarjo... Intervenir de forma immediata en els conflictes.
 • Evitar sempre situacions de manca de respecte i comentaris desagradables cap als nins, tan en privat com en públic, i exigir-los que ells ho facin igual. Tenir en compte els sentiments.
 • Respectar les opinions dels alumnes i estimular la seva confiança.
 • Valorar cada nin/a de l’aula.
 • Escoltar totes les parts abans d’actuar, evitant prejudicis i discriminacions.
 • No perdre mai el control davant un conflicte. En lloc d’amenaçar, fer que sigui el nin/a qui anticipi les conseqüències dels seus actes
 • Treballar la interiorització de les normes, més que la imposició. Han de ser els propis nins/es els que decideixin quines han de ser les normes que han de regir la convivència a l’aula i a l’escola.
 • Coordinar les actuacions dels mestres i del personal d’altres àmbits escolars (menjador...) davant un conflicte.
 • Planificar bé les activitats docents i el temps d’oci.

Procediments per evitar l’acossament ecolar (document de treball punt e pla de convivència Calvià-Andraitx)

Convivència democràtica als centres escolars

OBJECTIU: Desenvolupar en els centres valors de participació real que permetin evitar desequibris de poder i gestionar positivament els conflictes que es puguin generar.

Procediments:

 • PEC compartit i divulgat entre tota la comunitat educativa
 • Revisió participativa dels RRI
 • Desenvolupament dels PAT: valors i actituds
 • Normativa d’aula consensuada i assumida entre l’alumnat, professorat i famílies.
 • Funcionament operatiu de la Junta de Delegats
 • Funció assessora de la comissió de convivència
 • Funció mediadora de la comissió de convivència
 • Funcionament del consell escolar: presa de decisions mitjançant un diàleg  igualitari i de consens
 • Anàlisi i reflexió del clima de convivència al centre.
 • Mesures per a la sensibilització en la importància de l'aprenentatge de la convivència.

Processos d'ensenyança-aprenentatge

OBJECTIU: Cercar un estil educatiu que tengui en compte la complexitat que duu implícita les relacions entre els continguts, l'alumnat i el professorat.

Procés d'ensenyament:

 • Organització i gestió de l'aula que permeti l'aprenentatge, la interacció i el desenvolupament personal.
 • Rol del docent: l'empatia i el diàleg com a eina d'apropament a l'alumnat.El respecte mutu alumne/educador. Reconeixement i enteniment del principi d'autoritat de l'educador.
 • Educador versus instructor: funcions educatives i no només instructives.
 • Creació del grup: cohesió i participació.
 • Metodologia didàctica: cooperativa, activa...
 • Estils d'ensenyament: ajustats a la diversitat.

Coneixement de l'alumnat:

 • Desenvolupament psicoevolutiu de l'alumnat
 • Tenir en compte l'heterogeneitat del grup (interessos, capacitats, minories)
 • Atenció a la diversitat (agrupaments flexibles, adaptacions curriculars etc...)
 • Adaptació de les intervencions educatives a les característiques personals de l'alumnat.
 • Practicar una pedagogia de l'error
 • Desenvolupar una educació emocional
 • Valorar la persona no només pels seus coneixements acadèmics.

Canvis curriculars:

 • Continguts conceptuals útils i funcionals.
 • Continguts procedimentals
 • Continguts actitudinals
 • Fer explícit el cirriculum ocult
 • Utilització de materials no excloents (no sexistes, no discriminatoris)
 • Evaluació formativa que orienti i reajusti el procés ensenyament-aprenentatge
 • Potenciar capacitats de tot l'alumnat des del curriculum inclussiu.

Habilitats de comunicació i de resolució de conflictes:

 • Desenvolupament de les habilitats socials (assertivitat, empatia etc...)
 • Gestió positiva dels conflictes
 • Educar en i pels conflicte
 • Atribució dels conflictes a caauses modificables.
 • Recerca de solucions alternatives
 • Aprendre a trobar solucions: tots guanyam!
 • Desenvolupar processos de negociació
 • Utilitzar l'estratègia de la mediació.

Mesures organitzatives

OBJECTIU: Disminuir l'agressivitat, la intolerància  i la falta de convivència en els centres.

 • Horaris amb criteris pedagògics
 • Assignació de tutories i grups-classe amb criteris de responsabilitat i eficàcia
 • Assignació equitativa de l'alumnat als grups-classe
 • Considerar els patis, menjadors, passadissos etc com a espais educatius
 • Elaborar protocols d'actuació per fer front als problemes de convivència
 • Distribució espaial de l'aula de forma flexible.

Col.laboració Familiar

OBJECTIU: Fomentar la participació de la família en la vida escolar i la seva responsabilitat en la presa de decisions educatives conjuntes que afectin als fills.

 • Participació activa en la comissió de convivència
 • Col.laboració en les activitats del centre, d'aula i de tutoria.
 • Mantindre una política informativa amb les famílies clara i suficient
 • Col.laboració amb els processos de resolució de conflictes
 • Coneixement de les necessitats educatives dels fills: límits, capacitat de diàleg, nivell d'exigència, responsabilitat, afecte, acceptació
 • Implicació en el suport a ales tasques escolars
 • Intercanvi d'informació amb l'equip educatiu dels fills
 • Foment de l'autonomia personal dins l'àmbit familiar
 • Participar en les activitats de sensibilització per al foment de la convivència
 • Participar en les escoles de pares
 • Realitzar activitats de formació conjunta família-escola

Entorn Sociocomunitari

OBJECTIU: Obrir canals de participació i intervenció de l'àmbit sociocomunitari en el desenvolupament de l'activitat escolar que fomenti una convivència en positiu.

 • Mesures de coordinació i cooperació amb altres entitats i institucions
 • Crear comunitats d'aprenentatge en un procés global d'educació compartida per a tota la comunitat
 • Gestionar ajudes per a l'escolarització d'alumnat amb desenvantatges socials i culturals.
 • Fomentar reforços educatius i socials a l'alumnat amb dificultats des de diverses entitats no tan sols educatives.
 • Fomentar l'obertura del centre fora de l'horari lectiu
 • Intervenir en problemàtiques familiars que suposin un obstacle en el procés educatiu en coordinació amb les institucions competents.
 • Realitzar campanyes informatives específiques.

Protocols d'actuació per fer front als problemes de convivència

Tipificació de faltes i mesures correctores:

El centre te tipificades  les següents faltes o incorreccions comeses pels alumnes durant la seva permanència dins el recinte escolar:

Lleus

 • Córrer per els passadissos.
 • Faltes de puntualitat.
 • No dur el material necessari per el normal desenvolupament de l’activitat escolar.
 • Molestar als companys.
 • No demanar torn de paraula.
 • Barallar-se sense conseqüències (deterioro de material, ferides o agressions)
 • Parlar amb to de veu inadequat.
 • No fer els deures.
 • Mantenir mala conducta pels passadissos( cridar, embrutat, deteriorar...)
 • Mal us dels espais del centre: aules, banys, patis...
 • Insults lleus.
 • Respondre de manera inadequada al mestre (contestar)
 • Faltes d’obediència ocasional.
 • No complir les normes d’aula.
 • Dir mentides.
 • Interrompre i impedir el jo dels companys al pati.
 • Absentisme esporàdic.
 • No responsabilitzar-se  del càrrecs o acords.
 • No participar en els treballs de grup.
 • No dur firmats: control, agenda...

Intervenció

Les faltes lleus seran considerades com a tal, quan se repeteixin de manera reiterada.

La intervenció davant elles serà immediata (en el moment que passa) i anirà acompanyada d’una reflexió, amb el/la mestra que ha detectat la falta.

Si a pesar d’això se segueixen produint (3 vegades) se notificarà als pares mitjançant l’agenda, per tal de prevenir-los, d’una possible sanció greu, per acumulació de lleus (3 faltes lleus).

Greus

 • Interrompre constantment i dificultat els treball de classe.
 • No fer cas a les consignes i ordres donades.
 • No fer les feines de classe de manera reiterada.
 • Faltes de puntualitat reiterada.
 • Tenir una actitud negativa davant les activitats escolars.
 • Deteriorar material de l’aula, edifici i centre.
 • Rompre o deteriorar el materials dels companys.
 • Insultar als companys.
 • Entrar dins l’edifici escolar en hores d’esbarjo.
 • Reiteració de tres faltes lleus, de la mateixa tipologia sense ànim de rectificar.
 • Agresió física sense conseqüències greus.
 • Apoderar-se d’objectes aliens.
 • Fer un mal us dels espais de manera reiterada.
 • Baralla amb els companys amb agresió física, ocasional i sense conseqüències.
 • Mantenir una mala conducta pels passadissos de manera reiterada.
 • Intolerància: racisme, discriminació...
 • Falta de respecte entre companys.
 • Faltar a classe sense motiu justificat.

Intervenció

Reflexió, per escrit (anex nº 1) i notificació als pares, mitjançant l’agenda de que duu una amonestació escrita.

Serà signada pels mestres implicats, tutor/a i Direcció.

S’ha de tornar signada pels pares.

Si no se duu l’amonestació signada, se notificarà telefònicament als pares o responsables legals.

Molt Greu

 • Agressió a un adult, ja sigui física, psíquica o verbal.
 • Mostrar actituds agressives de manera reiterada.
 • Reiteració de  tres faltes greus de la mateixa tipologia i sense ànim de rectificar.
 • Falsificar la firma dels pares.
 • No fer les feines i activitats de l’aula, de manera reiterada.
 • Qualsevol agressió física o psíquica de forma continuada a un company/a.
 • Agressions en grup i programades.
 • Mantenir mala conducta de manera habitual (seguiment i control directe i continuat, amb registre escrit per part del tutor/a)

Intervenció

Reflexió, per escrit ( anex nº 1 ) i notificació als pares, mitjançant l’agenda de que duu una amonestació escrita.

Comunicació telefònica als pares dels fets i concertar reunió amb caràcter urgent.

Reunió amb els pares amb la presència d’un membre de l’equip directiu.

Obrir diligència.